Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 18-03-2015
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelNEN-normen Bouwbesluit moeten gratis en openbaar zijn
CiteertitelTBR 2015/36
SamenvattingHet Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI), een particuliere stichting, brengt ten behoeve van de normalisatie van producten normen tot stand, zogenoemde NEN-normen. In het Bouwbesluit wordt bepaald dat allerlei bouwwerken, bouwmaterialen en installaties moeten voldoen aan de daarvoor ontwikkelde NEN-norm óf aan een daaraan gelijkwaardige norm. Nu doet zich de bizarre situatie voor dat niet zonder meer van deze NEN-normen kan worden kennisgenomen. Is het juist dat voor kennisname van een NEN-norm die de wetgever tot maatstaf heeft verheven, een reis naar het NNI moet worden ondernomen of moet worden betaald?
Auteur(s)A.M. van Rijsewijk , R.C.V. Mans
LinkVolledige tekst artikel (Cobouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet onderscheid tussen mitigatie en compensatie: alea iacta est?
CiteertitelTBR 2015/37
SamenvattingIn het aprilnummer van jaargang 2014 van dit tijdschrift is auteur ingegaan op de Conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston naar aanleiding van een tweetal prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het HvJ EU had voorgelegd. Deze vragen waren gerezen in het kader van het beroep tegen het tracébesluit A2 ’s Hertogenbosch-Eindhoven. Ingevolge de voor het betreffende tracébesluit opgestelde passende beoordeling, konden significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’, meer specifiek voor het habitattype blauwgraslanden (H6410), niet worden uitgesloten. De Minister van Infrastructuur & Milieu stelde zich echter op het standpunt dat deze gevolgen zouden kunnen worden gemitigeerd, doordat elders in voornoemd Natura 2000-gebied een uitbreiding van het areaal blauwgraslanden zou worden gerealiseerd. De hamvraag was dan ook of deze uitbreiding als een mitigerende maatregel kan worden aangemerkt, of dat veeleer sprake is van een compenserende maatregel.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCoherentie en integratie van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw
CiteertitelTBR 2015/38
SamenvattingJaarrede uitgesproken op 11 december 2014 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
Auteur(s)C.E.C. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (Branchevereniging van architectenbureaus)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConstructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen.
CiteertitelTBR 2015/39
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 11 december 2014 te Amersfoort
Auteur(s) de Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toepassing van de omkeringsregel binnen het bouwrecht
CiteertitelTBR 2015/40
SamenvattingIn dit artikel worden besproken het causale verband bij aansprakelijkheid en de toerekening van schade, de rol en het toepassingsgebied van de omkeringsregel, alsmede de rol die de omkeringsregel kan vervullen voor de bouwrechtpraktijk, zulks geschetst aan de hand van jurisprudentie.
Auteur(s)P. Vermeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKoopoptiehouder belanghebbende?
CiteertitelTBR 2015/41
SamenvattingNa publicatie van ABRS 22 oktober 2014, TBR 2014/208 (Anterieure overeenkomst / bestemmingsplan ‘Kom Maarheze’, gemeente Cranendonck) en de noot van de auteur daarbij, is contact geweest met de gemachtigde van appellanten die een interessante kwestie aan de orde stelde. Uit de uitspraak blijkt niet dat tijdens het onderzoek ter zitting de vraag aan de orde is gekomen in hoeverre een koopoptiehouder (die dus geen grondeigenaar is) belanghebbende is bij het bestreden bestemmingsplan. Die vraag bracht de Afdeling tot heropening van het vooronderzoek, waarna een schriftelijke ronde van partijen volgde. In de uitspraak wordt over dit debat echter met geen woord gerept: de koopoptiehouder is door de Afdeling blijkbaar stilzwijgend als belanghebbende aangemerkt.
Auteur(s)J.B. Mus
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-10-2014
CiteertitelTBR 2015/42
SamenvattingBeroep tegen het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoefweg Noord’ (Prisma). Verbodsbepalingen, locatiebepalingen en branchebeperkingen in de provinciale verordening. Advisering door het regionaal economisch overleg (REO). Leegstand, belangen van ruimtelijke ordening en onverbindendheid wegens strijd met hogere wettelijke of rechtsbeginselen. Algemene regels, noodzakelijke provinciale ruimtelijke belangen, noodzakelijkeid en evenredigheid. Het EVRM, het Unierecht (VWEU) en het bereik van de Dienstenrichtlijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college besloten de raad van de gemeente Lansingerland een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de in de aanwijzingen vermelde onderdelen van artikel 3 van de planregels geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Hoefweg-Noord (Prisma)" (hierna: het plan), zoals dat door de raad bij besluit van 18 juli 2013 is vastgesteld.
AnnotatorG.H.J. Heutink
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelTBR 2015/43
SamenvattingGemeente Peel en Maas. Plattelandswoning. Systematiek Wabo en Wvg. Geurgevoelig object en bescherming
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 21-01-2015
CiteertitelTBR 2015/44
SamenvattingOmgevingsvergunningvrij bouwen en strijdig gebruik? Omvang van het geding. Geen ambtshalve toetsing
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft het college geweigerd [appellant sub 1] omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel [locatie] te Strijbeek te verlenen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelTBR 2015/45
SamenvattingNadeelcompensatie. 2%-drempel normaal maatschappelijk risico. Inkomensschade. Deskundigen kosten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft de minister een verzoek om nadeelcompensatie van [appellant] afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Oost-Brabant 16-07-2014
CiteertitelTBR 2015/46
SamenvattingLekkages appartementen na oplevering. Rechten en verplichtingen aannemer en opdrachtgever. Herstelwerkzaamheden naar eigen inzicht
Samenvatting (Bron)Aanneming van werk. art. 7:759 BW/aanspraak aannemer om gebreken weg te nemen op de door de aannemer te bepalen wijze.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:4146
Artikel aanvragenVia Praktizijn