SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 18-05-2015
Aflevering 5
RubriekMededelingen
TitelRedactionele signalen - ‘Het is ook nooit goed of het deugt niet’
CiteertitelSEW 2015/80
Samenvatting‘Het is ook nooit goed of het deugt niet’ Zo zouden we in het kort de ‘Boxtel-doctrine’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen omschrijven. In het jargon van Europees bestuursrecht-beoefenaren komt de doctrine hierop neer: een richtlijnbepaling heeft geen omgekeerde verticale werking. Het lijkt er erop dat de Afdeling inmiddels zelf afstand heeft genomen van de Boxtel-doctrine, getuige een nog niet in dit tijdschrift besproken uitspraak van zomer 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2120). Al eerder nam het Europese Hof van Justitie afstand van een dergelijke benadering, gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Salzburger Flughafen (ECLI:EU:C:2013:203).
Auteur(s)J.H. Jans
Pagina219-219
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelDe Europese Bankenunie op weg naar voltooiing: het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
CiteertitelSEW 2015/81
SamenvattingIn aanvulling op het centrale toezicht door de ECB heeft de Uniewetgever regels vastgesteld over de resolutie van banken in moeilijkheden. Er is een centrale autoriteit gecreëerd die kan ingrijpen als een bank dreigt om te vallen. Omvangrijke reddingsoperaties door lidstaten moeten tot het verleden gaan behoren. Deze zeer complexe regelgeving past (net) binnen de Unierechtelijke kaders. Bij de toepassing ervan zal blijken waar juridisch de grootste pijn zit.
Auteur(s)B.J. Drijber
Pagina220-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelHet Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) - Actuele juridische uitdagingen
CiteertitelSEW 2015/82
SamenvattingIn dit artikel analyseert auteur de juridische uitdagingen waarvoor OLAF, opgericht in 1999, op dit ogenblik staat. Vier thema’s treden daarbij op de voorgrond: onderzoeksbevoegdheden, procedurewaarborgen, controle en rechtsbescherming. Daarbij wordt dieper ingegaan op de betekenis en impact van verschillende, door het Handvest van de grondrechten van de EU gewaarborgde grondrechten, zoals het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht om te worden gehoord, het recht op inzage in het dossier en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.
Auteur(s)J. Inghelram
Pagina233-244
LinkVolledige tekst artikel (debontspoton.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 22-01-2015, C-419/13, ECLI:EU:C:2015:27
CiteertitelSEW 2015/83
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 4 – Distributierecht – Uitputtingsregel – Begrip ‘materiaal’ – Overbrenging van de afbeelding van een beschermd werk van een papieren poster op canvas – Vervanging van de drager – Gevolgen voor de uitputting.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2015.#Art & Allposters International BV tegen Stichting Pictoright.#Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Intellectuele eigendom - Auteursrecht en naburige rechten - Richtlijn 2001/29/EG - Artikel 4 - Distributierecht - Uitputtingsregel - Begrip ,materiaal' - Overbrenging van de afbeelding van een beschermd werk van een papieren poster op canvas - Vervanging van de drager - Gevolgen voor de uitputting.#Zaak C-419/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 22-01-2015, C 282/13, ECLI:EU:C:2015:24
CiteertitelSEW 2015/84
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/20/EG – Artikel 5 lid 6 – Gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers – Richtlijn 2002/21/EG – Artikel 4 lid 1 – Recht op beroep tegen een beslissing van een nationale regelgevende instantie – Begrip ‘onderneming die wordt getroffen door een beslissing van een nationale regelgevende instantieʼ – Artikel 9ter – Overdracht van individuele gebruiksrechten voor radiofrequenties – Hernieuwde toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties na de fusie van twee ondernemingen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 januari 2015.#T-Mobile Austria GmbH tegen Telekom-Control-Kommission.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten - Richtlijn 2002/20/EG - Artikel 5, lid 6 - Gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers - Richtlijn 2002/21/EG - Artikel 4, lid 1 - Recht om beroep in te stellen tegen een beslissing van een nationale regelgevende instantie - Begrip ,onderneming die wordt getroffen door een beslissing van een nationale regelgevende instantie' - Artikel 9 ter - Overdracht van individuele gebruiksrechten voor radiofrequenties - Hernieuwde toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties na de fusie van twee ondernemingen.#Zaak C-282/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 03-02-2015, C-172/13, ECLI:EU:C:2015:50
CiteertitelSEW 2015/85
SamenvattingNiet-nakoming – Artikel 49 VWEU – Artikel 31 van de EER-Overeenkomst – Vennootschapsbelasting – Groepen vennootschappen – Groepsaftrek – Overdracht van door een nietingezeten dochteronderneming geleden verliezen – Voorwaarden – Datum waarop wordt bepaald of de verliezen van de niet-ingezeten dochteronderneming definitief zijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 februari 2015.#Europese Commissie tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland.#Niet-nakoming - Artikel 49 VWEU - Artikel 31 van de EER - Overeenkomst - Vennootschapsbelasting - Groepen vennootschappen - Groepsaftrek - Overdracht van door een niet-ingezeten dochteronderneming geleden verliezen - Voorwaarden - Datum waarop wordt bepaald of de verliezen van de niet-ingezeten dochteronderneming definitief zijn.#Zaak C-172/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 24-02-2015, C-512/13, ECLI:EU:C:2015:108
CiteertitelSEW 2015/86
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van werknemers – Artikel 45 VWEU – Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers – Belastingvoordeel, bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen – Forfaitair toegekend voordeel – Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek – Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op een bepaalde afstand van de grens van de lidstaat van tewerkstelling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 februari 2015.#C. G. Sopora tegen Staatssecretaris van Financien.#Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verkeer van werknemers - Artikel 45 VWEU - Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers - Belastingvoordeel bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen - Forfaitair toegekend voordeel - Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek - Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op een bepaalde afstand van de grens van de lidstaat van tewerkstelling.#Zaak C-512/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 26-02-2015, C-359/13, ECLI:EU:C:2015:118
CiteertitelSEW 2015/87
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Artikel 20 en 21 VWEU – Onderdaan van een lidstaat – Woonplaats in een andere lidstaat – Studie in een land of gebied overzee – Handhaving van de toekenning van studiefinanciering – Woonplaatsvereiste van ‘3 uit 6 jaar’ – Beperking – Rechtvaardiging.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 februari 2015.#B. Martens tegen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.#Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verkeer van personen - Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU - Staatsburger van een lidstaat - Woonplaats in een andere lidstaat - Studie in een land of gebied overzee - Handhaving van de toekenning van studiefinanciering - Woonplaatsvereiste van ,3 uit 6 jaar' - Beperking - Rechtvaardiging.#Zaak C-359/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 26-02-2015, C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117
CiteertitelSEW 2015/88
SamenvattingRuimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling, en de inhoud van de verleende bescherming – Voorwaarden voor de verkrijging van de vluchtelingenstatus – Daden van vervolging in de zin van artikel 9 lid 2 onderdeel e Richtlijn 2004/83/EG – Vervolging en bestraffing van een lid van de krijgsmacht van de Verenigde Staten wegens weigering te dienen in de oorlog in Irak.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 februari 2015.#Andre Lawrence Shepherd tegen Bundesrepublik Deutschland.#Verzoek van het Bayerische Verwaltungsgerichtshof Munchen om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Asiel - Richtlijn 2004/83/EG - Artikel 9, lid 2, onder b), c) en e) - Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als vluchteling - Voorwaarden voor de erkenning als vluchteling - Daden van vervolging - Strafrechtelijke sancties tegen een militair uit de Verenigde Staten die heeft geweigerd te dienen in Irak.#Zaak C-472/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelGerecht EU 27-02-2015, T-188/12, ECLI:EU:T:2015:124
CiteertitelSEW 2015/89
SamenvattingToegang tot documenten – Verordening (EG) 1049/2001 – Memories door de Republiek Oostenrijk ingediend in een niet-nakomingsprocedure bij het Hof – Weigering van toegang. (Appeal Case voor Hof van Justitie C-213/15 P)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015. # Patrick Breyer tegen Europese Commissie. # Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Memories door de Republiek Oostenrijk ingediend in een niet-nakomingsprocedure bij het Hof - Weigering van toegang. # Zaak T-188/12.
UitspraakECLI:EU:T:2015:124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelCentrale Raad van Beroep 16-03-2015
CiteertitelSEW 2015/90
SamenvattingBurgerschap van de Unie – Moeder zonder verblijfsvergunning – Kind met Nederlandse nationaliteit – Afgeleid verblijfsrecht – Voorwaarden – Prejudiciële vragen.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep vraagt het Hof van Justitie van de EU om uitleg van Europese regels. Het gaat om de vraag onder welke voorwaarden een moeder zonder verblijfsvergunning een verblijfsrecht kan ontlenen aan het feit dat haar kind de Nederlandse nationaliteit heeft.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelRechtbank Den Haag 11-03-2015
CiteertitelSEW 2015/91
SamenvattingDataretentierichtlijn 2006/24/EG – Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens – Telecommunicatiewet – Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. – Strijd met artikel 7 en 8 Handvest van de grondrechten van de EU.
Samenvatting (Bron)De kortgedingrechter in Den Haag heeft de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking gesteld. Deze wet verplicht aanbieders van telefoon- en internetdiensten de verkeers- en locatiegegevens van gebruikers op te slaan. De wet maakt een inbreuk op het recht op eerbiediging van privé-leven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De rechter is van oordeel dat deze inbreuk niet is beperkt tot het strikt noodzakelijke. ZIE ENGELSE VERTALING ECLI:NL:RBDHA:2015:16424
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:2498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-09-2014, C-112/13, ECLI:EU:C:2014:2195
CiteertitelSEW 2015/92
SamenvattingPrioritaire constitutionele toetsing mag niet tevens het Handvest betreffen. Grondwettelijke toetsing – Prejudiciële procedure – Procedurele autonomie – Rechtstreekse werking en voorrang – Artikel 47 Handvest van de grondrechten van de EU – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Geen bekende woon- of verblijfplaats op het grondgebied van een lidstaat – Procesvertegenwoordiger bij afwezigheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 september 2014.#A tegen B e.a.#Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Artikel 267 VWEU - Nationale grondwet - Verplichte incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing - Toetsing van een nationale wet aan zowel het Unierecht als de nationale grondwet - Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Geen bekende woon- of verblijfplaats van de verweerder op het grondgebied van een lidstaat - Aanwijzing van de bevoegde rechter in geval van verschijning van de verweerder - Procesvertegenwoordiger van de afwezige verweerder.#Zaak C-112/13.
AnnotatorM.A. Fierstra
UitspraakECLI:EU:C:2014:2195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-11-2014, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358
CiteertitelSEW 2015/93
SamenvattingHet arrest Dano: het einde van het ‘uitkeringstoerisme’? Europees burgerschap – Vrij verkeer van economisch niet-actieve Unieburgers – Recht op sociale uitkeringen – Recht op verblijf – Richtlijn 2004/38.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 november 2014.#Elisabeta Dano en Florin Dano tegen Jobcenter Leipzig.#Verzoek van het Sozialgericht Leipzig om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verkeer van personen - Burgerschap van de Unie - Gelijke behandeling - Staatsburgers van een lidstaat zonder economische activiteit die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven - Uitsluiting van deze personen van de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen krachtens verordening (EG) nr. 883/2004 - Richtlijn 2004/38/EG - Verblijfsrecht van langer dan drie maanden - Artikelen 7, lid 1, sub b, en 24 - Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen.#Zaak C-333/13.
AnnotatorH. Verschueren
UitspraakECLI:EU:C:2014:2358
Artikel aanvragenVia Praktizijn