TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 01-04-2015
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelSchijnzelfstandigen: de sociale partners zijn nu aan zet
CiteertitelTRA 2015/33
SamenvattingOp 4 december 2014 heeft het Hof van Justitie in een geschil tussen FNV KIEM en Nederland een arrest gewezen dat interessante aanknopingspunten biedt om de positie van sommige groepen zelfstandigen te verbeteren (C-413/13, zie ook TRA 2015/20). Inzet was de vraag of de Nederlandse Mededingingsautoriteit terecht in haar visiedocument had geoordeeld dat de cao voor remplaÁanten van orkestleden geen minimumtarieven mocht geven voor remplaÁanten die hun werkzaamheid op basis van overeenkomst van opdracht vervullen (Visiedocument van de NMA, Cao-tariefbepalingen voor zelfstandigen en de Mededingingswet (2007)).
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe UWV-procedure oude en nieuwe stijl en art. 6 EVRM
CiteertitelTRA 2015/34
SamenvattingAl decennialang gaat de arbeidsrechtelijke literatuur ervan uit dat de huidige UWV-procedure krachtens art. 6 BBA onder het toepassingsbereik valt van art. 6 EVRM en daarmee strijdig is. De recente beslissing van het EHRM in de zaak Stolk tegen Nederland zaait verwarring omtrent dat uitgangspunt. Het EHRM oordeelde dat in de BBA-procedure geen burgerlijke rechten en verplichtingen worden vastgesteld. Zijn we al die tijd van een verkeerde vooronderstelling uitgegaan? Deze bijdrage richt zich op de overeenstemming van de UWV-procedure met art. 6 EVRM onder het huidige en toekomstige recht krachtens de Wet werk en zekerheid.
Auteur(s)D.M.A. Bij de Vaate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHet SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel in het licht van tendensen op de arbeidsmarkt
CiteertitelTRA 2015/35
SamenvattingDe Wet werk en zekerheid brengt ingrijpende veranderingen in het ontslagrecht, aan hervorming van de sociale verzekeringen voor werkenden wordt gewerkt. Maar de discussie over de herziening van het pensioenstelsel is nog niet voltooid. De SER bracht onlangs een advies uit over de toekomst van het pensioenstelsel. Dit artikel bespreekt allereerst een aantal macro-sociaal-economische ontwikkelingen die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen bepalen en bespreekt vervolgens de keuze die de SER in zijn advies over het toekomstige pensioenstelsel maakt in het perspectief van die ontwikkelingen.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
LinkVolledige tekst advies (SER)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelPayrolling, gewijzigd Ontslagbesluit en de Wet werk en zekerheid, wat verandert er?
CiteertitelTRA 2015/36
SamenvattingDoor wijziging van het Ontslagbesluit per 1 januari 2015 krijgt de payrollwerknemer dezelfde ontslagbescherming als Ďeigení werknemers van de opdrachtgever. Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt afgespiegeld met eigen personeel van de opdrachtgever, waartoe hij de nodige (bedrijfs-)informatie zal moeten verstrekken. Dit kan tot gevolg hebben dat eigen werknemers moeten wijken voor payrollwerknemers. Hoewel de wetgever heeft nagelaten de payrollovereenkomst te kwalificeren en daarover ondanks recente arresten nog geen duidelijkheid bestaat, brengt deze wijziging met zich dat het opnemen van een uitzendbeding in de overeenkomst met de payrollwerknemer niet (langer) mogelijk lijkt. Voor het omzeilen van ontslagbescherming lijkt payrolling niet langer geschikt.
Auteur(s)E.W. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek cao-recht 2014
CiteertitelTRA 2015/37
SamenvattingDe onderhavige bijdrage is de eerste in een reeks kronieken op het gebied van het cao-recht. Ik richt mij daarbij vooral op jurisprudentie. Opmerkelijke uitspraken, zoals de opmerking van de minister-president dat caoʼs ʻminder gestold wantrouwenʼ zouden moeten zijn,[1] of de uitspraak van R. Castelein, voorzitter van De Unie, dat er door zijn vakbond niet meer zal worden gestaakt in het kader van cao-onderhandelingen,[2] zijn voor het positieve cao-recht niet van grote betekenis. Leden van De Unie kunnen in de toekomst nog steeds staken in het kader van vastgelopen cao-onderhandelingen, als zij dat zouden willen. Dat is een fundamenteel recht, waarover later meer in deze bijdrage.
Auteur(s)A. Stege
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOpinie: zeven jaar crisis en nog steeds werkloosheid
CiteertitelTRA 2015/38
SamenvattingZeven jaar na het uitbreken van de grote financiŽle crisis zou de tijd moeten komen om zeven vette jaren in te luiden. Maar vooralsnog zijn de voortekenen niet gunstig. Uit cijfers van het CBS die in januari 2015 werden bekendgemaakt, blijkt dat de werkloosheid weer aan het stijgen is. Het kwakkelscenario van het aanhouden van hoge werkloosheid ligt op de loer. De vraag is op welke wijze het socialezekerheidsbeleid hierop reageert. Niet met iets nieuws. De traditionele reflex van activeren en disciplineren blijft het beleid domineren. Deze opinie gaat in op de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor de rechtspositie van uitkeringsgerechtigden en de arbeidsmarkt.
Auteur(s)G.J. Vonk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 09-01-2015
CiteertitelTRA 2015/39
SamenvattingDe vierde overeenkomst voor bepaalde tijd en de vaststellingsovereenkomst
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ketenregeling; art. 7:668a BW. Vierde, opvolgende arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd? Betekenis van samenhangende vaststellingsovereenkomst waarin beŽindiging van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Art. 7:902 BW. Vaststelling in strijd met dwingend recht indien deze strekt ter beŽindiging van bestaand geschil en niet ter voorkoming daarvan.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:HR:2015:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 30-01-2015
CiteertitelTRA 2015/40
SamenvattingGeen recht op voortzetting van de bijdrage ziektekostenpremie aan postactieven
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht, arbeidsrecht, pensioenrecht. BeŽindiging werkgeversbijdrage in premie ziektekostenverzekering oud-werknemers in verband met wijziging zorgstelsel. Vordering tegen voormalig werkgever tot voortzetting bijdrage. Vertrouwen oud-werknemers. Rechtens afdwingbare verbintenis?
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2015:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 17-12-2014
CiteertitelTRA 2015/41
SamenvattingDe voor een overname gekozen financieringsconstructie kan de toets van art. 26 lid 4 WOR niet doorstaan.
Samenvatting (Bron)Besluit kennelijk onredelijk. Wijze waarop de financiering van de aandelenoverdracht vorm heeft gekregen, kan de toets der redelijkheid als bedoeld in artikel 26 lid 4 WOR niet doorstaan. Voorts is niet voldaan aan het vereiste van artikel 25 lid 6 WOR, waarin de ondernemer wordt opgedragen een overzicht te verstrekken van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Ook gebreken in de communicatie maken dat de aandeelhouders in redelijkheid niet tot het besluit hebben kunnen komen.
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:5431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015
CiteertitelTRA 2015/42
SamenvattingHeeft de CRvB oog voor subjectief ervaren van klachten van werknemers?
Samenvatting (Bron)WW-uitkering ten onrechte blijvend geheel geweigerd. Geen objectieve dringende reden voor ontslag. Appellant is niet verwijtbaar werkloos geworden.
AnnotatorL. van den Berg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 18-12-2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463
CiteertitelTRA 2015/43
Samenvatting160 kilo en een BMI van 54: zwaarlijvigheid als een Unierechtelijk beschermd handicap?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 december 2014.#Fag og Arbejde (FOA) tegen Kommunernes Landsforening (KL).#Verzoek van het Ret i Kolding om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Ontslag - Reden - Zwaarlijvigheid van de werknemer - Algemeen beginsel van non-discriminatie op grond van zwaarlijvigheid - Geen - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Bestaan van een ,handicap'.#Zaak C-354/13.
AnnotatorM. Kullmann
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2463
Artikel aanvragenVia Praktizijn