Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 15-04-2015
Aflevering 3
RubriekAsbest
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 24-12-2014
CiteertitelJBO 2015/70
SamenvattingMatiging, Asbest.
Samenvatting (Bron)Matiging Arbo-boete met 50%. Volgens asbestinventarisatierapport risicoklasse 2, maar niet in geschil dat achteraf bezien sprake was van risicoklasse 1 ťn dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de voor die risicoklasse geldende voorschriften.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:8823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Den Haag 05-11-2014
CiteertitelJBO 2015/71
SamenvattingProcescertificaat Asbestverwijdering.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:13245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/72
SamenvattingBeweiden koeien, Natura 2000-gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2012 heeft het college een verzoek om handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de melkrundveehouderij gelegen aan de Wijffelterbroekdijk 51 te Weert (hierna: de melkrundveehouderij) in de nabijheid van onder meer het Natura 2000-gebied "Weerter- en Budelerbergen en Ringselven" afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-01-2015
CiteertitelJBO 2015/73
SamenvattingBestuurlijke boete, Bezinklaag, Eindvoorraad.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete omdat eiser de op zijn bedrijf geproduceerde mest niet voldoende heeft verantwoord. Wel of geen rekening houden met een bezinklaag en de vorm van de mestputten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-01-2015
CiteertitelJBO 2015/74
SamenvattingBestuurlijke boete, Gasvormige verliezen.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete omdat eiser de op zijn bedrijf geproduceerde mest niet voldoende heeft verantwoord. Wel of geen rekening houden met een bezinklaag en de vorm van de mestputten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-01-2015
CiteertitelJBO 2015/75
SamenvattingBestuurlijke boete, Monstername en analyse.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete omdat eiser de op zijn bedrijf geproduceerde mest niet voldoende heeft verantwoord. Wel of geen rekening houden met een bezinklaag en de vorm van de mestputten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 03-02-2015
CiteertitelJBO 2015/76
SamenvattingOvertreding vergunningvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Milieuhandhavingszaak mestvergistingsinstallatie Samenvatting: Omwonenden hebben verzocht om handhaving van milieuvergunningsvoorschriften van een mestvergistingsinstallatie. Per onderdeel wordt beoordeeld of sprake is van een overtreding en, indien dit het geval is, of sprake is van concreet zicht op legalisatie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 03-02-2015
CiteertitelJBO 2015/77
Samenvatting'Verzoek tot handhaving, Bevoegd gezag, Dierlijke mest.
Samenvatting (Bron)Procesbelang bij milieuhandhaving en vervallen bevoegdheid Samenvatting: GS waren ten tijde van het bestreden besluit mede bevoegd was tot handhavend optreden op grond van artikel 6.7, derde lid, van het Bor zoals dat luidde tot 1 januari 2014. Het vervallen van verweerders bevoegdheid ingevolge artikel 6.7 van het Bor heeft tot gevolg dat eisers met hun beroep niet meer kunnen bereiken wat zij beogen, namelijk een handhavend optreden door verweerder. Mede gelet op de tweede en laatste aanvraag van vergunninghouder van 16 juli 2014 valt niet in te zien dat verweerder thans anderszins bevoegd is handhavend op te treden tegen de door eisers gestelde overtredingen van vergunninghouder. Eisers hebben daarom geen procesbelang meer.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 30-01-2015
CiteertitelJBO 2015/78
SamenvattingMestbehandelingsinstallatie, Verzegeling.
Samenvatting (Bron)Onmiddellijke bestuursdwang. Verzegeling Verweerder heeft onmiddellijke bestuursdwang toegepast en een mestbewerkingsinstallatie en een stal verzegeld. Er is sprake van een overtreding van artikel 2,1, eerste lid onder a, c en e, van de Wabo. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient de bestuursdwang te strekken tot beŽindiging van de overtreding, niet meer en niet minder. Door het verzegelen van de installatie wordt de overtreding niet beŽindigd. Het verzegelen van de installatie vanwege de vrees dat deze installatie elders zal worden gebruikt, acht de voorzieningenrechter een oneigenlijk gebruik van de in artikel 5:28 van de Awb geboden bevoegdheid. Bovendien is verweerder feitelijk niet eens bevoegd om op te treden tegen een verplaatsing van de installatie buiten de gemeentegrenzen. Het had dan eerder op de weg van verweerder gelegen om de installatie mee te voeren en op te slaan. Dat heeft verweerder echter niet gedaan. door het verzegelen van stal 1b de normale vergunde bedrijfsvoering van stal 1b wordt belemmerd. Volgt schorsing van het bestreden besluit. Verweerder wordt opgedragen de verzegeling voor eigen rekening op te heffen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 17-02-2015
CiteertitelJBO 2015/79
SamenvattingVerwijderen van mest, Boete.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Executiegeschil.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/80
SamenvattingMestbewerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/81
SamenvattingZandwinning, Afwerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013, kenmerk 3.8/2013001353, heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan [belanghebbende] voor de ontgronding van het gebied De Poelkampen te Ellertshaar.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/82
SamenvattingMestbewerking, Bedrijfsgebonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/83
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Weesp" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/84
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011, herziening 2013-1 (Kerkstraat 30 en J.W. Hagemanstraat 36-38)" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/85
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "VAR-West 2013" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/86
SamenvattingOntgrondingen, Flora- en fauna.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2014, kenmerk 13RB000174, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Randwijkse Waarden" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/87
SamenvattingOntgrondingen, Inrichtingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2014, kenmerk 13RB000174, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Randwijkse Waarden" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelJBO 2015/88
SamenvattingArcheologie, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelJBO 2015/89
SamenvattingDubbelbestemming, Veiligheidswaarborg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Rotterdamsebaan" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelJBO 2015/90
SamenvattingUitvoerbaarheid, Bodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Rotterdamsebaan" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/91
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij beluit van 26 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1] Akersloot" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/92
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Kanaalzicht" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
Pagina
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/93
SamenvattingInpassingsplan, Transformatorstation.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 en 17 juni 2014 hebben de ministers van EZ en I&M het inpassingsplan "Schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/94
SamenvattingWaterbergingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2013 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied Asten 2008, wijziging Diesdonk" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/95
SamenvattingWijzigingsplan, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2014 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie] in Hoogkarspel" (hierna: het wijzigingsplan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelJBO 2015/96
SamenvattingWoningbouw, Bodemverzakking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2014 heeft het college het wijzigingsplan "Kerkrade Noord 1e wijziging" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/97
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanleggen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2013 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geologistiek B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van verspreidbare baggerspecie op de percelen Eem-weiland (O110 en 111) te Baarn.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/98
SamenvattingArcheologische waarden, Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college aan [partij] omgevingsvergunning verleend voor het (her)bouwen van een berging op het perceel [locatie] te Hulst (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/99
SamenvattingMestvergister, Externe veiligheid, Besluit risicoís zware ongevallen 1999.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 14 juni 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning eerste fase en een omgevingsvergunning tweede fase verleend ten behoeve van de uitbreiding van een vleeskalverenhouderij met een mestvergister met mestdrogingssysteem aan de [locatie 1] te [plaats].
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelJBO 2015/100
SamenvattingMestvergister, Geluidnormen.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 14 juni 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning eerste fase en een omgevingsvergunning tweede fase verleend ten behoeve van de uitbreiding van een vleeskalverenhouderij met een mestvergister met mestdrogingssysteem aan de [locatie 1] te [plaats].
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 13-02-2015
CiteertitelJBO 2015/101
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanlegen).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft een aantal omgevingsvergunningen verleend voor het aanleggen van een natuurpark met een ecologische functie en beperkt verblijf ter realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Rosmalense Aa. De rechtbank oordeelt dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de aanvragen van vergunninghouder uitsluitend kunnen worden getoetst aan het vigerende bestemmingsplan en niet aan de afspraken die zijn vastgelegd in een convenant dat tussen het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is gesloten. Verweerder heeft op juiste wijze toepassing gegeven aan de toetsing aan de planregels. Niet is gebleken dat onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden. Datzelfde geldt voor de archeologische waarden van de gronden. Als uitgangspunt bij die toetsing heeft te gelden de feitelijke situatie ter plaatse. Het betoog van eiseres over de potentiŽle natuurwaarde kan niet worden gevolgd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015
CiteertitelJBO 2015/102
SamenvattingOvereenkomstenrecht, Meerprijs.
Samenvatting (Bron)Overeenkomst van opdracht. Vaste prijsafspraak. Meerwerk. Waarschuwingsplicht opdrachtnemer voor de noodzaak van een prijsverhoging of voor onjuistheden in de opdracht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/103
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2013 heeft de minister [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 20.000,- wegens het op onzorgvuldige wijze verrichten van graafwerkzaamheden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-09-2014
CiteertitelJBO 2015/104
SamenvattingAsbestverontreiniging, Oude boerderij, Verbouwingsplannen, Garantie, Exoneratie, Non-conformiteit.
Samenvatting (Bron)Verkoop van een circa tachtig jaar oude boerderij met onder de betonnen vloer van de schuur asbest dat daar is gestort. De koper vordert vergoeding van de saneringskosten (circa 80.000,-) De vraag is of op grond van bijzondere bepalingen in het contract dan wel op een beperking van het "normale gebruik" van de woning sprake is van non-conformiteit. Het hof oordeelt dat geen sprake is van non-conformiteit en wijst de vordering van kopers af.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:7355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-12-2014
CiteertitelJBO 2015/105
SamenvattingOude boerderij, Asbestverontreiniging, Asbestweg, Garantie, Exoneratie, Mededelingsplicht, Onderzoeksplicht.
Samenvatting (Bron)Verkopers hebben als gevolg van de aanwezigheid van asbesthoudend puin in erfdeel aan kopers een boerderij met aanbehoren en ondergrond geleverd die deels niet voldoet aan de garantie van artikel 8 van de koopovereenkomst: vanwege de aanwezigheid van asbesthoudend puin in erfdeel - een asbestweg - dient dit erfdeel gesaneerd te worden en bezit het in zoverre niet de eigenschappen voor een normaal gebruik van bewoning door een gezin.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:9387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 13-06-2014
CiteertitelJBO 2015/106
SamenvattingKrakers, Strafrechtelijke ontruiming, Begrip gebouw, Gebruik in de zin van art. 138 Sr, Belangenafweging, Kort geding.
Samenvatting (Bron)Artt. 138 en 138 a Sr en 551 Sv / Strafrechtelijke ontruiming van gekraakt terrein / Geen hoge eisen stellen aan het gebruik van een erf. Ook afwachten van betere tijden is gebruik. / Krakers dienen aannemelijk te maken dat belangenafweging in hun voordeel moet uitvallen, maar slagen daarin niet.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Gelderland 02-07-2014
CiteertitelJBO 2015/107
SamenvattingAanneming van werk, Resultaatsverplichting, Inspanningsverplichting, Verjaring, Daad van rechtsvervolging, Lastgeving.
Samenvatting (Bron)Broekhuis Harderwijk legt het volgende aan de schadevordering ten grondslag. Tussen Broekhuis Holding en Hazelaar is een overeenkomst van aanneming van werk tot stand gekomen, op grond waarvan Hazelaar saneringswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Hazelaar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van die overeenkomst. Als gevolg daarvan heeft Broekhuis Holding schade geleden. Hazelaar betwist dat de overeenkomst tot het uitvoeren van saneringswerkzaamheden een overeenkomst van aanneming van werk is. Voor het geval dat zou worden geoordeeld dat die overeenkomst wel een overeenkomst van aanneming van werk is, beroept Hazelaar zich op verjaring.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:5555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Gelderland 30-07-2014
CiteertitelJBO 2015/108
SamenvattingOnderhandelingen, Perfecte koopovereenkomst, Opschortende voorwaarde, Gerechtvaardigd vertrouwen totstandkoming overeenkomst, Bewijslast.
Samenvatting (Bron)De vordering van eiseres betreft een vergoeding van haar schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een door eiseres gestelde koopovereenkomst met betrekking tot percelen. Subsidiair baseert zij zich op een bij haar bestaand gerechtvaardigd vertrouwen bij de totstandkoming van de overeenkomst en meer subsidiair, dat de onderhandelingen zijn afgebroken hetgeen onaanvaardbaar is en daarmee onrechtmatig jegens haar.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:5648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Den Haag 20-08-2014
CiteertitelJBO 2015/109
SamenvattingVerzuim, Contractuele boete, Matiging, Buitensporigheid.
Samenvatting (Bron)Uitleg en toepassing contractueel boetebeding en garantiebeding in koopovereenkomst appartementsrecht (nieuwbouw) na extra saneringen van bodemverontreiniging.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:10529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-02-2015
CiteertitelJBO 2015/110
SamenvattingDumping van drugs.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft de milieuwetgeving overtreden door in het bos afval afkomstig van de produktie van drugs te dumpen. Verdachte daarvoor veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Overijssel 11-02-2015
CiteertitelJBO 2015/111
SamenvattingConservatoir beslag, Illegale ontgronding.
Samenvatting (Bron)Beschikking enkelvoudige raadkamer op klaagschrift over conservatoir beslag op onroerende goederen. De raadkamer is van oordeel dat het klaagschrift gegrond moet worden verklaard en dat het gelegde conservatoire beslag moet worden opgeheven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWarmte en koude
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelJBO 2015/112
SamenvattingKWO-systeem, Koude- en warmteopslag, Frisdrankfabriek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college aan BOVAG een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Waterwet verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem ter plaatse van het perceel Kosterijland 15 te Bunnik.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:466
Artikel aanvragenVia Praktizijn