Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-03-2015
Aflevering 7418
RubriekRedactioneel
TitelSchaf onderhandse schriftelijke vragen af
CiteertitelGst. 2015/22
SamenvattingEen goede informatieverstrekking is de kurk waarop de lokale democratie drijft. Controle en verantwoording kunnen alleen goed functioneren indien betrokkenen weten waarover het gaat. Bij die informatieverstrekking speelt voortdurend de vraag hoe de verhouding is tussen individuele en collectieve posities. Moet alle informatie die aan een individueel raadslid wordt gegeven automatisch worden doorgespeeld aan de andere raadsleden?
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een staatsrechtelijke verzelfstandiging van de wethouder
CiteertitelGst. 2015/23
SamenvattingIn het gemeentelijke bestuursmodel is het college van B&W vormgegeven als een collegiaal orgaan. Wethouders hebben geen zelfstandige staatsrechtelijke positie. Vele en uiteenlopende grote veranderingen in het lokaal bestuur hebben grote druk gezet op het college als collegiaal orgaan. Tegelijkertijd heeft zich een proces tot een feitelijke verzelfstandiging van de wethouder voltrokken, als gevolg waarvan de besluitvorming door het college een deels formeel en daarmee fictief karakter draagt. Voorgesteld wordt de staatrechtelijke en de feitelijke positie van de wethouder meer in evenwicht te brengen door hen een status als bestuursorgaan te verlenen. Dat kan door in de Gemeentewet mogelijk te maken collegebevoegdheden geclausuleerd aan wethouders te delegeren.
Auteur(s)J.W.M. Engels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-06-2014
CiteertitelGst. 2015/24
SamenvattingBevestiging in hoger beroep dat Wet op het primair onderwijs (WPO) vr de Faillissementswet (FW) gaat. Schoolgebouw al dan niet uit eigen middelen besteed. Curator bevoegd gezag? (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2012 heeft het college van gedeputeerde staten bepaald dat de stichting blijvend heeft opgehouden het gebouw en het terrein voor de school De Regenboog te gebruiken.
AnnotatorH. Aarnink , F.J. van der Vaart
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-10-2014
CiteertitelGst. 2015/25
SamenvattingToepassing spoedshalve bestuursdwang naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting. Geen uitzondering op de hoofdregel dat bestuursdwang en kostenverhaal samengaan. Kosten van bestuursdwang mogen worden verhaald op overtreder. (Grootegast)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2013 heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wegens overtreding van artikel 17.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een brand op het perceel [locatie] te Grootegast, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelGst. 2015/26
SamenvattingBeleidsregel. Type besluit. Geen bundel beschikkingen, concretiserend besluit van algemene strekking of beleidsregel. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2010 heeft de burgemeester bijlage 11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (hierna: APV) gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelGst. 2015/27
SamenvattingTweede tussenuitspraak inzake een verzoek om planschade. Tijdelijke inkomensderving en gebrekkige advisering. De behandeling van het hoger beroep wordt geschorst en de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening wordt ingeschakeld om het planschadeverzoek te beoordelen. (Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2010 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorCh. Lagerweij-Duits , E.J.M. Groenendijk
LinkVolledige tekst annotatie (rechtklus.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelGst. 2015/28
SamenvattingToetsingsbevoegdheid van bestuursorganen. (Leidschendam-Voorburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2012 heeft het college een aanvraag van [belanghebbende] om een vergunning voor een standplaats op de markt van Leidschendam ingewilligd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4470
Artikel aanvragenVia Praktizijn