Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 11-06-2015
Aflevering 7422
RubriekRedactioneel
TitelBevelsbevoegdheid politie eindelijk goed regelen
CiteertitelGst. 2015/50
SamenvattingHet politiebevel als instrument van ordehandhaving kan in de praktijk moeilijk worden gemist. Er zijn tal van situaties in het dagelijkse leven waarbij de politie burgers moet sommeren om iets te doen of juist na te laten. Bijvoorbeeld door omstanders aan te manen om door te lopen bij een ongeval of opstootje. De juridische status van een dergelijke aanwijzing is als gevolg van recente jurisprudentie evenwel met vele onduidelijkheden omgeven. Sinds het arrest van 29 januari 2008, Gst. 2008/84 is het vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat het negeren van een vordering of bevel krachtens art. 3 Politiewet niet de vereiste basis biedt voor vervolging wegens art. 184 Sr (zie ook L. Rogier, Bevelsbevoegdheid politie, Gst. 2013/38). Een al lang bestaande, maar zelden toegepaste APV-constructie in de vorm van politieel verwijderbevel bij (dreigende) ongeregeldheden moet nu in de ontstane lacune voorzien. Het negeren van dit bevel maakt weliswaar geen vervolging mogelijk op basis van art. 184 Sr, maar wel wegens overtreding van de APV zelf (HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3639).
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTussen schaarste en open einde. Eisen aan de verlening van vergunningen met schaarse effecten
CiteertitelGst. 2015/51
SamenvattingMet enige regelmaat proberen gemeentebesturen het aantal grootschalige evenementen binnen hun gemeente te beperken teneinde de verstoring van de openbare orde te minimaliseren. Soms wordt daartoe een vergunningenplafond vastgesteld dat aangeeft hoeveel evenementenvergunningen jaarlijks ten hoogste kunnen worden verleend. Zodra dit maximum van N vergunningen is bereikt, moet een dergelijke ‘schaarse vergunning’ worden geweigerd. Een andere mogelijkheid is dat het gemeentebestuur niet vooraf een plafond vaststelt, maar per aanvraag beoordeelt of verlening van de evenementenvergunning in strijd zou zijn met de openbare orde. Als daarbij rekening wordt gehouden met het aantal reeds verleende evenementenvergunningen, is sprake van een ‘vergunning met schaarse effecten’.
Dit artikel gaat over het in de literatuur vooralsnog onderbelichte alternatief van ‘vergunningen met schaarse effecten’. Anders dan bij schaarse vergunningen is bij vergunningen met schaarse effecten vooraf geen vergunningenplafond vastgesteld. Niettemin worden achteraf, bij het beslissen op de individuele aanvragen, vergunningen geweigerd omdat reeds een bepaald aantal vergunningen is verleend. Flexibiliteit komt daarmee in de plaats van de rechtszekerheid die het vergunningenplafond biedt aan zowel aanvragers als bestuursorgaan. Tegelijk zijn de gevolgen van deze vergunningen met schaarse effecten vergelijkbaar met die van schaarse vergunningen. In beide gevallen vissen bepaalde aanvragers achter het net, ook al voldoen ze aan de (overige) criteria voor vergunningverlening. Gelet op deze vergelijkbaarheid van gevolgen ligt het voor de hand dat eisen die aan de verdeling van schaarse vergunningen worden gesteld, ook (tot op zekere hoogte) gelden voor de verlening van vergunningen met schaarse effecten.
Auteur(s)M. van Es , J. Wolswinkel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘De Staat achter de dijken’
CiteertitelGst. 2015/52
SamenvattingDe centrale vraag die auteur behandelt, is of het bestuurlijke model van Thorbecke, en dus bedacht in het midden van de negentiende eeuw, toekomstbestendig is. Daarvoor staat auteur allereerst stil bij een korte probleemanalyse. Daaruit zal blijken dat er auteurs inziens een groeiend staatsrechtelijk probleem waarneembaar is. Daarvoor ziet auteur binnen afzienbare termijn slechts één onafwendbare oplossing die gepaard moet gaan met een aantal fundamentele staatsrechtelijke wijzigingen.
Auteur(s)R. Nehmelman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-12-2014
CiteertitelGst. 2015/53
SamenvattingGoedkeuring van een koopovereenkomst door een publiekrechtelijk bestuursorgaan, tevens rechtspersoon krachtens publiekrecht, publiek- of privaatrechtelijke rechtshandeling, niet-ontvankelijkheid, belanghebbende, besluit, bezwaar, bevoegdheid. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2013 heeft het college goedkeuring verleend voor de verkoop van verpleeghuis Margriet te Nijmegen.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelGst. 2015/54
SamenvattingBestemmingsplan, reactieve aanwijzing. Collegevergadering gedeputeerde staten: vaststelling strenger quorumvereiste dan Provinciewet voorschrijft. (Overijssel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2013, kenmerk 2013/0236995, heeft het college van gedeputeerde staten besloten aan de raad van de gemeente Haaksbergen een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het plangebied, zoals aangegeven op de bij het besluit van het college van gedeputeerde staten gevoegde kaart, geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen" zoals dat door de raad bij besluit van 2 juli 2013 is vastgesteld.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelGst. 2015/55
SamenvattingWet Bibob; onschuldpresumptie; samenhang met strafrechtelijke procedure. (Mill en Sint Hubert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2012 heeft het college geweigerd [appellante] een vergunning te verlenen voor de uitoefening van het horecabedrijf Maison Hélène aan de [locatie] te {plaats].
AnnotatorA.E.M. van den Berg
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelGst. 2015/56
SamenvattingOnschuldpresumptie in Bibob-procedure. (Dordrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2012 heeft de burgemeester geweigerd de door [appellant] gevraagde exploitatievergunning voor de exploitatie van [inrichting], gevestigd aan de [locatie] te Dordrecht, (hierna: de inrichting) te verlenen.
AnnotatorM.F.H. Hirsch Ballin , R.W. Veldhuis
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 31-03-2015
CiteertitelGst. 2015/57
SamenvattingWet Bibob. Intrekking vergunning op grond van artikel 3, zesde lid Wet Bibob is geen ‘criminal charge’. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Intrekking TTO-vergunning door College van B&W van Amsterdam, Bibob-advies
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn