Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-04-2015
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelVoorjaarsschoonmaak
CiteertitelM en R 2015/45
SamenvattingHet is voorjaarsschoonmaak bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In haar brief van 18 februari 2015 schetst minister Schultz van Haegen de contouren van de bij de Omgevingswet horende uitvoeringsregelgeving (Kamerstukken II 2014/15, 33118, nr. 18). Het gaat volgens haar om ‘een grote schoonmaak van de regelgeving, waardoor het huis leefbaar wordt voor de bewoners.’ De regels op het gebied van de fysieke leefomgeving in 62 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en 70 ministeriële regelingen zullen worden gebundeld in vier AMvB’s.
Auteur(s)J. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘Baggeren voor dummies’. Een overzicht van de toepasselijke regelgeving
CiteertitelM en R 2015/46
SamenvattingBaggeren is in Nederland en Vlaanderen een veel voorkomende en ook belangrijke activiteit, zodat oppervlaktewateren hun maatschappelijke en ecologische functies kunnen blijven vervullen en wordt voorkomen dat wateroverlast ontstaat of de veiligheid in het geding komt. Het gaat hierbij om enorme hoeveelheden bagger die worden ‘verzet’. De baggerspecie moet namelijk niet alleen worden ontgraven maar ook weer ergens worden toegepast of gestort. Daarnaast is baggeren een belangrijke economische activiteit waarin wereldwijd jaarlijks meer dan € 10 miljard omgaat. Twee Belgische bedrijven bezetten de 2e en 3e plaats op de wereldranglijst, twee Nederlandse de 4e en 5e.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 26-01-2015
CiteertitelM en R 2015/48
SamenvattingStrafmotivering m.b.t. puinbreken: op een perceel grond zonder de vereiste vergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan breken van ingebracht puinhoudend materiaal en het verrichten van andere handelingen.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft op een perceel grond zonder de vereiste vergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan ingebracht puin-houdend materiaal gebroken en andere handelingen verricht zoals het opbrengen van een puinlaag. Deze werkzaamheden werden verricht door een medewerker die daarvoor niet gecertificeerd was en er werden door verdachte geen registraties bijgehouden van de materialen/stoffen die op het terrein werden opgeslagen of neergelegd. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 30.000,- waarvan 15.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 20-01-2015
CiteertitelM en R 2015/49
SamenvattingVerzoek tot treffen van maatregelen om geluidsoverlast door AWACS te beëindigen dan wel het geluid te reduceren tot 88 dB(A) LAmax.
Samenvatting (Bron)Op het geluidsniveau dat wordt geproduceerd door AWACS-vliegtuigen in Schinveld en Brunssum zijn de normen, die gelden voor een manifestatie niet van toepassing. Door verweerder is gesteld dat in Nederland geen regels gelden voor maximale geluidsniveaus van vliegbewegingen. Dit standpunt oordeelt de rechtbank als juist. Dit betekent dat er geen wettelijke middelen zijn om de geluidsbelasting te beperken. Het is dan ook niet mogelijk om het in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 februari 2012 opgelegde geluidsmaximum van 88 d(B)A LAmax ook te laten gelden voor vluchten van AWACS-vliegtuigen, ondanks het feit dat de inwoners van Schinveld en Brunssum / de leden van eiseres ernstige overlast en hinder ondervinden ten gevolge van overvliegende AWACS-vliegtuigen.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelM en R 2015/50
SamenvattingUitsluitend informele m.e.r.-beoordelingsplicht voor tijdelijke omgevingsvergunning voor gebruik licht asbesthoudend staalschroot in staalsmelterij nu drempels C-21.5 en D-21.5 niet worden overschreden; andere categorieën uit Besluit m.e.r. niet van toepassing; geen ambtshalve toetsing m.e.r.-richtlijn; Mogelijke minder milieubelastende locaties behoeven niet in de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te worden onderzocht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 hebben gedeputeerde staten aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het nemen van proeven voor de duur van één jaar met het verwerken van in lichte mate asbesthoudend staalschroot in de staalsmelterij van Nedstaal B.V. (hierna: Nedstaal).
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 18-12-2014
CiteertitelM en R 2015/51
SamenvattingBezwaartermijn is nog niet gaan lopen, omdat omgevingsvergunning van rechtswege voor verkoop consumentenvuurwerk nog niet is bekendgemaakt.
Samenvatting (Bron)Omdat in de aanvraag voor een omgevingsvergunning reeds melding werd gemaakt van het voornemen voor de verkoop van consumentenvuurwerk op de locatie gedurende de drie dagen direct voorafgaand aan de jaarwisseling, kan een daarop volgende brief (waarin een reactie werd gegeven op verweerders verzoek om aanvullende gegevens) niet worden gezien als een ingrijpende wijziging van de aanvraag. Als gevolg van het verstrijken van de geldende beslistermijn is daarom vergunning van rechtswege verleend voor dit voorgenomen gebruik. Verweerder heeft niet bekend gemaakt dat van rechtswege vergunning is verleend voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan in de vorm van de verkoop van consumentenvuurwerk ter plaatse gedurende de drie dagen direct voorafgaand aan de jaarwisseling. Daarom is de termijn voor derden om bezwaar te maken ook nog niet gaan lopen. Ingevolge artikel 6.1, vierde lid, van de Wabo is de werking van de omgevingsvergunning opgeschort totdat de bezwaartermijn ongebruikt is verstreken of op het bezwaar (als dat wordt gemaakt) is beslist. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de opschorting met toepassing van artikel 6.1, vierde lid van de Wabo op te heffen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:7888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelM en R 2015/52
SamenvattingOnderscheid mitigatie en compensatie; toepassing arrest-Briels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2011, kenmerk PZH-2011-298760948, heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) verleend voor de herinrichting van het golfterrein van de Noordwijkse Golfclub (hierna: NGC) in het Natura 2000-gebied "Kennemerland-Zuid" (hierna: het Natura 2000-gebied).
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelM en R 2015/53
SamenvattingOnderscheid mitigatie en compensatie; toepassing arrest-Briels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2012, met kenmerk 12027424/NB.12.022, heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen voor het uitvoeren van een kustversterking bij het Noorderstrand te Renesse (hierna: de vergunning).
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelM en R 2015/54
SamenvattingOnderscheid mitigatie en compensatie; toepassing arrest-Briels
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2013, kenmerk RWS-2013/63083, heeft de minister het projectplan "Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" vastgesteld (hierna: projectplan).
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-01-2015, C-401/12 P, C-402/12 P, C-403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4
CiteertitelM en R 2015/55
SamenvattingEen bruine beer maakt nog geen zomer.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 januari 2015.#Raad van de Europese Unie e.a. tegen Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht.#Hogere voorziening - Richtlijn 2008/50/EG - Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa - Besluit inzake de kennisgeving door het Koninkrijk der Nederlanden van het uitstel van het tijdstip waarop aan de grenswaarden voor stikstofdioxide moest worden voldaan en van de vrijstelling van de verplichting om grenswaarden vast te stellen voor deeltjes (PM10) - Verzoek tot interne herziening van dat besluit, ingediend overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1367/2006 - Besluit van de Commissie waarbij dat verzoek niet-ontvankelijk is verklaard - Maatregel van individuele strekking - Verdrag van Aarhus - Geldigheid van verordening (EG) nr. 1367/2006 gelet op dat verdrag.#Gevoegde zaken C-401/12 P-C-403/12 P.
AnnotatorJ.H. Jans
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2015:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-02-2015
CiteertitelM en R 2015/56
SamenvattingVeroordeling dumping drugsafval.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft de milieuwetgeving overtreden door in het bos afval afkomstig van de produktie van drugs te dumpen. Verdachte daarvoor veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelM en R 2015/57
SamenvattingWijze waarop de rechter een bomenbeheerplan moet toetsen.
Samenvatting (Bron)Bij geschrift van 11 februari 2013 heeft de raad het Groenbeheerplan Wageningen-Hoog, derde cyclus, eerste fase 2013 (hierna: het Groenbeheerplan) vastgesteld op grond waarvan 184 bomen zullen worden gekapt.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelM en R 2015/58
SamenvattingGunstige staat van instandhouding bij bijlage IV Habitatrichtlijnsoorten; ORNIS-criterium; windturbines en dwingende redenen van groot openbaar belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft de staatssecretaris de aanvraag van Agro Wind om ontheffing krachtens artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) van het in artikel 9 van die wet neergelegde verbod om beschermde inheemse diersoorten te doden of te verwonden voor de gewone en de ruige dwergvleermuis afgewezen.
AnnotatorM.M. Kaajan , F. Onrust
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelM en R 2015/59
SamenvattingGemeente waterbeheerder vanwege (niet ingetrokken) ontpolderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2011 heeft het college aan de gemeente Oegstgeest vergunning verleend voor het graven van 513 m2 overig polderwater binnen de polder Oudenhof (zuid), het maken en hebben van twee stuwen met uitstroombak in de kernzone van overig polderwater van polder Oudenhof (zuid) en het maken en hebben van twee ondergrondse containers in de beschermingszone van overig polderwater van polder Oudenhof (zuid), een en ander ter plaatse van de Spaargarenstraat te Oegstgeest.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:476
Artikel aanvragenVia Praktizijn