Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 18-04-2015
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelDe Nationale ombudsman en het aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2015/49
SamenvattingOP 18 februari 2015 heeft de Nationale ombudsman een rapport gepubliceerd over een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerde meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Op verzoek van één van de deelnemers aan de aanbestedingsprocedure laat de ombudsman zich uit over de motivering van de gunningsbeslissing. De ombudsman komt tot het oordeel dat er weliswaar gronden waren om verzoekers offerte af te wijzen, maar dat de wijze waarop dat is gegaan niet behoorlijk is. De conclusie in het rapport luidt dat de klacht over de onderzochte gedraging van het Ministerie gegrond is, wegens strijd met het motiveringsbeginsel.
Auteur(s)B. Blaisse - Verkooijen
LinkVolledige tekst artikel (Pot Jonker Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsaanwijzingen en gebiedsregelingen als basis voor een nieuwe Omgevingswet
CiteertitelTBR 2015/50
SamenvattingIn dit artikel onderzoekt auteur of er gemeenschappelijke kenmerken te vinden zijn van gebiedsaanwijzingen om vervolgens te bezien hoe uniformering van gebiedsaanwijzingen in het omgevingsplan zou kunnen plaatsvinden. Auteur duidt daartoe in de eerste plaats de rechtsfiguur van de gebiedsaanwijzing nader, door in paragraaf 2 in te gaan op de theorie achter gebiedsaanwijzingen en in paragraaf 3 te bezien welke eisen aan gebiedsaanwijzingen zouden moeten worden gesteld. In paragraaf 4 typeert auteur de gebiedsaanwijzingen juridisch; in paragraaf 5 beziet auteur de rechterlijke toetsing van gebiedsaanwijzingen aan de hand van enkele voorbeelden om dan daarna in paragraaf 6 de theorie over gebiedsaanwijzingen te confronteren met de regeling van het omgevingsplan in de ontwerp-Omgevingswet. Paragraaf 7 bevat ten slotte enkele conclusies.
Auteur(s)Th. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen in de Onteigeningswet Verslag van het seminar van de Vereniging voor Onteigeningsrecht over de (on)wenselijkheid van wijzigingen in de onteigeningsregelgeving
CiteertitelTBR 2015/51
SamenvattingVerslag van het seminar van de Vereniging voor Onteigeningsrecht over de (on)wenselijkheid van wijzigingen in de onteigeningsregelgeving
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , F.A. Mulder , J.S. Procee
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Aandacht voor overgangsrecht. De betekenis van art. 6:230c BW voor overeenkomsten die voor 28 december 2009 zijn gesloten
CiteertitelTBR 2015/52
SamenvattingOp grond van art. 6:233b BW geldt dat gebruikers van algemene voorwaarden hun afnemers de gelegenheid moeten geven om van de voorwaarden kennis te nemen. Deze informatieplicht is in art. 6:234 BW verder uitgewerkt in de vorm van een terhandstellingsplicht: de algemene voorwaarden moeten in beginsel aan de afnemer ter hand worden gesteld, anders zijn ze vernietigbaar.
Sinds 28 december 2009 is in art. 6:234 BW een verwijzing naar art. 6:230c BW opgenomen. Sinds die datum kunnen bepaalde dienstverrichters aan de verplichting die uit art. 6:233b BW voortvloeit voldoen door hun algemene voorwaarden ter beschikking te stellen op de wijzen als opgenomen in art. 6:230c BW. Dit gold ook in de periode van februari 2010 tot januari 2012 waarin de verwijzing naar art. 6:230c BW per abuis uit art. 6:234 BW was verdwenen. Concreet betekent dit dat bepaalde dienstverrichters vanaf 28 december 2009 hun algemene voorwaarden niet langer ter hand hoeven te stellen, maar (onder meer) kunnen volstaan met het noemen van een internetadres waar de voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn.
Deze bijdrage gaat over de betekenis van deze wetswijziging voor overeenkomsten met betrekking tot diensten die vóór 28 december 2009 zijn gesloten. Indien bij het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, maar wel is voldaan aan de informatieplicht van art. 6:230c BW, zijn de voorwaarden dan na 28 december 2009 nog steeds vernietigbaar of geldt ook voor deze overeenkomsten het nieuwe recht en kunnen de voorwaarden na die datum niet langer vernietigd worden? Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van het overgangsrecht. Het overgangsrecht regelt welk recht van toepassing is op bestaande rechtstoestanden en feiten die zich voor de inwerkingtreding van een nieuwe wet hebben voorgedaan. Na een uiteenzetting van de toepasselijke regels en tot welk resultaat deze regels leiden, wordt ingegaan op de achtergrond van de overgangsrechtelijke bepalingen. Betoogd zal worden dat de achterliggende gedachte van het overgangsrecht niet past bij de wijziging van art. 6:234 BW. Het overgangsprobleem dat in deze bijdrage aan de orde is, is van tijdelijk aard. Maar, overgangsproblemen kunnen zich telkens weer voordoen indien een wet wordt gewijzigd. Aandacht voor overgangsrecht blijft daarom nodig.
Auteur(s)M.Y. Schaub
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelVergunningvrij bouwen: de krijtstreep (voorlopig) uitgeveegd
CiteertitelTBR 2015/54
SamenvattingIn de januari-aflevering van dit tijdschrift besteedden auteurs aandacht aan de nieuwe regels voor het omgevingsvergunningvrij bouwen die met ingang van 1 november 2014 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen. In die bijdrage waren wij om meerdere redenen kritisch over de ‘krijtstreep’ die in de nota van toelichting wordt genoemd in relatie tot de toetsing van bouwplannen. De krijtstreep beoogt een einde te maken aan het bestendige uitgangspunt van de Afdeling dat kort gezegd inhoudt dat een bouwwerk bij de toetsing in het kader van art. 2.1 lid 1 onder a Wabo, in de regel niet in onderdelen mag worden gesplitst.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
Titel Aansprakelijkheid jegens een nevenaannemer door uitoefening retentierecht: een brug te ver?
CiteertitelTBR 2015/55
SamenvattingEen bijdrage van Siebers en Van Gulijk omtrent de (mogelijke) grondslagen voor aansprakelijkheid tussen nevenaannemers onderling bij het uitoefenen van een retentierecht heeft auteurs aan het denken gezet. In de genoemde bijdrage worden vier verschillende grondslagen voor aansprakelijkheid onderzocht, welke grondslagen niet allen even bruikbaar geacht worden, maar waarmee het goed mogelijk zou zijn om aansprakelijkheid te vestigen van een nevenaannemer die een retentierecht (rechtsgeldig) inroept jegens zijn opdrachtgever voor de schade die zijn mede-nevenaannemer(s) hierdoor lijden.
Auteur(s)M. Littooij , S.H.R. Caelers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 11-02-2015
SamenvattingBestemmingsplan Buren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, vierde herziening" vastgesteld. Voorts heeft de raad bij dat besluit besloten geen nieuwe bestemmingsregeling vast te stellen voor het perceel aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelTBR 2015/57
SamenvattingBestemmingsplan Vlist
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Fietspad Beijerscheweg - Koolwijkseweg" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelTBR 2015/58
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking Bodegraven-Reeuwijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1]-37" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelTBR 2015/59
SamenvattingPlattelandswoning Weert
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" vastgesteld.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelTBR 2015/60
SamenvattingPlanologisch overgangsrecht Teylingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2012 heeft het college onder oplegging van een last onder bestuursdwang [appellant] onder meer gelast de blokhutten en de schuur op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelTBR 2015/62
SamenvattingIntrekking omgevingsvergunning Landerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2013, met kenmerk 20100292, heeft het college een op 14 december 2010 aan [appellant sub 2] verleende bouwvergunning eerste fase ten behoeve van het bouwen van een rundveestal en drie sleufsilo's (hierna: het bouwplan) op het perceel [locatie] te Schaijk (hierna: het perceel) ingetrokken. Bij besluit van dezelfde datum, met kenmerk 20100292a, heeft het college een bouwvergunning tweede fase voor het bouwplan geweigerd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 28-01-2015
CiteertitelTBR 2015/63
SamenvattingPlanschade Krimpen aan den IJssel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2012 heeft het college [appellant sub 1] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 1.100,00, vermeerderd met wettelijke rente.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 05-12-2014
CiteertitelTBR 2015/64
SamenvattingNietige exploitatieovereenkomst Reusel
Samenvatting (Bron)Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud). Verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut. Nietigheid exploitatieovereenkomst wegens strijd met gemeentelijke exploitatieverordening; HR 6 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT9056, NJ 2006/201. Waardevergoeding indien aard van de prestatie uitsluit dat zij wordt ongedaan gemaakt; art. 6:210 lid 2 BW. HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8443, NJ 2005/431. Aanspraak gemeente uit hoofde van art. 6:210 lid 2 BW is beperkt tot het laagste van de bedragen die voortvloeien uit exploitatieverordening en marktwaarde van de prestatie. Stelplicht gemeente. Aansprakelijkheid voor onrechtmatig besluit. Schadebeperkingsplicht indien zowel benadeelde als vergoedingsplichtige de schade kunnen beperken.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 20-11-2014, 71.915
CiteertitelTBR 2015/65
SamenvattingMate van keuzevrijheid in vraagspecificatie en het stellen van vragen
AnnotatorE.W.J. van Dijk
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 30-12-2014, 71.932
CiteertitelTBR 2015/66
SamenvattingUitleg par. 15 UAV-GC
AnnotatorR.G.T. Bleeker
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 03-02-2015, 71.940
SamenvattingOverschrijding verrekenbaar gestelde hoeveelheid af te voeren grond
AnnotatorW.J.M. Herber
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn