Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-03-2015
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelYes, we want!
CiteertitelM en R 2015/30
SamenvattingBij het doornemen van de stapels National Geographics die auteur thuis heeft liggen stuitte auteur onlangs in de editie van augustus 1984 op het artikel ‘Mexico City; an alarming giant’. Dit artikel schetst een adembenemend portret van een stad die met zijn tentakels steeds verder om zich heen grijpt en zowel zijn inwoners als de omliggende regio verstikt. De stad heeft onder meer te kampen met een erbarmelijke luchtkwaliteit. De auteur beschrijft het verloop van een doorsnee-dag in zijn straat. “Mid-morning sunshine, though hot, grows fuzzy with smog.” Dat is geen wonder, want “Smogopolis is girded by mountains that prevent dispersion of the smoke from some 30,000 factories and nearly three million motor vehicles. Motor vehicles, running largely on leaded gas, account for 70% of the pollution, most of the factories burn low-grade sulphurous fuel.” Hij sluit af met de berustende woorden: “At the least we can be a huge warning to the world.” De Verenigde Naties bestempelde de stad in 1992 tot de vuilste plek op aarde.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie beschouwd in Nederlands en Vlaams perspectief
CiteertitelM en R 2015/31
SamenvattingMet de vaststelling van Richtlijn 2000/60/EG (KRW) werd een innoverend kader voor een geïntegreerd en gecoördineerd waterbeleid en -beheer ingevoerd in de Europese Unie waarbij de stroomgebiedsbenadering het uitgangspunt vormt. De richtlijn beoogt de aquatische ecosystemen te beschermen, duurzaam gebruik van water te bevorderen en bij te dragen tot het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater en van waterkwantiteitsproblemen, zoals overstromingen en verdroging. Een aantal maatregelen dat de KRW aanreikt om aan de vooropgestelde doelstellingen te kunnen voldoen, is het instellen van stroomgebiedbeheer, het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s, gekoppeld aan analyses en beoordelingen en het opstellen van programma’s voor monitoring die een totaalbeeld beogen te geven van de watertoestand binnen elk stroomgebiedsdistrict. De doelstellingen worden ook gekoppeld aan een uitgebreid stelsel van milieudoelstellingen die (onder voorbehoud van een aantal uitzonderingsmogelijkheden) tegen 22 december 2015 moeten bereikt zijn.
Auteur(s)P.E. Lindhout , A. Carette , P. de Smedt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetssystematiek Omgevingswet moet eenvoudig beter
CiteertitelM en R 2015/32
SamenvattingHet wetsvoorstel Omgevingswet beoogt herschikking van regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Daarvoor is een verheldering van het begrip fysieke leefomgeving wezenlijk. Het wetsvoorstel kenmerkt zich door een instrumentele en van binnen naar buiten gerichte aanpak. Deze typisch juridische wetssystematiek lijkt mij niet onverdedigbaar, maar behoeft bijstelling en aanvulling voor het bereiken van wellicht het belangrijkste doel van de Omgevingswet: ‘het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.’ Daarvoor is het in elk geval nodig, dat zakelijke samenhangcriteria een prominenter rol gaan spelen.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-06-2014
CiteertitelM en R 2015/33
SamenvattingCoördinatieverplichting uit IPPC-richtlijn heeft rechtstreekse werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet verleend voor het onttrekken en infiltreren van grondwater op verscheidene percelen aan de [locatie] te Dedemsvaart.
AnnotatorA. Collignon , P.M.J.J. Swagemakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-10-2014, KI3/0230
CiteertitelM en R 2015/34
SamenvattingGemeenten versus steenuil; beklag ex art. 12 van het Wetboek van Strafvordering twee maal afgewezen.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-10-2014, KI 3/0034
CiteertitelM en R 2015/35
SamenvattingGemeenten versus steenuil; beklag ex art. 12 van het Wetboek van Strafvordering twee maal afgewezen.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelM en R 2015/36
SamenvattingBeschermingsmaatregelen en tijdelijke effecten; onderscheid tussen mitigatie en compensatie. Relatie met arrest Briels (HvJ EU 15 mei 2014, C-521/12) en Sweetman-arrest (HvJ EU 11 april 2013, C-258/11).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2013, kenmerk 162293/246634, heeft het college van gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de primaire waterkering Zwakke Schakels Noord-Holland gelegen in de gemeente Bergen en de gemeente Schagen.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelM en R 2015/37
SamenvattingGeen omgevingsvergunningplicht beperkte milieutoets voor melkrundveehouderij waarbij de drempel in D-14 Besluit m.e.r. niet wordt overschreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een nieuwe rundveestal, een landbouwloods en een mestopslagsilo op het perceel [locatie] te Overasselt (hierna: het perceel).
AnnotatorM.A.A. Soppe , H. Witbreuk
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3841
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 04-11-2014
CiteertitelM en R 2015/38
SamenvattingDoor lidstaat te nemen maatregelen om verkeersdoden onder migrerende otters te voorkomen. Plicht om otterpopulatie te monitoren.
Samenvatting (Bron)Art. 11 en art. 12 lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Door lidstaat te nemen maatregelen om verkeersdoden onder migrerende otters te voorkomen. Plicht om otterpopulatie te monitoren.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:3522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelM en R 2015/
SamenvattingDe aan de bestaande inrichtingen toekomende geluidruimte op grond van geldende vergunningen en algemene maatregelen van bestuur is bepalend voor de berekening van de geluidhinder op de zonegrens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2014 heeft het college aan [vergunninghoudster] opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting op het perceel [locatie] te Sleeuwijk.
AnnotatorW. Claassen-Dales
Pagina39
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-12-2014
CiteertitelM en R 2015/40
SamenvattingOnrechtmatige uitlatingen over ambtenaren belast met berekenen luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij gemeente Utrecht werkzame personen worden op websites en in een huis-aan-huisblad beschuldigd van gesjoemel op het gebied van luchtkwaliteit. Weging grondrechten: vrijheid van meningsuiting versus eerbiediging persoonlijke levenssfeer.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:6596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 19-12-2014
CiteertitelM en R 2015/41
SamenvattingOnlosmakelijkheid betekent dat omgevingsvergunning voor inrichting niet in strijd mag zijn met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Wabo artikel 2.1, eerste lid, onder c en onder e Wabo artikel 2.7 Aanvraag wijziging van een inrichting
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:10389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelM en R 2015/42
SamenvattingDe wettelijke regeling voor plattelandswoningen uit artikel 1.1a van de Wabo is niet van toepassing op de situatie dat het agrarisch bedrijf is gestaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-12-2014
CiteertitelM en R 2015/43
SamenvattingBij de beslissing om al dan niet toepassing te geven aan artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo komt het bevoegd gezag beleidsvrijheid toe. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met name het belang van een overzichtelijk vergunningenbestand reden kan zijn een revisievergunning te verlangen, waarmee in één document een duidelijk en geactualiseerd beeld van de toegestane activiteiten wordt gegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2013 heeft het college de aanvraag van [appellante] voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), door middel van het realiseren van een betonnen opvangbak en het plaatsen van drie tanks, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4752
Artikel aanvragenVia Praktizijn