Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 15-05-2015
Aflevering 3
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-10-2014
CiteertitelJIN 2015/48
SamenvattingUitzendovereenkomst, Contracting, Aanneemovereenkomst, Werkingssfeer
Samenvatting (Bron)Champignonteler geeft een derde opdracht om buitenlandse werknemers in zijn bedrijf te laten werken. Uitzendovereenkomst of aanneming van werk?
AnnotatorM.A.H.M. van der Velden
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:4353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-01-2015
CiteertitelJIN 2015/49
SamenvattingDoorbreking aansprakelijkheid rechtspersonen, Hoofdelijke aansprakelijkheid, Betalingsonwil
Samenvatting (Bron)Doorbraak van aansprakelijkheid. Moedermaatschappij/bestuurder aansprakelijk voor loonbetalingsverplichting van dochtervennootschap. Voorlopige voorziening in kort geding. Arbeidsrecht. Ernstig verwijt. Selectieve non-betaling. Omvang van aansprakelijkheid.
AnnotatorJ.A. Tersteeg
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 29-08-2014
CiteertitelJIN 2015/50
SamenvattingOvergang van onderneming, Identiteitsbehoud, Kapitaalintensieve sector, Bedrijfsbeëindiging, Ontbinding, Sociaal plan
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming. Economische eenheid. Ruime uitleg van het begrip overdracht krachtens overeenkomst (HvJEU). Behoud identiteit: Spijkers-criteria. Verzoekster beëindigt exploitatie van winkels op Schiphol en verzoekt voor een aantal van haar werknemers ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering van de omstandigheden. Werknemer voert aan dat sprake is van overgang van onderneming, zodat de functie van werknemer blijft bestaan en werknemer van rechtswege in dienst treedt bij verkrijger per datum van de overgang. De kantonrechter is van oordeel dat geen sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.
AnnotatorA. Stamoulis
LinkVolledige tekst annotatie (stamoulisadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:9344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Den Haag 15-10-2014
CiteertitelJIN 2015/51
SamenvattingMisbruik faillissementsrecht, Onrechtmatig handelen, Doorstart
Samenvatting (Bron)Vermoeden van misbruik faillissementsrecht door eigen faillissement aan te vragen om werknemers te kunnen ontslaan weerlegd, omdat is komen vast te staan dat ten tijde van het aanvragen van het faillissement sprake was van een reële faillissementssituatie.
AnnotatorP.C. Vas Nunes
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:14948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 30-12-2014
CiteertitelJIN 2015/52
SamenvattingStaking, Collectieve acties, Procedureregels, Onrechtmatig handelen, Maatschappelijke ontwrichting, Veiligheidsrisico, Belangenafweging
Samenvatting (Bron)De stakingsactie bij Brinks mag doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland dinsdag geoordeeld in een kort geding dat de directie van het bedrijf had aangespannen tegen een aantal vakbonden. Bij zijn afweging heeft de rechter vooropgesteld dat de werknemers van Brinks mogen staken en dat dit stakingsrecht alleen onder bijzondere en zwaarwegende omstandigheden mag worden beperkt. Op dit moment zijn daarvoor echter onvoldoende aanwijzingen voor. Impact De stakingsacties bestaan momenteel uit het niet bijvullen van gelduitgifteautomaten. Het is aannemelijk dat consumenten en bedrijven hier hinder van ondervinden, bijvoorbeeld omdat niet meer bij de dichtstbijzijnde automaat geld kan worden opgenomen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat er op dit moment niet geconcludeerd kan worden dat dit tot een onaanvaardbare ontwrichting van het betalingsverkeer leidt. Veiligheid De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat er op dit moment niet kan worden geconcludeerd dat er door de acties onaanvaardbare veiligheidsrisicos ontstaan. De vakbonden hebben toegezegd dat er geen acties zullen plaatsvinden bij de vestigingen van Brinks en de meldkamer van Brinks. De acties kunnen zich ook gaan richten op automaten waar geld door bedrijven wordt afgestort en dit kan mogelijk tot veiligheidsrisicos leiden. De vakbonden hebben op zitting echter hun medewerking toegezegd aan het voorkomen van veiligheidsrisicos bij uitbreiding van de acties.
AnnotatorE.M.Y. Sorensen , K.G. Kapel
LinkVolledige tekst annotatie (Sørensen Weijers & Co)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:7163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam 08-07-2014
CiteertitelJIN 2015/53
SamenvattingKlem en verloren-criterium, Recht op omgang, Ontzeggingsgronden
Samenvatting (Bron)Klem en verloren criterium. de verhouding tussen de man en de vrouw is zodanig ernstig verstoord dat er bij de vrouw geen enkel draagvlak is om een omgangsregeling tussen de man en de minderjarige vast te stellen.
AnnotatorM.M. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:6064
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2015
CiteertitelJIN 2015/54
SamenvattingKinderalimentatie, Kindgebonden budget, Alleenstaande ouderkop
Samenvatting (Bron)Kinderalimentatie; in de behoefte van het kind wordt voorzien door het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop.
AnnotatorM.A. Zon
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Noord-Holland 17-09-2014
CiteertitelJIN 2015/55
SamenvattingBiologische vader, Family life, Private life, Nauwe persoonlijke betrekking, Niet-ontvankelijk
Samenvatting (Bron)De man (niet zijnde juridisch ouder) wordt niet-ontvankelijk verklaard in een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling, omdat er geen sprake is van family life (een nauwe persoonlijke betrekking) en evenmin van private life (bescherming van het privéleven van de man).
AnnotatorA.H. van Haga
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:8808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 19-12-2014
CiteertitelJIN 2015/56
SamenvattingVennootschapsrecht, Herroeping van besluit tot ontbinding BV toelaatbaar, Vereisten, Tussenkomst rechter vereist, Eisen van rechtszekerheid, Bescherming van derden, Overeenkomstige toepassing art. 2:19 lid 2 BW, Terugwerkende kracht herroepingsbesluit, Verplichting tot stellen van zekerheid teneinde benadeling derden te voorkomen, Te verstrekken informatie, Oproeping belanghebbenden (art. 279 lid 1 Rv)
Samenvatting (Bron)Vennootschapsrecht. Herroeping van besluit tot ontbinding BV toelaatbaar? Vereisten. Tussenkomst rechter vereist; eisen van rechtszekerheid; bescherming van derden. Overeenkomstige toepassing art. 2:19 lid 2 BW. Terugwerkende kracht herroepingsbesluit? Verplichting tot stellen van zekerheid teneinde benadeling derden te voorkomen. Te verstrekken informatie. Oproeping belanghebbenden (art. 279 lid 1 Rv).
AnnotatorF. El Houzi
LinkVolledige tekst annotatie
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 06-02-2015
CiteertitelJIN 2015/57
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud. Financieringsvoorbehoud niet op de juiste wijze ingeroepen. Handelen in hoedanigheid van bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 en 2628, NJ 2015/22 en NJ 2015/21.
AnnotatorP. Haas
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 06-03-2015
CiteertitelJIN 2015/58
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Onbehoorlijke taakvervulling bestuur, Disculpatie bestuurder, Art. 2:248 lid 3 BW
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbehoorlijke taakvervulling bestuur. Disculpatie bestuurder? Art. 2:248 lid 3 BW?
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:HR:2015:522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-10-2014
CiteertitelJIN 2015/59
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van (in)directe bestuurders van de (inmiddels gefailleerde) dochtervennootschappen ex artikel 2:9 BW jo artikel 2:11 BW voor schending van de administratieplicht (artikel 2:10 BW) en gebrekkig toezicht op de administratievoering gedurende vele jaren door één administrateur. Het hof beziet allereerst of vastgesteld kan worden dat op de Holding als direct bestuurder van de dochtervennootschappen aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW rust (vgl. HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204, NJ 2014/325 (K/Maas q.q.) rov. 3.3.2). Vereisten voor aansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW. Maatstaven van ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, NJ 1997/360 Staleman/Van de Ven en HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, NJ 2003/455 Schwandt/Berghuizer Papierfabriek. Maatstaf toetsing aan artikel 2:10 lid 1 BW: HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2932 (Rosbeek q.q./X) rov. 3.5.1-3.5.3. De bestuurders kunnen zich niet verschuilen achter taakverdeling, en de accountantscontrole is zodanig beperkt gebleven dat de (in)directe bestuurders zich niet ontslagen konden achten van hun verplichting tot adequaat toezicht en controle op de administratievoering door de administrateur. Vraag naar de bewijsrechtelijke doorwerking van het wanbeleid oordeel van de Ondernemingskamer beantwoordt het hof ontkennend. Beroepen op disculpatie en matiging afgewezen. Verwijzing naar de schadestaat procedure.
AnnotatorA.M. Dumoulin-Siemens
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:8067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-01-2015
CiteertitelJIN 2015/60
SamenvattingOntslag statutair bestuurder, Bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst, Redelijkheid en billijkheid
Samenvatting (Bron)Ontslag statutair bestuurder (tevens aandeelhouder). Bepaling in aandeelhoudersovereenkomst (voor ontslag bestuurder is unaniem besluit van de AVA vereist) strijdt met de statutaire regeling (twee derde meerderheid, conform artikel 2:244 lid 2 BW). Vordering tot nakoming aandeelhoudersovereenkomst stuit af op het bepaalde in artikel 2:8 lid 2 BW.
AnnotatorE. Baghery
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 13-02-2015
CiteertitelJIN 2015/61
SamenvattingProces- en beslagrecht, Internationaal privaatrecht, Kantoorbetekening, Dagvaardingstermijn, Beoordeling verzoek tot verstekverlening
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Beoordeling verzoek tot verstekverlening. Betekeningsverordening II, Haags Betekeningsverdrag, art. 63 lid 1 Rv en art. 115 Rv. HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4952, NJ 2011/369. Kantoorbetekening op de voet van art. 63 lid 1 Rv in de gevallen die worden genoemd in art. 115 lid 1 Rv; volstaan kan worden met de in art. 115 lid 3 Rv voorgeschreven termijn van ten minste een week. Verdedigingsbelang.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , P.H. Frerichs
UitspraakECLI:NL:HR:2015:310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 20-02-2015
CiteertitelJIN 2015/62
SamenvattingOpheffing dwangsom, Nakoming veroordeling onmogelijk
Samenvatting (Bron)Dwangsom. Vordering tot opheffing dwangsom, art. 611d Rv. Nakoming veroordeling onmogelijk? Heeft veroordeelde redelijkerwijze al het mogelijke gedaan om aan hoofdveroordeling te voldoen? (BenGH 29 april 2008, zaak A 2006/5/12, ECLI:NL:XX:2008:BD4245, NJ 2008/309) Ambtshalve bijgebrachte mogelijkheden? Begrijpelijkheid uitleg veroordeling.
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst annotatie (tk.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 20-02-2015
CiteertitelJIN 2015/63
SamenvattingMerkenrecht, Inbreukvordering op grond van art. 2.20 lid 1 onder b en c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’)
Samenvatting (Bron)Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Relevante overeenstemming tussen vesten en merk Ajax? Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of ongerechtvaardigd voordeel trekken doordat publiek verband legt tussen merk en teken (sub c) (HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527, HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575). Maatstaf bij geringe mate van overeenstemming. Toewijzing proceskosten merkenrechtelijke grondslag, ambtshalve begroting bij gebreke van specificatie, art. 1019h Rv.
AnnotatorM.R. Rijks
UitspraakECLI:NL:HR:2015:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 10-02-2015
CiteertitelJIN 2015/64
SamenvattingOpheffing voorlopige hechtenis
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Door de OvJ kan niet afzonderlijk h.b. worden ingesteld tegen een ttz. gegeven beslissing strekkende tot opheffing van de voorlopige hechtenis (VH). Gelet op art. 406 Sv staat tegen die beslissing voor de OvJ hoger beroep slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak open. Ingevolge art. 406.1 Sv is immers tegen in e.a. gewezen vonnissen die geen einduitspraken zijn, h.b. slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak toegelaten en de in art. 406.2 Sv voorziene uitzondering op die hoofdregel is beperkt tot de in dat tweede lid uitdrukkelijk genoemde gevallen, te weten een bevel tot gevangenhouding of gevangenneming en de afwijzing van een verzoek tot opheffing van het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 03-03-2015
CiteertitelJIN 2015/65
SamenvattingEendaadse samenloop van schuldheling en schuldwitwassen
Samenvatting (Bron)Bewezenverklaring van zowel schuldheling als schuldwitwassen. Samenloop. Overwegingen van de HR over de combinatie van heling en witwassen aan de hand van de wetsgeschiedenis. Gelet daarop en in aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de door het Hof gebezigde bewijsvoering volgt dat het bij de heling en het witwassen van de sieraden afkomstig uit een op 25 oktober 2010 gepleegde overval gaat om een uit het oogpunt van tijd, plaats, gedragingen en voorwerpen identiek feitencomplex, is niet z.m. begrijpelijk dat het Hof dit helen en witwassen als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt. In zoverre slagen de middelen. Dit behoeft echter niet tot cassatie te leiden, nu, gelet op de i.g.v. toepassing van art. 55.1 Sr resp. 57.1 Sr toepasselijke strafmaxima en de i.c. opgelegde straf het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident is. De schriftuur bevat evenwel niet de in ECLI:NL:HR:2012:BX0146, rov. 2.6.2 bedoelde, in zo een geval vereiste toelichting m.b.t. het belang bij het ingestelde cassatieberoep en het - rechtens te respecteren - belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 03-03-2015
CiteertitelJIN 2015/66
SamenvattingAlcoholslotprogramma (ASP)
Samenvatting (Bron)Alcoholslotprogramma (asp). Art. 8 WVW 1994. Bij de huidige Nederlandse regelgeving is de strafvervolging van een verdachte t.z.v. het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin verdachte o.g.v. datzelfde feit de onherroepelijk geworden verplichting tot deelname aan het asp is opgelegd. Die beginselen van een goede procesorde kunnen immers meebrengen en brengen in de hier aan de orde zijnde gevallen ook mee dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet twee maal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit, de niet-ontvankelijkheid van het OM in de strafvervolging tot gevolg heeft. Dit vervolgingsbeletsel geldt eveneens gedurende een tegen de oplegging van het asp lopende bezwaar- of beroepsprocedure. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat i.c. zaak aan verdachte onherroepelijk de verplichting tot deelname aan het asp is opgelegd. Dat betekent dat het oordeel van het Hof dat het OM in zijn vervolging n-o is, juist is, wat er ook zij van de daaraan ten grondslag gelegde motivering. Met het oog op de strafzaken die inmiddels zijn afgedaan met een onherroepelijke veroordeling merkt de HR nog op dat noch de (mogelijke) oplegging van het asp en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving noch het daarover in dit arrest gegeven oordeel kan worden aangemerkt als een voor herziening van een veroordeling door de strafrechter vereist (nieuw) "gegeven" a.b.i. art. 457.1 sub c Sv.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 19-11-2014, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382
CiteertitelJIN 2015/67
SamenvattingUitstel bereiken drempelwaarden richtlijn luchtkwaliteit, Bevel tot vaststelling van een luchtkwaliteitsplan, Bevel tot wetgeving
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 november 2014.#The Queen, op verzoek van: ClientEarth tegen The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.#Verzoek van de Supreme Court of the United Kingdom om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Luchtkwaliteit - Richtlijn 2008/50/EG - Grenswaarden voor stikstofdioxide - Verplichting om bij het verzoek om uitstel van het vastgestelde uiterste tijdstip een luchtkwaliteitsplan in te dienen - Sancties.#Zaak C-404/13.
AnnotatorH.C.F.J.A. de Waele , R.J.B. Schutgens
UitspraakECLI:EU:C:2014:2382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 12-12-2014
CiteertitelJIN 2015/68
SamenvattingOnrechtmatige daad, Relativiteitsvereiste, Privaatrechtelijk kostenverhaal door Staat voor verwijderen olie op wegdek na ongeval, Onaanvaardbare doorkruising Brandweerwet 1985 en Wegenwet
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval. Onaanvaardbare doorkruising van art. 1 lid 4, aanhef en onder b, Brandweerwet 1985? HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788, NJ 1994/639. Onaanvaardbare doorkruising Wegenwet? HR 19 december 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5664, NJ 1976/280; HR 26 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0965, NJ 1991/393.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelJIN 2015/69
SamenvattingBelanghebbende, Bestuursorgaan, Toevertrouwd belang, Belemmering of doorkruising bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, Asbest
Samenvatting (Bron)Het college heeft de minister verzocht om handhavend op te treden vanwege het boren van gaten in asbesthoudende dakplaten voor het bevestigen van zonnepanelen op de panden aan de Oudijk 12 te Westwoud en de Zuiderdracht 22 te Oosterblokker. De minister heeft dit verzoek op 2 oktober 2013 afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelJIN 2015/70
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan, Verlening omgevingsvergunning, Vooringenomenheid van raadsleden en burgemeester
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrumplan Wissenkerke" vastgesteld.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 17-12-2014
CiteertitelJIN 2015/71
SamenvattingPlanschadevergoeding, Deskundige, Onafhankelijkheid deskundige, Onpartijdigheid deskundige, Zorgvuldigheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2012 heeft het college het verzoek van [appellante] om een vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4570
Artikel aanvragenVia Praktizijn