AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-05-2015
Aflevering 23
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 23-05-2014
CiteertitelAB 2015/177
SamenvattingProceskosten. Art. 8:75 Awb staat niet in de weg aan veroordeling van de wettelijke adviseur in de volledige proceskosten.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Burgemeester trekt exploitatievergunningen prostitutie-inrichtingen in na negatief Bibob-advies. In beroep wordt intrekkingsbesluit vernietigd omdat Bibob-advies onvoldoende basis biedt voor intrekking vergunningen. Is de Staat aansprakelijk voor schade als gevolg van het Bibob-advies? Maatstaf; moedwillig verstrekken van onjuiste informatie of anderszins laakbaar handelen niet vereist. Causaal verband; art. 6:98 BW. Is relevant of schade mede gevolg is van handelen burgemeester? Exclusieve bevoegdheid bestuursrechter vergoeding kosten bezwaar en beroep; art. 8:75 Awb houdt niet in dat procespartij aanspraak op schadevergoeding art. 6:96 lid 2 BW niet kan effectueren jegens hoofdelijk aansprakelijke derde die geen partij is in het bestuursrechtelijke geschil.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelAB 2015/178
SamenvattingTelefonisch horen; uitstel hoorzitting; openbaarheid; persoonlijke levenssfeer oud wethouders, functionarissen en ambtenaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2013 heeft het college met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) een overzicht verstrekt van de bedragen die oud-bestuurders aan wachtgelden hebben ontvangen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelAB 2015/179
SamenvattingOverlappende regelgeving. Geen bestemmingsplanregels ter bescherming van reeds in de keur beschermde waterstaatsbelangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Weesp" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelAB 2015/180
SamenvattingOnvoldoende onderzoek gedaan om de ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren te onderbouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft het college aan de vereniging Bond Friese VogelWachten (hierna: de BFVW) voor de duur van drie jaar, voor de periode 2013 tot en met 2015, ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus Vanellus).
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-08-2014
CiteertitelAB 2015/181
SamenvattingBeŽindiging betoging, verwijderbevel voormalige betogers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2011, uitgereikt aan [een van de appellanten], heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van Occupy Den Haag met een kampement op een gedeelte van het Malieveld te Den Haag.
AnnotatorJ.G. Brouwer , B. Roorda
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-07-2014
CiteertitelAB 2015/182
SamenvattingBoeterecht. Verminderde verwijtbaarheid. Matiging wegens persoonlijke omstandigheden om inspanningen na boeteoplegging om volgende overtreding te vermijden. Omvang onderneming kan tot matiging leiden. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2011 en bij twee onderscheiden besluiten van 16 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 2] boetes opgelegd van in totaal 24.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelAB 2015/183
SamenvattingNadeelcompensatie. Waardedrempel van 5%. Normale maatschappelijke ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2010 heeft de besliscommissie het verzoek van [appellant sub 2] om vergoeding van schade, onder meer het gevolg van de inwerkingtreding van de wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in 2004 (hierna: Lvb 2004), afgewezen.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelAB 2015/184
SamenvattingNadeelcompensatie bij kustversterkingswerken. Schadevaststelling: planologische vergelijking of niet? Drempel van 10% waardevermindering niet aanvaardbaar. Gelet op art. 6.2 lid 2 Wro en de omstandigheden van het geval ligt een drempel van 5% in de rede.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 juni 2011 heeft het college verzoeken van [appellant A], [appellant B] en [appellante C] om vergoeding van waardevermindering van hun appartementen als gevolg van de uitvoering van het kustversterkingsplan Versterking zwakke schakel Noordwijk afgewezen.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-06-2013
CiteertitelAB 2015/185
SamenvattingBoeterecht. Wav-boete. Functiescheidingseis. Verandering van wetgeving. Geen gewijzigd inzicht wetgever over strafwaardigheid. De mate waarin de doelstellingen van de Wav worden doorkruist kan aanleiding zijn voor matiging boete. Matiging wegens schending redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2009 heeft de minister [appellante] een boete van 24.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 15-04-2015
CiteertitelAB 2015/186
SamenvattingBesluit is tijdig genomen, ook als het niet is toegezonden aan gemachtigde.
Samenvatting (Bron)De dwangsomregeling beoogt een financiŽle prikkel in de Awb op te nemen voor bestuursorganen om te besluiten binnen de geldende beslistermijnen. Niet in geschil is dat het Uwv het besluit van 3 april 2012 per gelijke datum heeft verzonden aan appellante en haar werkneemster en niet, zoals was verzocht, (ook) aan gemachtigde van appellante. Het Uwv heeft met juistheid bepaald dat na 3 april 2012 niet langer een dwangsom is verschuldigd aangezien het Uwv op die datum niet langer in gebreke is gebleven. Vanaf dat moment is er namelijk geen sprake meer van de situatie dat het besluit nog langer is uitgebleven.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1296
Artikel aanvragenVia Praktizijn