Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 18-05-2015
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelUitsluiting en uitbuiting in architectenselecties
CiteertitelTBR 2015/70
SamenvattingEuropese en nationale aanbestedingen staan garant voor verhitte discussies onder architecten. Reeds onder het oude Bao waren met name de referentie-eisen een voorname steen des aanstoots. Procedures werden volledig dichtgetimmerd; de proportionaliteit en doelmatigheid van het selectieproces worden regelmatig uit het oog verloren. Het 'scholentrauma' werd een begrip. Om als architect in aanmerking te komen voor een ontwerpopdracht voor een schoolgebouw moest je minimaal drie recente referentieprojecten van schoolgebouwen laten zien, die vergelijkbaar waren qua omvang, kosten en functionaliteit. Uiteraard ook opgeleverd en voorzien van tevredenheidverklaring van de opdrachtgever. Ook toen leverde de wettelijke referentietermijn van drie jaar voor diensten (art. 49 Bao) al problemen op, maar dat werd deels opgevangen door de termijn op te rekken tot vijf jaar (de referentietermijn voor werken) of soms nog langer. Desondanks vormde de referentie-eisen een significante barrière voor veel bureaus. Met name kleine en startende bureaus dreigden de boot te missen.
Auteur(s)M.A. Geertse
LinkVolledige tekst artikel (Architectuur Lokaal)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBetere investeringskansen voor windenergie op zee? (II). Een analyse van de tenderregeling voor de Borssele-kavels
CiteertitelTBR 2015/71
SamenvattingNaar het zich nu laat aanzien, zal op 1 december 2015 een tender openen voor de bouw en exploitatie van twee windparken op zee, gelegen in het gebied Borssele (‘2015-tender’). Deze tender zal de eerste tender in een reeks van vijf zijn, die staat gepland voor de periode 2015 - 2019. In deze vijf tenders zal de Minister van EZ subsidies verlenen ter grootte van een totaalbedrag van naar schatting ruim twaalf miljard euro. Hiernaast zal de Minister van EZ per tender aan de winnaar(s) twee windvergunningen verlenen. Deze vergunningen verschaffen het exclusieve recht om op de daarin aangewezen locatie een windpark te bouwen en exploiteren.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchade voor opdrachtgevers door vertraging: over de kortingsregeling in de UAV 2012 (1989)
CiteertitelTBR 2015/72
SamenvattingCentraal in Barcelona werd in 1882 de eerste steen gelegd voor de bouw van een door Antoni Gaudi i Cornet ontworpen basiliek. Pas in 2026 zal de laatste steen worden gelegd…naar verwachting. Al meer dan 130 jaren zijn verstreken en inmiddels zijn er meer witte rookpluimen boven de Sixtijnse Kapel verschenen dan beige torenpunten boven de basiliek. Reden voor deze lange bouwtijd zijn onder meer de talloze veranderingen aan het ontwerp tijdens de bouw door Gaudi en zijn opvolgers; geen probleem voor de oorspronkelijk architect, een notoire perfectionist die graag zijn tijd nam. Voor opdrachtgevers die dergelijk handelen willen voorkomen en hun aannemer willen motiveren om tijdig op te leveren, bevat het Nederlandse bouwrecht een behulpzaam juridisch instrument.
Auteur(s)V.H.M. van Os
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoordrachten Congres ‘Overheidsopdrachten België-Nederland’
CiteertitelTBR 2015/73
SamenvattingOp 23 september 2014 vond in Antwerpen een congres plaats gewijd aan het aanbestedingsrecht in België en Nederland. België en Nederland zijn beide lid van de EU en beide gehouden aan de Aanbestedingsrichtlijnen en de centrale vraag tijdens deze, druk bezochte, bijeenkomst was steeds op specifieke onderwerpen: betekent dit feit, dat er geen verschillen zijn tussen de implementatie van de richtlijnen in de praktijk in beide landen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Gevolgen van de komst van de Aanbestedingswet 2012 voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk
CiteertitelTBR 2015/74
SamenvattingOp 23 september 2014 vond in Antwerpen het congres Aanbestedingsrecht in België en Nederland plaats. Ter gelegenheid van dit congres heeft prof. mr. G.W.A. van de Meent een lezing gegeven over de belangrijkste veranderingen die de komst van de Aanbestedingswet 2012 voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk heeft meegebracht. Dit artikel vormt een korte samenvatting van de punten die tijdens de lezing zijn aangestipt. Een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen die de Aanbestedingswet 2012 met zich heeft gebracht, is te vinden in de edities van maart en april 2013 van het Tijdschrift voor Bouwrecht.
Auteur(s)G.W.A. van de Meent , R.S. Damsma , C.G. van Blaaderen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing van de overheidsopdrachtenreglementering op de toekomstige realisatie van onroerend goed
CiteertitelTBR 2015/75
SamenvattingRecent heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Impresa Pizzarotti, zich andermaal gebogen over de vraag of een vastgoedtransactie met publiekrechtelijke component onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering valt.
Auteur(s)N. Kiekens
LinkVolledige tekst uitspraak (EUR-Lex)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst
CiteertitelTBR 2015/76
SamenvattingIn deze bijdrage wordt vanuit Nederlands perspectief ingegaan op de toelaatbaarheid van wijzigingen gedurende de looptijd van een overheidsopdracht aan de hand van de Europese Richtlijn 2014/24/EU. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillen tussen de Richtlijn en de huidige situatie op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de jurisprudentie. In deze bijdrage wordt telkens verwezen naar Richtlijn 2014/24/EU. De Richtlijn 2014/25/EU voor speciale sectoren en Richtlijn 2014/23/EUR voor concessies bevatten gelijkaardige regelingen.
Auteur(s)D.J.L. van Ee
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegriteit en aanbestedingsrecht: een op elkaar aangewezen stel
CiteertitelTBR 2015/77
SamenvattingMet het Verdrag van Parijs werd in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht als prille voorloper van de huidige Europese Unie. Het achterliggende doel van Schuman was in zijn oorsprong niet zo zeer geboren met een economisch oogmerk - dat óók - maar veel meer in het bewaren van de vrede binnen Europa; en in het bijzonder tussen Frankrijk en Duitsland. Zijn oplossing daarvoor was het verbinden van landen met elkaar door middel van handelsrelaties. Een randvoorwaarde daarbij was het tot stand brengen van ‘interstatelijk handelsverkeer’ tussen de - toen nog - zes deelnemende landen. De EGKS is later deel gaan uitmaken van de in 1957 opgerichte Europese Economische Gemeenschap en uiteindelijk geëvolueerd tot de Europese Unie met 28 lidstaten van nu.
Auteur(s)H.D. van Romburgh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeoordelingsmethodieken en wegingssystemen
CiteertitelTBR 2015/78
SamenvattingDit artikel bevat een synthese van de uitgebreide paper die Bert Baeyens heeft opgesteld naar aanleiding van het congres ‘Aanbestedingsrecht in België en Nederland’ op 23 september 2014. Voor de zeer uitgebreide volledige paper verwijzen wij graag naar de website van het Tijdschrift voor Bouwrecht.
Auteur(s)B. Baeyens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
Titel De inschrijver als hoeder van het algemeen belang? Reactie op A.J. van Heeswijck, ‘De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk “maatschappelijke waarde” voor de publieke middelen’
CiteertitelTBR 2015/80
SamenvattingIn zijn analyse van het beperkt aantal uitspraken dat sinds de inwerkintreding van de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) over art. 1.4 lid 2 Aw 2012 is verschenen, concludeert Van Heeswijck dat deze bepaling ‘nog geen revolutie [heeft] veroorzaakt in de aanbestedingspraktijk’ en dat ‘de potentie van de verplichting om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren voor de publieke middelen dus nog niet volledig [lijkt] te zijn benut’. Hij vraagt zich daarom af waarom de invloed van deze verplichting op de aanbestedingspraktijk tot dusver beperkt is. Een mogelijke oorzaak hiervan zou volgens hem de soepele maatstaf kunnen zijn die voorzieningenrechters hanteren voor het toetsen van het handelen van aanbestedende diensten aan art. 1.4 lid 2 Aw 2012 en dat - in het verlengde daarvan - rechters over het algemeen weinig zelfstandige betekenis toekennen aan deze bepaling. Auteur vraagt zich af of Van Heeswijck daarmee inderdaad de kernoorzaak van de beperkte betekenis van art. 1.4 lid 2 Aw 2012 voor de aanbestedingspraktijk blootlegt.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (vhadvocaat.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelHet aanbiedingsontwerp en de UAV-GC 2005. Reactie op noot van mr. R.G.T. Bleeker bij RvA 30 december 2014, No. 71.932
CiteertitelTBR 2015/81
SamenvattingIn het boek ‘Alleen samen’ dat prof. mr. M.A.M.C van den Berg is aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar heeft Rob Bleeker uiteengezet waaraan een goede noot moet voldoen. Daarin stelt hij onder meer dat de waarde van een noot toeneemt naarmate die kritischer is over het geannoteerde onderdeel. De noot van Bleeker bij de uitspraak RvA 30 december 2014, No. 71.932, TBR 2015/66 voldoet in ruime mate aan dit criterium. Kritische uitlatingen kunnen ook reacties oproepen en dat heeft Bleeker bij mij gedaan. Een aantal van zijn opvattingen deelt auteur niet en dat zet auteur uiteen.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe verliezer betaalt?
CiteertitelTBR 2015/82
SamenvattingIn procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw is het soms niet onredelijk, of zelfs noodzakelijk, dat de verweerder een deskundigenrapport laat opstellen om zich te kunnen verweren tegen de vordering van de eiser. Uit de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw volgt dat de deskundigenkosten die de verweerder maakt ten behoeve van zijn verweer, de zogenaamde ‘kosten ter afwering van een vordering’, niet voor vergoeding in aanmerking komen, ook niet indien de vordering van de eiser wordt afgewezen.
Auteur(s)S.J.H. Rutten , H.J. Baakman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelTBR 2015/83
SamenvattingParkeerbalans bestemmingsplan 'Bavel, Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat'
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013, met kenmerk 41538, heeft de raad het bestemmingsplan "Bavel, Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 03-12-2014
CiteertitelTBR 2015/84
SamenvattingAanlegvergunning schilderen, Hulst
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van gevelreclame op en het schilderen van het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelTBR 2015/85
SamenvattingWindturbines Moerdijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft de staatssecretaris de aanvraag van Agro Wind om ontheffing krachtens artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) van het in artikel 9 van die wet neergelegde verbod om beschermde inheemse diersoorten te doden of te verwonden voor de gewone en de ruige dwergvleermuis afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelTBR 2015/86
SamenvattingSoortenbescherming Westerdiepsterdalkanaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2008 heeft de minister aan de provincie Groningen ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van de libellensoort groene glazenmaker (Aeshna viridis), het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de groene glazenmaker, en het vervoeren en onder zich hebben van de groene glazenmaker (hierna: de ontheffing).
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelTBR 2015/87
SamenvattingBuitenring Parkstad Limburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2012, nr. G-12-022, hebben provinciale staten het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012" (hierna: het inpassingsplan 2012) vastgesteld.
AnnotatorK.L. Markerink
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelTBR 2015/88
SamenvattingPassende beoordeling Veluwerandmeren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013, met kenmerk 1509239, heeft het college aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het verdiepen van drie gebieden voor de kust van Zeewolde in het Wolderwijd (hierna: de Nbw-vergunning WS.2).
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 11-12-2014, C-440/13, ECLI:EU:C:2014:2435
CiteertitelTBR 2015/89
SamenvattingCroce Amica One Italia/Azienda Regionale Emerganza Urgenza
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2014.#Croce Amica One Italia Srl tegen Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).#Verzoek van het Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten voor diensten - Richtlijn 2004/18/EG - Richtlijn 89/665/EEG - Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver - Voorlopige gunning van de opdracht - Strafrechtelijke onderzoeken naar de wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap waaraan de opdracht is gegund - Besluit van de aanbestedende dienst om de opdracht definitief niet te gunnen en de aanbesteding in te trekken - Rechterlijke toetsing.#Zaak C-440/13.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
UitspraakECLI:EU:C:2014:2435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 16-12-2014, 71.899
CiteertitelTBR 2015/90
SamenvattingVerjaring ex. art. 70 ALIB 1992
AnnotatorS.J.H. Rutten
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam 20-05-2014
CiteertitelTBR 2015/91
SamenvattingHerstel door derde leidt tot schuldeisersverzuim
Samenvatting (Bron)Aannemingsovereenkomst terzake tuinaanleg. Tekortkoming bij de nakoming van de aannemer, die zich bereid verklaart tot herstel van gebreken op de voet van een rapport van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgevers laten het herstel door een derde uitvoeren. Door niet in te gaan op bereidverklaring van de aannemer zijn de opdrachtgevers in crediteursverzuim geraakt.
AnnotatorR.J. Kwaak
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1890
Artikel aanvragenVia Praktizijn