Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 28-02-2015
Aflevering 2
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, EU:C:2014:2463
CiteertitelJIN 2015/23
SamenvattingGelijke behandeling, Handicap, Chacůn Navas, Obesitas, Zwaarlijvigheid, Discriminatie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 december 2014.#Fag og Arbejde (FOA) tegen Kommunernes Landsforening (KL).#Verzoek van het Ret i Kolding om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Ontslag - Reden - Zwaarlijvigheid van de werknemer - Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid - Geen - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Bestaan van een ,handicap'.#Zaak C-354/13.
AnnotatorH.C.K. Senden
LinkVolledige tekst annotatie (Bird & Bird)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 09-01-2015
CiteertitelJIN 2015/24
SamenvattingBuitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, Titulair bestuurder, Benoeming, Ontslagbescherming
Samenvatting (Bron)CuraÁaose zaak. Opzegging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (statutair) directeur coŲperatie. Ontslagvergunning vereist? Art. 4 Landsverordening beŽindiging arbeidsovereenkomsten (LBA). Onbegrijpelijk oordeel dat directeur uitvoerend bestuurder is van one-tier board (art. 2:18 BWC). Reikwijdte uitzondering voor directeuren van een vennootschap of een doelvermogen, art. 2, aanhef en onderdeel e, LBA.
AnnotatorA.M.W. van Vlodrop
LinkVolledige tekst annotatie (Bird & Bird)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 09-01-2015
CiteertitelJIN 2015/25
SamenvattingBepaalde tijd, Vaststellingsovereenkomst, Dwingend recht, Voorkomen van een geschil, Ketenregeling
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ketenregeling; art. 7:668a BW. Vierde, opvolgende arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd? Betekenis van samenhangende vaststellingsovereenkomst waarin beŽindiging van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Art. 7:902 BW. Vaststelling in strijd met dwingend recht indien deze strekt ter beŽindiging van bestaand geschil en niet ter voorkoming daarvan.
AnnotatorM.C. van Koppen
UitspraakECLI:NL:HR:2015:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 20-05-2014
CiteertitelJIN 2015/26
SamenvattingCAO Uitzendkrachten, Nawerking controlebevoegdheid, Forfaitaire schadevergoeding, Algemeenverbindendverklaring
Samenvatting (Bron)Vordering tot naleving van CAO voor uitzendkrachten. Stichting is bevoegd die vordering in te stellen op grond van de CAO, ook na afloop van de duur van de algemeen-verbindendverklaring van de CAO. Schade voldoende gesteld en aangetoond. Optreden van de stichting doorstaat toetsing aan "algemene bepalingen van behoorlijk bestuur".
AnnotatorM. Koster , M. van den Brink
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-01-2015
CiteertitelJIN 2015/27
SamenvattingOvergang van onderneming, Memedovic-arrest, Verstoorde verhouding, Zieke werknemer, Loonsanctie, Re-integratie
Samenvatting (Bron)Renvooiprocedure art. 122 Fw. Partijcomplicaties. Overgang van (onderdeel van) onderneming (distributieafdeling). Loonvordering van chauffeur die conflict had met werkgever en die om medische redenen niet meer als chauffeur mocht werken. Beide partijen streefden naar beŽindiging dienstverband. Vast stond dat de werkgever de werknemer niet meer op de distributieafdeling zou laten terugkeren. Conclusie: de band tussen de werknemer en de distributieafdeling was vůůr de overname van de distributieafdeling al verbroken. De werknemer is niet mee overgegaan naar de nieuwe werkgever. De oude werkgever moet alsnog bepaalde loonbedragen betalen.
AnnotatorH.J. van Deventer
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-11-2014
CiteertitelJIN 2015/28
SamenvattingOnrechtmatige daad, Informatie verstrekken, Causaal verband, Eigen schuld, Uitlatingen over werknemer, Schadebegroting
Samenvatting (Bron)Ontslag werknemer. Onrechtmatige informatieverstrekking door ex-werkgever. Causaal verband mededeling - schade. Begroting inkomensschade. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2013:6401.
AnnotatorI. van Marrewijk , L.X. Lenstra
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:7197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 08-01-2015
CiteertitelJIN 2015/29
SamenvattingHongaarse chauffeur, Toepasselijk recht, Detacheringsrichtlijn, Nederlands recht, Gewoonlijk werkland
Samenvatting (Bron)Internationaal wegtransport. Toepasselijkheid Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden voor buitenlandse chauffeurs. Detacheringsrichtlijn. Art. 8 Rome I/ art. 6 EVO.
AnnotatorE.K.W. van Kampen
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 29-10-2014
CiteertitelJIN 2015/30
SamenvattingVervangende toestemming verhuizing
Samenvatting (Bron)Artikel 1:253a BW. Toestemming verleend aan de moeder om met de minderjarigen te verhuizen. Zorgregeling kan worden gecontinueerd.
AnnotatorT.C.P. Christoph
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:3724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2015
CiteertitelJIN 2015/31
SamenvattingNihilstelling kinderalimentatie, Wijziging van omstandigheden, Onjuiste of onvolledige gegevens
Samenvatting (Bron)kinderalimentatie
AnnotatorM.M. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Den Haag 15-12-2014
CiteertitelJIN 2015/32
SamenvattingWijziging alimentatieovereenkomst, Draagkracht, Huwelijksgerelateerde behoefte
Samenvatting (Bron)De vrouw heeft op aanzienlijk ruimere voet heeft geleefd dan in overeenstemming was met haar huwelijkse behoefte. Van de man kan niet kan worden gevergd dat hij opnieuw gaat bijdragen aan de kosten van levensonderhoud van de vrouw.
AnnotatorP.A. den Hollšnder
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:15504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2003
CiteertitelJIN 2015/33
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229, NJ 2010/229 en HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, NJ 2012/95). Begroting schade bij wege van schatting. Handelde de bestuurder bij zijn taakvervulling als bestuurder? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628. Ernstig persoonlijk verwijt; HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627. Compensatie proceskosten?
AnnotatorF. El Houzi
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2003:1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 24-06-2014
CiteertitelJIN 2015/34
SamenvattingAansprakelijkheid van bestuurders
Samenvatting (Bron)Provisionele vordering ter zake van aansprakelijkheid van ex-bestuurders wegens (onherroepelijk door Ondernemingskamer vastgesteld) wanbeleid afgewezen, omdat niet met voldoende zekerheid kan worden geoordeeld dat bodemrechter voorshands bewezen zal achten dat ex-bestuurders hun taak niet naar behoren hebben vervuld, omdat over de schadeomvang geen verantwoord oordeel kan worden gegeven en omdat er een restitutierisico is.
AnnotatorE. Baghery
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 30-09-2014
CiteertitelJIN 2015/35
SamenvattingVerenigingsrecht, Aansprakelijkheid bestuurders, Vernietiging borgstellingsovereenkomst
Samenvatting (Bron)Bestuurders van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verbinden zich als hoofdelijk medeaansprakelijk voor een door de vereniging aangegane geldlening. Anders dan de eerste rechter oordeelde is dit een overeenkomst die onder het bereik van art. 1:88 lid 1 BW valt.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst annotatie (Steins Bisschop & Schepel)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:4072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 11-11-2014
CiteertitelJIN 2015/36
SamenvattingOK, EnquÍterecht, Impasse AV, Onderzoek gelast, Aandelen in beheer overdragen aan een nader te benoemen beheerder van aandelen
Samenvatting (Bron)OK; enqueterecht; impasse AVA; onderzoek gelast; aandelen in beheer overdragen aan een nader te benoemen berheerder van aandelen
AnnotatorE.A. van de Kuilen , E.P.C. Duinkerke
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:4800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-01-2015
CiteertitelJIN 2015/37
SamenvattingEnquÍteprocedure, Uitkoop, Billijke prijs
Samenvatting (Bron)OK, Uitkoop, 2:201a BW, n.o. jegens gadaagden waarvan eiseres ook zegt dat deze geen aandelenhoud, mogelijk niet meer bestaande aandeelhouder: dit maal goed gedagvaard door ook de onbekende aandeelhouders te dagvaarden (zie eerdere zaak 200.123.945/01 OK). Dagvaarden deugdelijk. Prijs: kan niet aansluiten bij prijs van onderhandse transactie uit 2012. Deskundigenbericht bevolen.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 19-12-2014
CiteertitelJIN 2015/38
SamenvattingSchadevergoeding, Begroting schade wegens verlies van arbeidsvermogen, Bewijswaardering
Samenvatting (Bron)Schadevergoeding. Begroting schade wegens verlies van arbeidsvermogen. Bewijswaardering (art. 152 lid 2 Rv). Op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht deskundigenrapport dat geen bindend advies is; bezwaren tegen wijze van totstandkoming of inhoud daarvan. Beoordelingsvrijheid rechter.
AnnotatorJ. van Weerden
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 09-01-2015
CiteertitelJIN 2015/39
SamenvattingProcesrecht, Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter, PrejudiciŽle vragen aan HvJ EU
Samenvatting (Bron)Procesrecht; internationale bevoegdheid Nederlandse rechter; art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Vo. Vordering tot vergoeding van vermogensschade van in Nederland gevestigde rechtspersoon tegen elders woonachtige personen op grond van onrechtmatig handelen in TsjechiŽ. PrejudiciŽle vragen aan HvJEU. Omvat de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan in art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Vo het geval dat in het Erfolgsort uitsluitend vermogensschade is ingetreden en die schade het rechtstreeks gevolg is van een onrechtmatige gedraging in het Handlungsort? Zo ja, hoe dient te worden bepaald (a) of sprake is van initiŽle vermogensschade dan wel gevolgschade en (b) waar de vermogensschade is ingetreden of wordt geacht te zijn ingetreden? Dient bij de beoordeling van de bevoegdheid acht te worden geslagen op hetgeen de verweerder heeft aangevoerd?
AnnotatorV.F. Dogan
UitspraakECLI:NL:HR:2015:36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 23-01-2015
CiteertitelJIN 2015/40
SamenvattingDwangsom, Onmogelijkheid
Samenvatting (Bron)Dwangsommen. Kan dwangsom worden opgelegd met betrekking tot veroordeling tot medewerking aan teruglevering onroerend goed tegen terugbetaling koopsom? Doel en strekking art. 611a lid 1 Rv. BenGH 9 juli 1981, ECLI:NL:XX:1981:AD6457, NJ 1982/190. Uitleg veroordeling. Beroep op art. 611d Rv bij onmogelijkheid aan veroordeling te voldoen. Samenhang met 14/00365 (vrijwaringszaak).
AnnotatorA.W. Jongbloed
UitspraakECLI:NL:HR:2015:113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-01-2015
CiteertitelJIN 2015/41
SamenvattingSlagende bewijsklacht openlijke geweldpleging
Samenvatting (Bron)Slagende bewijsklacht openlijke geweldpleging. In aanmerking genomen dat het voorval zich blijkens de door het Hof gebezigde bewijsvoering afspeelde in een schoolgebouw, kan de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat vd geweld heeft gepleegd aan de openbare weg, Alexander Dumaslaan niet zonder meer worden afgeleid uit de inhoud van die bewijsvoering.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 27-01-2015
CiteertitelJIN 2015/42
SamenvattingGemachtigd raadsman
Samenvatting (Bron)N-o verklaring in h.b. Op 5 februari 2013 - de laatste dag van de appeltermijn - is een volmacht a.b.i. art. 450 Sv bij (fax)brief van die datum bij de griffie ingekomen. De medewerker van de griffie heeft zich kennelijk op het standpunt gesteld dat door ondertekening van deze brief p/o [naam advocaat van verdachte] met een onleesbare handtekening niet de vereiste zekerheid bestaat dat de bijzondere schriftelijke volmacht afkomstig is van de advocaat van verdachte, en heeft aan de advocaat de gelegenheid gegeven aan die onzekerheid een eind te maken, hetgeen bij (fax)brief van 6 februari 2013 is gebeurd. De medewerker van de griffie heeft de brief van 5 februari 2013 terecht bij de stukken van het geding gevoegd die hij aan het Hof heeft doen toekomen, nu het niet de medewerker van de griffie maar de rechter is die beslist of het rechtsmiddel tijdig en op de juiste wijze is ingesteld (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BJ7810, rov. 3.8). Het Hof heeft bij zijn oordeel dat namens verdachte te laat h.b. is ingesteld niet kenbaar aandacht besteed aan de op 5 februari 2013 bij de griffie ingekomen bijzondere schriftelijke volmacht, de ondertekening van die brief en de samenhang met de door de advocaat van verdachte zelf ondertekende brief van 6 februari 2013. De omstandigheid dat de medewerker van de griffie niet op 5 februari 2013 een akte instellen h.b. heeft opgemaakt, maar eerst op 7 februari 2013, met aanhechten van de faxbrieven van 5 en van 6 februari 2013, kan verdachte niet worden tegengeworpen. Uit de bij de schriftuur overgelegde verklaringen, aan de juistheid en betrouwbaarheid waarvan niet getwijfeld behoeft te worden, is het de kantoorgenoot van de advocaat van verdachte, mr. X, geweest die bij wege van confraternele hulp de brief van 5 februari 2013 p/o [naam advocaat van verdachte] heeft ondertekend. Daaruit volgt dat geen onzekerheid bestaat dat een door verdachte bepaaldelijk gemachtigde advocaat de bijzondere schriftelijke volmacht heeft verleend. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 03-02-2015
CiteertitelJIN 2015/43
SamenvattingKrachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel
Samenvatting (Bron)Wettelijk voorschrift a.b.i. art. 184.1 Sr. Artt. 159, 160.1, 177 en 178.2 WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BB4108 en ECLI:NL:HR:2014:3639 m.b.t. het feit dat het in art. 184.1 Sr bedoelde wettelijk voorschrift uitdrukkelijk moet inhouden dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het geven van een bevel of het doen van een vordering. Aan een algemeen taakstellend voorschrift, zoals art. 3 Politiewet, zal zodanige uitdrukkelijke bevelsbevoegdheid niet kunnen worden ontleend, terwijl een wettelijk voorschrift waarin uitsluitend een verplichting of gebod wordt geformuleerd te voldoen aan een bevel of vordering van de betreffende ambtenaar doorgaans niet een uitdrukkelijke bevelsbevoegdheid zal inhouden. In dergelijke gevallen voorziet de wet bovendien veelal in strafbaarstelling van handelen in strijd met de op dat voorschrift gebaseerde verplichting of gebod. Indien de strafvervolging niet betrekking heeft op het misdrijf van art. 184 Sr, zoals in gevallen van overtreding van in bepalingen van een APV neergelegde verplichtingen of geboden, is veelal niet vereist dat de vordering of het bevel door de politieambtenaar is gedaan of gegeven krachtens een wettelijk voorschrift dat uitdrukkelijk inhoudt dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van de vordering of het geven van het bevel. In die gevallen steunt de vervolging immers niet op handelen in strijd met art. 184 Sr, maar op overtreding van een APV. s Hofs oordeel dat het door de betrokken politieambtenaren gegeven bevel het motorrijtuig te doen stilhouden een krachtens art. 160.1 WVW 1994 gedane vordering is, die heeft te gelden als krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel of gedane vordering in de zin van art. 184.1 Sr, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat art. 160.1 WVW 1994 verplichtingen bevat voor de bestuurder - waarvan niet-naleving in de WVW 1994 (art. 177.1 onder a, i.v.m. art. 178.2) specifiek als overtreding is strafbaar gesteld - en niet uitdrukkelijk inhoudt dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van de vordering.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJIN 2015/44
SamenvattingEvenementenvergunning voor jaarlijkse Sinterklaasoptocht, Belanghebbende, Verhouding strafrecht/bestuursrecht
Samenvatting (Bron)Burgemeester mag bij vergunning voor Sinterklaasintocht geen oordeel vellen over 'Zwarte Piet'. De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur van 'Zwarte Piet' een discriminerend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privťleven en het discriminatieverbod.
AnnotatorR.J.B. Schutgens
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelJIN 2015/45
SamenvattingOneigenlijk Wob-verzoek, Misbruik van procesrecht, Niet-ontvankelijk beroep
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2013 heeft de minister een door [appellante] ingediend verzoek om openbaarmaking van stukken betreffende een aan haar opgelegde verkeersboete, geweigerd te behandelen.
AnnotatorJ. Korzelius , Y.E. Schuurmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 22-10-2014
CiteertitelJIN 2015/46
SamenvattingVerrekening bestuursrechtelijke geldschuld met bestaande vordering, Expliciete wettelijke grondslag, Algemene publiekrechtelijke rechtsbeginselen, Wijziging rechtspraak CRvB
Samenvatting (Bron)Verrekening. Het Uwv heeft ten onrechte de aan betrokkene bij uitspraak van de rechtbank toegekende schadevergoeding, griffierecht en proceskostenvergoeding verrekend met een schuld wegens terugvordering ZW-uitkering. Ook waar het gaat om verplichtingen die door de bestuursrechter zijn opgelegd geldt dat verrekening alleen mogelijk is wanneer daarvoor een wettelijke basis aanwezig is.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 30-10-2014
CiteertitelJIN 2015/47
SamenvattingOmvang geding, Ambtshalve toetsing, Bepaling van openbare orde
Samenvatting (Bron)Het college heeft het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat de brief van 9 april 2013 geen aanvraag inhield als bedoeld in artikel 4:1 van de Awb, dat de reactie daarop daarom geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3 van die wet, en dat die reactie ook geen rechtsgevolgen heeft. De rechtbank heeft geoordeeld dat de kwestie privaatrechtelijk van aard is en dus niet heeft geleid tot een besluit in de zin van de Awb. Aldus heeft de rechtbank ten onrechte zich los van de grondslag van het bestreden besluit zelfstandig een oordeel gevormd over de ontvankelijkheid van het bezwaar.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3528
Artikel aanvragenVia Praktizijn