Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-04-2015
Aflevering 7419
RubriekRedactioneel
TitelGouvernementaliteit: 17 miljoen ambtenaren
CiteertitelGst. 2015/29
SamenvattingHet begin jaren tachtig ingezette streven naar deregulering, dat vooral in functie stond en staat van bevordering van marktwerking, is vanaf medio jaren negentig steeds meer in de sleutel komen te staan van (vergroting van) de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen maar ook van decentrale overheden. Sindsdien is ‘eigen verantwoordelijkheid’ gaan behoren tot de ‘buzzwoorden’ in overheidsdocumenten.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpwaarts en horizontaal inbesteden
CiteertitelGst. 2015/30
SamenvattingGemeentelijke samenwerking is “hot”: omgevingsdiensten, shared services centers en gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties, overal ontstaan nieuwe vormen waarin door overheden wordt samengewerkt. Het geldt als antwoord op nieuwe uitdagingen, maar leidt ook weer tot nieuwe vragen, niet in de laatste plaats op het vlak van het aanbestedingsrecht. De gemeente die een taak door een andere gemeente laat uitvoeren en die daar een tegenprestatie voor levert, plaatst daarmee immers al snel een overheidsopdracht. Zij moet dan, als de relevante drempelwaarde wordt overschreden, rekening houden met verplichtingen tot Europese aanbesteding. Soms kan een beroep worden gedaan op de uitzondering van de horizontale samenwerking. Soms wordt een gemeenschappelijke entiteit opgericht, bijvoorbeeld een shared services center; dan ontstaat een meer verticale verhouding tussen de opdrachtgevende moedergemeenten en de gemeenschappelijke dochterentiteit, waarbij een beroep op de klassieke inbestedingsexceptie mogelijk wordt.
Auteur(s)J.C. Binnerts
LinkVolledige tekst artikel (Pot Jonker Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vergoeding voor het gebruik van openbaar vaarwater Precario of huur?
CiteertitelGst. 2015/31
SamenvattingOverheden als gemeenten, provincies en waterschappen zijn vaak eigenaar van openbaar vaarwater. Naast het normaal gebruik van het openbaar vaarwater dat zich over het algemeen beperkt tot het gewone verkeer door de waterweg met inbegrip van het tijdelijk daarin stilliggen, wordt het openbaar vaarwater ook bijzonder gebruikt voor bijvoorbeeld het hebben van een ligplaats voor een woonboot of het hebben van een steiger daarin.
Voor het bijzondere gebruik van het openbaar vaarwater is het reëel dat daarvoor een vergoeding aan de eigenaar wordt betaald. Veelal wordt voor het gebruik van het openbaar vaarwater door de overheid precariobelasting geheven. Soms wordt met de gebruiker een huurovereenkomst gesloten. Daarnaast is over het algemeen een publiekrechtelijke vergunning c.q. ontheffing van de overheid nodig voor het hebben van een ligplaats voor een woonboot of een steiger in het openbaar vaarwater.
De vraag rijst of voor het hebben van een ligplaats voor een woonboot of een steiger in openbaar vaarwater wel precariobelasting kan worden geheven en zo ja, of in dat geval in plaats daarvan ook een huurovereenkomst kan worden gesloten. In dit artikel zal worden ingegaan op de mogelijkheden van het vragen van een financiële vergoeding in de vorm van precario dan wel huur voor het bijzondere gebruik van openbaar vaarwater aan de hand van de tot nu toe bestaande regelgeving en jurisprudentie. Het leerstuk van de onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht en het leerstuk van misbruik van bevoegdheid zullen hierbij tevens aan bod komen.
Auteur(s)W. Lever
LinkVolledige tekst artikel (BRICKS Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGem. Hof Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23-05-2014, HLAR 63251/14, HLAR 66649/14
CiteertitelGst. 2015/32
SamenvattingTermijnoverschrijding. Rechtsplicht bestuursorgaan tot het beslissen op bezwaar.
AnnotatorM.A.J. West
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelGst. 2015/33
SamenvattingMisbruik van recht kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van beroep. Voor het niet-ontvankelijk verklaren van een bij een rechter ingesteld rechtsmiddel wegens misbruik van recht zijn zwaarwichtige gronden vereist, aangezien met de niet-ontvankelijkverklaring de betrokkene in feite het recht op toegang tot de rechter wordt ontzegd. Dit geldt temeer wanneer het gaat om een door een burger tegen de overheid ingesteld rechtsmiddel. In geval van een dergelijk rechtsmiddel zijn zwaarwichtige gronden onder meer aanwezig indien rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten of bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw.
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft bij de rechtbank zeven beroepen ingesteld. Één beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit op een verzoek om openbaarmaking van stukken betreffende een aan [appellant] opgelegde verkeersboete. Twee beroepen zijn gericht tegen het niet tijdig nemen van besluiten tot vaststelling van dwangsommen wegens het niet tijdig nemen van besluiten op dergelijke verzoeken. Vier beroepen zijn gericht tegen het niet tijdig nemen van besluiten op bezwaren tegen besluiten op dergelijke verzoeken.
AnnotatorT. Barkhuysen , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelGst. 2015/34
SamenvattingHuisadvocaat van de gemeente geen onafhankelijke planschadeadviseur. Schijn van partijdigheid. (Helmond)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2012 heeft het college het verzoek van [appellante] om een vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelGst. 2015/35
SamenvattingAanwijzing Afrikahuis als gemeentelijk monument in stand gelaten; als door de eigenaar concreet wordt gesteld dat de monumentenstatus negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld herontwikkeling of verkoop en dit genoegzaam wordt gemotiveerd, zijn deze aspecten reeds bij de aanwijzing van belang zijn; financiële belangen kunnen en moeten worden afgewogen bij omgevingsvergunning. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2009 heeft het dagelijks bestuur het complex aan de Ostadestraat 268-270 en Henrick de Keijserstraat 9 (het Afrikahuis; hierna: het object) aangewezen als gemeentelijk monument.
AnnotatorM.H. Blokvoort
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-01-2015
CiteertitelGst. 2015/36
SamenvattingToepassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Tegelen-jurisprudentie niet van toepassing. Vernietiging vaststellingsbesluit bestemmingsplan brengt vernietiging van een op basis van dat bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan met zich mee. Rechtszekerheid vergunninghouder strekt niet zo ver dat een uitzondering moet worden gemaakt op de hoofdregel van 8:72 lid 2 Awb. (Nederweert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, gelezen in verbinding met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de woning op het perceel [locatie] te Ospel, gemeente Nederweert (hierna: de woning).
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelGst. 2015/37
SamenvattingGemeenteraad van Kampen heeft de regionale behoefte aan 1.300 woningen in het dorp Reeve niet inzichtelijk gemaakt; plandeel in strijd met artikel 3.1.6 Bro. (Kampen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2013, kenmerk RWS-2013/63083, heeft de minister het projectplan "Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" vastgesteld (hierna: projectplan).
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn