Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 03-02-2005
Aflevering 2
TitelHoge Raad, 21-09-2004, 00162/04 E
CiteertitelJM, 2005, 11
SamenvattingRivierslib terugzetten. Maas I. Brengen in enig oppervlaktewater. Impliciete kwalificatieverweren. Kwalificatieverweren. Oppervlaktewater.
Samenvatting (Bron)"In enig oppervlaktewater brengen" ex art. 4.1 Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daaronder moet worden verstaan al dat handelen en nalaten dat tot gevolg heeft dat afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in enig oppervlaktewater terechtkomen. HR verwijst naar HR NJ 2003, 553 en oordeelt dat onder voormelde termen ook moet worden begrepen het terugvoeren van dergelijke stoffen die enig oppervlaktewater op de drooggevallen rivierbedding heeft achtergelaten naar dat oppervlaktewater.
Annotator Koopmans
Pagina64-75
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP8079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-09-2004, 00163/04 P
CiteertitelJM, 2005, 12
SamenvattingRivierslib terugzetten. Maas II. Profijtontneming in milieuzaken.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming. 1. Voordeel genoten door directeur enig aandeelhouder van B.V. die enig beherend vennote was van een C.V. die strafbare feiten beging. Directeur kreeg leningen van B.V. zonder de in het financiële verkeer gebruikelijke zekerheden (uitdelingen). 2. Het verweer waarin slechts wordt betoogd dat betrokkene schade heeft geleden is geen uitdrukkelijk voorgedragen met argumenten ondersteund draagkrachtverweer (HR NJ 1997, 404).
Annotator Koopmans
Pagina75-87
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP8074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-1/03
CiteertitelJM, 2005, 13
SamenvattingTexaco. België. Afvalstoffen. Houder. Bezitter. Koolwaterstoffen verontreinigde grond. Zich ontdoen van. Voorzorgbeginsel.

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 1, sub a, b en c, van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juni 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194, blz. 39), zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/ EEG van de Raad van 18 maart 1991 (PB L 78, blz. 32; hierna: "richtlijn 75/442").
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een strafzaak tegen P. Van de Walle, D. Laurent en T. Mersch, bestuurders van de vennootschap Texaco Belgium NV (hierna: "Texaco"), en tegen Texaco zelf (hierna samen: "Van de Walle e.a."), die wegens het per ongeluk lozen van koolwaterstof op een Texaco-tankstation zijn beschuldigd van het achterlaten van afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 september 2004. # Strafzaak tegen Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch en Texaco Belgium SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour d'appel de Bruxelles - Belgie. # Milieu - Afvalstoffen - Richtlijnen 75/442/EEG en 91/156/EEG - Begrippen 'afvalstoffen', 'producent van afvalstoffen' en 'houder van afvalstoffen' - Grond waarin ten gevolge van lekkage koolwaterstof is gedrongen - Exploitatie van tankstation van oliemaatschappij als beheerder. # Zaak C-1/03.
Annotator Douma
Pagina87-97
UitspraakECLI:EU:C:2004:490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200404860/1
CiteertitelJM, 2005, 14
SamenvattingGelimiteerde overschrijding geluidsvoorschriften - Emmen.

Toetsingskader. Ontheffing grenswaarden. Bedrijfsvoering. Feitelijke weigering vergunning. Incidentele activiteiten. Grondslag aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004, kenmerk WM2000.28, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet deels verleend en deels geweigerd voor een hotel, restaurant en een sport- en congrescentrum op het perceel [locatie] te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie […], nummers […]. Dit besluit is op 18 mei 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Wiggers
Pagina97-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200308604/1
CiteertitelJM, 2005, 15
SamenvattingGoederenspoorwegemplacement - Haarlem.

Bestaande geluidsbelasting. Geluidshinder. Beoordelingskader vergunningaanvraag. Spoorwegemplacement faseren. Spoorwegemplacement. Motivering.

Werkgroep Westergrachtterrein EKP en anderen,
appellanten,
en
het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
verweerder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2003, kenmerk SB/MIL/HuB/mg/01/949/1590, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan NS Railinfrabeheer (thans: Railinfrabeheer B.V.) een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een goederenspoorwegemplacement aan de Westergracht, ongenummerd, te Haarlem. Dit besluit is op 6 november 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Wiggers
Pagina100-104
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400973/1
CiteertitelJM, 2005, 16
SamenvattingBestaande rechten. Revisievergunning. Opsplitsen inrichting. Stankgevoelige objecten. Vervallen oude vergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie […], nummer […]. Dit besluit is op 5 januari 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina105-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403311/1
CiteertitelJM, 2005, 17
SamenvattingVoldoende alternatieven in het kader van m.e.r. Vogelrichtlijngebied. Passende beoordeling. Significante gevolgen. Ecologische hoofdstructuur.

Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in maart 2004 vastgesteld het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle (hierna: het tracébesluit Aanvulling Hattem-Zwolle).
Annotator Pieters
Pagina109-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200400010/1
CiteertitelJM, 2005, 18
SamenvattingVoldoende alternatieven in het kader van m.e.r. Risiconormering. Externe veiligheid. Vervoer gevaarlijke stoffen. Hanzelijn.

Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in december 2003 vastgesteld het tracébesluit Hanzelijn (hierna: het tracébesluit).
Annotator Pieters
Pagina123-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200305403/1
CiteertitelJM, 2005, 19
SamenvattingNieuwvestiging veehouderij. Ammoniakdepositie. Achtergronddepositie. Natuurmonument. Motivering.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2002 heeft verweerder geweigerd aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen in verband met de oprichting van een vleesvarkenshouderij aan de Heensedijk te Steenbergen.
Annotator van der Meijden
Pagina143-148
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200304566/1
CiteertitelJM, 2005, 20
SamenvattingIJburg. Mogelijkheid van significante effecten. Passende beoordeling. Speciale beschermingszone. Zorgvuldigheid. Compenserende maatregelen.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002, het bestemmingsplan “IJburg, tweede fase” vastgesteld.
Annotator van der Meijden
Pagina148-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200308670/1 en overige nummers
CiteertitelJM, 2005, 21
SamenvattingIntrekking grondwaterwetvergunning. Beleidswijziging. Grondwater. Grondwateronttrekking. Omgevingsplan.

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 oktober 2003 heeft verweerder de aan appellanten verleende vergunningen krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater krachtens artikel 24, eerste lid, van die wet geheel dan wel gedeeltelijk ingetrokken per 1 mei 2005 dan wel 1 januari 2009. Deze besluiten zijn op 12 november 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Driesprong
Pagina152-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7985
Artikel aanvragenVia Praktizijn