Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 21-05-2015
Aflevering 6
TitelEHRM 13-01-2015, 65681/13
CiteertitelJB 2015/82
SamenvattingRecht op eigendom, Intrekking vergunning, Overgangstermijn, Regulering van eigendom, Elementaire transparantie bij intrekking en verlening van vergunningen.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions;Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property);Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:CE:ECHR:2015:0113JUD006568113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-03-2015
CiteertitelJB 2015/83
SamenvattingElektronische publicatie op de website Rijksoverheid.nl, Actieve openbaarmaking onderzoeksrapport en reactie staatssecretaris aan de Tweede Kamer, Oogmerk en tijdstip van openbaarmaking, Controlefunctie Tweede Kamer, Grondwettelijke inlichtingenplicht ministers, Afgeleide openbaarmakingsplicht, Afbakening reikwijdte Wob.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 mei 2013 heeft [appellant] bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van het bij brief van 12 april 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden rapport 'Het overlijden van Alexander Dolmatov' (hierna: het rapport), van de in die brief vervatte beleidsreactie (hierna: de beleidsreactie) en van het nieuwsbericht van 12 april 2013 'Teeven neemt maatregelen na Inspectierapport Dolmatov' (hierna: het nieuwsbericht).
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
LinkVolledige tekst annotatie (overkleeft-verburg.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelJB 2015/84
SamenvattingUitblijven besluit na vernietiging, Niet tijdig nemen besluit, Beroep tegen niet tijdig nemen besluit, Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2011 hebben gedeputeerde staten het verzoek van het college van dijkgraaf en hoogheemraden om een financiŽle bijdrage in de kosten van de renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam afgewezen.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJB 2015/85
SamenvattingBetoging van Occupy, Vrijheid van vergadering, Vrijheid van betoging, Beperking betoging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012, uitgereikt aan [appellant B], heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van Occupy Den Haag.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelJB 2015/86
SamenvattingBetoging van Occupy, Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van vergadering, Vrijheid van betoging, Beperking betoging, In stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2012 heeft de burgemeester Occupy Amsterdam opgedragen tenten, een informatiekeet en soortgelijke objecten uiterlijk op 22 maart 2012 om 10.00 uur van het Beursplein te hebben verwijderd.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelJB 2015/87
SamenvattingIntrekking van rangschikking van landgoed onder Natuurschoonwet 1928, Bevoegdheidsgebrek, Mandaat, Ondermandaat, Passeren gebrek, Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2012 heeft de staatssecretaris de rangschikking van het landgoed "[landgoed]" onder de Natuurschoonwet 1928 (hierna: de Nsw) met ingang van 6 november 2012 ingetrokken.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelJB 2015/88
SamenvattingBesluitkarakter, Besluit publiekrechtelijke rechtshandeling, Besluit, beleidsregel, Subsidie, overeenkomst, Beleid, beleidsregel, Publiekrecht of privaatrecht.
Samenvatting (Bron)Op 12 februari 2013 heeft het college aan de maatschap medegedeeld dat de vergoeding voor de verplaatsing van de door haar gedreven veehouderij 1.241.853,00 bedraagt.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 25-02-2015
CiteertitelJB 2015/89
SamenvattingReiskosten niet professionele gemachtigde.
Samenvatting (Bron)CIZ heeft in 2012 bij besluit de bezwaren van appellant tegen twee besluiten gegrond verklaard en deze besluiten herroepen. Proceskosten zijn vergoed, de door appellant gevraagde reiskosten van de voorzitter van de [naam Stichting] niet. Volgens rechtspraak van de Raad (ECLI:NL:CRVB:1998:ZB7594) biedt het exclusief-limitatieve systeem van het Bpb geen ruimte om de reis- en verblijfskosten van een mede-gemachtigde voor vergoeding op grond van artikel 8:75 van de Awb in aanmerking te brengen, als iemand zich ook heeft laten bijstaan door een professionele rechtshulpverlener, waarvan de kosten krachtens artikel 1, aanhef en onder a, van het Bpb al voor vergoeding in aanmerking komen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 10-03-2015
CiteertitelJB 2015/90
SamenvattingUitspraaktermijn, Termijn van orde.
Samenvatting (Bron)Verlenging uitspraaktermijn is geen reden voor vernietiging rechtbankuitspraak. College is bevoegd te beslissen op het verzoek om een zuiver schadebesluit. Verzoek om schadevergoeding is terecht afgewezen. De redelijke termijn is ook niet overschreden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015
CiteertitelJB 2015/91
SamenvattingSchadevergoeding, Vertraging voldoening geldsom.
Samenvatting (Bron)Verzoek om vergoeding van de materiŽle en immateriŽle schade, geleden ten gevolge van de onrechtmatig genomen besluiten tot verlaging van de bijstand en tot weigering van de door hem aangevraagde bijzondere bijstand. Appellant is met de vergoeding van de materiŽle schade tot een bedrag 2.216,03 naast de reeds betaalde wettelijke rente niet te kort gedaan. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij door de besluiten tot verlaging van zijn bijstand en tot weigering van bijzondere bijstand zodanig heeft geleden dat sprake is van geestelijk letsel als bedoeld in artikel 6:106, eerste lid, van het BW.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 19-03-2015
CiteertitelJB 2015/92
SamenvattingDwangsom, Premature ingebrekestelling, Beslistermijn niet verstreken.
Samenvatting (Bron)Dwangsombeschikking. Appellant heeft de minister niet tijdig in gebreke gesteld. Er is geen grond om te oordelen dat dit redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd. De minister heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat hij geen beschikking tot vaststelling van de hoogte van de dwangsom hoefde te nemen. De rechtbank had vanwege het ontbreken van een tijdige ingebrekestelling het beroep tegen het uitblijven van een dwangsombeschikking derhalve niet-ontvankelijk moeten verklaren.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 24-03-2015
CiteertitelJB 2015/93
SamenvattingBezwaar per fax, Tijdigheid, Verzending aannemelijk, Geen sluitend bewijs ontvangst, Incidenteel hoger beroep.
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar ten onrechte vernietigd. Het incidenteel hoger beroep van het college daartegen slaagt. Het college heeft niet volstaan met een blote ontkenning van de ontvangst van het faxbericht. Het hoger beroep behoeft geen bespreking.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 25-03-2015
CiteertitelJB 2015/94
SamenvattingTerugvordering onverschuldigd betaalde WAO-uitkering, Aanvang verjaring.
Samenvatting (Bron)De Raad stelt vast dat het besluit tot herziening en intrekking van de WAO-uitkering met ingang van 15 juli 2005 in rechte onaantastbaar is geworden. Dat betekent dat de WAO-uitkering over de periode van 15 juli 2005 tot en met 31 juli 2012 aan appellant onverschuldigd is betaald. De beroepsgronden die zien op de vraag naar de rechtmatigheid van het besluit tot herziening en intrekking van de WAO-uitkering kunnen buiten bespreking blijven.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 26-03-2015
CiteertitelJB 2015/95
SamenvattingVergoedingen van gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Regeling in de Awb en het Bbp een exclusief, forfaitair en limitatief karakter. Geen plaats voor een aanvullende vergoeding van proceskosten langs de weg van een zelfstandig schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Weigering schadevergoeding wegens gederfde neveninkomsten. Geen causaal verband met het onrechtmatig gebleken besluit. Geen plaats voor een aanvullende vergoeding van proceskosten langs de weg van een zelfstandig schadebesluit.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-03-2015
CiteertitelJB 2015/96
SamenvattingBestuurlijke boete, Geheimhoudingsplicht, schending, Daderschap.
Samenvatting (Bron)Uitspraak grote kamer. Boetezaken. Geheimhoudingsplicht Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Schending van de geheimhoudingsplicht. Daderschap. De in artikel 79, eerste lid, E-wet en artikel 37, eerste lid, Gaswet neergelegde geheimhoudingsplicht wordt geschonden als sprake is van een aan de netbeheerder toe te rekenen bekendmaking van de geheim te houden gegevens.
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:76
Artikel aanvragenVia Praktizijn