SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 17-06-2015
Aflevering 6
RubriekMededelingen
TitelRedactionele signalen - Vlees op de botten?
CiteertitelSEW 2015/98
SamenvattingIn een recente uitspraak van de Hoge Raad over het Nederlandse rookverbod in kleine cafés (ECLI:NL:HR:2014:2928) is een van de juridische vragen of art. 8 lid 2 WHO Framework Convention on Tobacco Control rechtstreeks werking bezit. In dit redactionele commentaar bespreekt Jans de duidelijke stellingname van de Hoge Raad in dit arrest. De Hoge Raad harmoniseert om te beginnen de toetssteen uit de Grondwet, met die uit het EU-recht. En voorkomt dat bij het beoordelen van de inroepbaarheid van internationaal recht en EU-recht verschillende maatstaven worden gehanteerd. Bovendien geeft de Hoge Raad de kern weer van waarin een rechtstreeks werkende bepaling zich onderscheidt van een niet-rechtstreeks werkende bepaling: het gehanteerde criterium is namelijk of de norm in staat is om, gelét op de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht te functioneren? Een norm is met andere woorden alleen dán rechtstreeks toepasbaar - en heeft alleen dán directe werking - wanneer de rechter er iets mee kan teneinde een vóórliggend geschil te beslechten. Of een bepaling `rechtstreekse werking´ wordt daarmee dus een dynamische en relatieve eigenschap, in plaats van een statische en absolute.
Auteur(s)J.H. Jans
Pagina271-271
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelPiramideverkoop, 4finance en de toekomst van multi-level marketing
CiteertitelSEW 2015/99
Samenvatting4finance geeft vorm aan het Europese consumentenrecht. Handelspraktijken veronderstellen een betaling van de consument. Voorts moet de bijlage bij de richtlijn restrictief en letterlijk worden gelezen. A-contrario-interpretaties van bijlageverboden versus algemene richtlijnverboden worden uitgesloten. Tot slot houdt het ‘per se’-verbod op piramidale verkoop een band tussen betaling en vergoeding in. Het Hof blijft hierover cryptisch. Bijkomende aanwijzingen waren welkom.
Auteur(s)G. Straetmans
Pagina272-287
LinkVolledige tekst artikel (uantwerpen.be)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelKroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit van september 2013 tot december 2014
CiteertitelSEW 2015/100
SamenvattingDeze kroniek bespreekt de toepassing van de nieuwe Belgische mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: BMA) in de periode van september 2013, toen de BMA werd opgericht, tot en met december 2014. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft de BMA in deze periode 8 besluiten genomen op het gebied van restrictieve praktijken, waarvan er 2 betrekking hadden op de toekenning van voorlopige maatregelen. In 1 zaak heeft de BMA een boete opgelegd van € 2 miljoen wegens misbruik van een machtspositie. Verder heeft de BMA in de besproken periode 26 besluiten genomen betreffende aangemelde concentraties. Aan de goedkeuring van 3 concentraties werden voorwaarden verbonden. De overige 23 concentraties werden onvoorwaardelijk goedgekeurd, 22 volgens de vereenvoudigde procedure en 1 volgens de gewone procedure. De belangrijkste beslissingen van de BMA komen in deze kroniek aan bod, evenals enkele belangrijke arresten die het Hof van beroep van Brussel in beroepen ingesteld tegen beslissingen van de BMA heeft gewezen. Eerst wordt kort de nieuwe mededingingswet toegelicht en worden enkele regelgevende en beleidsmatige ontwikkelingen geschetst.
Auteur(s)K. Bourgeois
Pagina288-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 26-02-2015, C-623/13, ECLI:EU:C:2015:123
CiteertitelSEW 2015/101
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Verordening (EEG) 1408/71 – Artikel 4 – Materiële werkingssfeer – Heffingen over inkomsten uit vermogen – Algemene sociale bijdrage – Bijdrage ter vereffening van de sociale schuld – Sociale heffing – Aanvullende bijdrage bij de sociale heffing – Bijdragen aan de financiering van verplichte socialezekerheidsstelsels – Rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met bepaalde takken van sociale zekerheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 februari 2015.#Ministre de l'Economie et des Finances tegen Gerard de Ruyter.#Verzoek van de Conseil d'Etat (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 4 - Materiele werkingssfeer - Heffingen over inkomsten uit vermogen - Algemene sociale bijdrage - Bijdrage ter vereffening van de sociale schuld - Sociale heffing - Aanvullende bijdrage bij de sociale heffing - Bijdragen aan de financiering van verplichte socialezekerheidsstelsels - Rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met bepaalde takken van sociale zekerheid.#Zaak C-623/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 04-03-2015, C--534/13, ECLI:EU:C:2015:140
CiteertitelSEW 2015/102
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Artikel 191 lid 2 VWEU – Richtlijn 2004/35/EG – Milieuaansprakelijkheid – Nationale regeling op grond waarvan de overheid eigenaars van verontreinigde terreinen, die niet hebben bijgedragen tot deze verontreiniging, niet kan gelasten om preventie- en herstelmaatregelen uit te voeren, en die slechts voorziet in de verplichting tot vergoeding van de door de overheid uitgevoerde maatregelen – Verenigbaarheid met het beginsel dat de vervuiler betaalt, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 maart 2015.#Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a. tegen Fipa Group srl e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 191, lid 2, VWEU - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Nationale regeling op grond waarvan de overheid eigenaars van verontreinigde terreinen die niet hebben bijgedragen tot deze verontreiniging, niet kan gelasten om preventie- en herstelmaatregelen uit te voeren, en die slechts voorziet in de verplichting tot vergoeding van de door de overheid uitgevoerde maatregelen - Verenigbaarheid met het beginsel dat de vervuiler betaalt, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden.#Zaak C-534/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 17-03-2015, C-533/13, ECLI:EU:C:2015:173
CiteertitelSEW 2015/103
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2008/104/EG – Uitzendarbeid – Artikel 4 lid 1 – Verboden of beperkingen op de inzet van uitzendkrachten – Rechtvaardigingsgronden – Redenen van algemeen belang – Verplichting tot heronderzoek – Omvang.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 maart 2015.#Auto- ja Kuljetusalan Tyontekijaliitto AKT ry tegen Oljytuote ry en Shell Aviation Finland Oy.#Verzoek van de Tyotuomioistuin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2008/104/EG - Uitzendarbeid - Artikel 4, lid 1 - Verboden of beperkingen op de inzet van uitzendkrachten - Rechtvaardigingsgronden - Redenen van algemeen belang - Verplichting tot heronderzoek - Omvang.#Zaak C-533/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 19-03-2015, C-510/13, ECLI:EU:C:2015:189
CiteertitelSEW 2015/104
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Interne markt voor aardgas – Richtlijn 2003/55/EG – Artikel 25 – Richtlijn 2009/73/EG – Artikel 41 en 54 – Toepassing ratione temporis – Verordening (EG) 1775/2005 – Artikel 5 – Mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer – Besluit van een regelgevende instantie – Recht van beroep – Beroep ingesteld door een vennootschap die over een vergunning beschikt voor het vervoer van aardgas – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47 – Recht op een effectieve rechterlijke bescherming tegen een besluit van een regelgevende instantie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 maart 2015.#E.ON Foldgaz Trade Zrt tegen Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal.#Verzoek van de Kuria om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Interne markt voor aardgas - Richtlijn 2003/55/EG - Artikel 25 - Richtlijn 2009/73/EG - Artikelen 41 en 54 - Toepassing ratione temporis - Verordening (EG) nr. 1775/2005 - Artikel 5 - Mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer - Besluit van een regelgevende instantie - Recht van beroep - Beroep ingesteld door een vennootschap die over een vergunning beschikt voor het vervoer van aardgas - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op een effectieve rechterlijke bescherming tegen een besluit van een regelgevende instantie.#Zaak C-510/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 14-04-2015, C-409/13, ECLI:EU:C:2015:217
CiteertitelSEW 2015/105
SamenvattingBeroep tot nietigverklaring – Macrofinanciële bijstand aan derde landen – Besluit van de Commissie om een voorstel voor een kaderverordening in te trekken – Artikel 13 lid 2 en artikel 17 VEU – Artikel 293 VWEU – Beginsel van toedeling van bevoegdheden – Beginsel van institutioneel evenwicht – Beginsel van loyale samenwerking – Artikel 296 VWEU – Motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 april 2015.#Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie.#Beroep tot nietigverklaring - Macrofinanciele bijstand aan derde landen - Besluit van de Commissie om een voorstel voor een kaderverordening in te trekken - Artikelen 13, lid 2, VEU en 17 VEU - Artikel 293 VWEU - Beginsel van toedeling van bevoegdheden - Beginsel van institutioneel evenwicht - Beginsel van loyale samenwerking - Artikel 296 VWEU - Motiveringsplicht.#Zaak C-409/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 16-04-2015, C-446/12 tot C-449/12, ECLI:EU:C:2015:238
CiteertitelSEW 2015/106
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Biometrisch paspoort – Biometrische gegevens – Verordening (EG) 2252/2004 – Artikel 1 lid 3 – Artikel 4 lid 3 – Gebruik van gegevens die worden verzameld voor andere doeleinden dan de afgifte van paspoorten of reisdocumenten – Opzetten en gebruiken van gegevensbanken die biometrische gegevens bevatten – Wettelijke waarborgen – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 en 8 – Richtlijn 95/46/EG – Artikel 6 en 7 – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Toepassing op identiteitskaarten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 april 2015.#W. P. Willems e.a. tegen Burgemeester van Nuth e.a.#Verzoeken van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Biometrisch paspoort - Biometrische gegevens - Verordening (EG) nr. 2252/2004 - Artikel 1, lid 3 - Artikel 4, lid 3 - Gebruik van gegevens die worden verzameld voor andere doeleinden dan de afgifte van paspoorten of reisdocumenten - Opzetten en gebruiken van gegevensbanken die biometrische gegevens bevatten - Wettelijke waarborgen - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7 en 8 - Richtlijn 95/46/EG - Artikelen 6 en 7 - Recht op eerbiediging van het priveleven - Recht op bescherming van persoonsgegevens - Toepassing op identiteitskaarten.#Gevoegde zaken C-446/12-C-449/12.
UitspraakECLI:EU:C:2015:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelGerecht EU 30-04-2015, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253
CiteertitelSEW 2015/107
SamenvattingREACH – Identificatie van bepaalde inhalatieallergenen als zeer zorgwekkende stoffen – Even zorgwekkende stoffen – Beroep tot nietigverklaring – Rechtstreeks geraakt – Ontvankelijkheid – Rechten van de verdediging – Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 30 april 2015.#Hitachi Chemical Europe GmbH e.a. tegen Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).#REACH - Identificatie van bepaalde inhalatieallergenen als zeer zorgwekkende stoffen - Even zorgwekkende stoffen - Beroep tot nietigverklaring - Rechtstreeks geraakt - Ontvankelijkheid - Rechten van de verdediging - Evenredigheid.#Zaak T-135/13.
UitspraakECLI:EU:T:2015:253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelHoge Raad 03-04-2015
CiteertitelSEW 2015/108
SamenvattingAuteursrecht – Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG – ‘Mededeling aan het publiek’ – Svensson.
Samenvatting (Bron)Auteursrecht. Plaatsing uitsnede fotos en hyperlinks naar fotos op website (Geenstijl.nl) voorafgaand aan publicatie in Playboy. Inbreuk op auteursrecht? Voorwaarden citaatrecht (art. 15a Auteurswet, art. 5 lid 3 onder d Auteursrechtrichtlijn). Herkenbaarheid auteursrechtelijk beschermde trekken werk in overgenomen deel (uitsnede), belang context. Slagende klacht over beoordeling onjuiste uitsnede. Beroep op uitingsvrijheid (art. 10 EVRM) tegenover handhaving intellectuele eigendomsrechten (art. 1 Eerste Protocol, art. 17 EU-Handvest), maatstaf voor belangenafweging (HvJEU 27 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Telekabel Wien); EHRM 10 januari 2013, ECLI:NL:XX:2013:BZ9845 (Ashby Donald)). Is plaatsing hyperlinks een mededeling aan publiek (art. 12 Aw, art. 3 Auteursrechtrichtlijn)? HvJEU 13 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:24 (Svensson). Wordt met interventie een nieuw publiek bereikt? HvJEU 21 oktober 2014, ECLI:EU:C:2014:2315 (BestWater). Zijn bestanden volmaakt privé gebleven? Motiveringsklacht. Bewijslastverdeling. Faciliteren van anderszins niet eenvoudig vindbare fotos door plaatsing van hyperlinks, omzeiling beperkingsmaatregelen website waar beschermd werk zich bevindt of interventie waardoor fotos nieuw publiek bereiken? Prejudiciële vragen aan HvJEU.
UitspraakECLI:NL:HR:2015:841
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelRechtbank Den Haag 01-04-2015
CiteertitelSEW 2015/109
SamenvattingAuteursrecht – E-book – Uitleenrecht – Richtlijn 2006/115/EG – Uitlegging begrip ‘uitlening’ – Prejudiciële vragen. [Zie ook ECLI:NL:RBDHA:2014:10962.]
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen over de uitleg van de Leenrechtrichtlijn in verband met het uitlenen van e-books. Zie tevens ECLI:NL:RBDHA:2014:10962.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:5195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelHvJ EU 07-10-2014, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258
CiteertitelSEW 2015/110
SamenvattingExtern optreden van de Unie: Hof van Justitie kiest voor ruime interpretatie artikel 218 lid 9 VWEU. Beroep tot nietigverklaring – Extern optreden van de Europese Unie – Artikel 218 lid 9 VWEU – Bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in een bij een internationale overeenkomst opgericht lichaam – Internationale overeenkomst waarbij de Europese Unie geen partij is – Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) – Begrip ‘handelingen met rechtsgevolgen’ – Aanbevelingen van de OIV.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 oktober 2014.#Bondsrepubliek Duitsland tegen Raad van de Europese Unie.#Beroep tot nietigverklaring - Extern optreden van de Europese Unie - Artikel 218, lid 9, VWEU - Bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in een bij een internationale overeenkomst opgericht lichaam - Internationale overeenkomst waarbij de Europese Unie geen partij is - Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) - Begrip ,handelingen met rechtsgevolgen' - Aanbevelingen van de OIV.#Zaak C-399/12.
AnnotatorT. Verellen
UitspraakECLI:EU:C:2014:2258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelHvJ EU 09-12-2014, C-261/13 P, ECLI:EU:C:2014:2423
CiteertitelSEW 2015/111
SamenvattingHof van Justitie doet uitspraak over procedure inzake verzoekschriften Europees Parlement. Beroep tot nietigverklaring – Petitierecht – Bij Europees Parlement ingediend verzoekschrift – Ontvankelijk verklaard verzoekschrift – Besluit houdende sluiting van petitieprocedure – Niet voor beroep vatbare handeling – Niet-ontvankelijkheid – Aanvechtbare handeling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 december 2014.#Peter Schonberger tegen Europees Parlement.#Hogere voorziening - Tot het Parlement gericht verzoekschrift - Besluit om het verzoekschrift terzijde te leggen - Beroep tot nietigverklaring - Begrip ,aanvechtbare handeling'.#Zaak C-261/13 P.
UitspraakECLI:EU:C:2014:2423
Artikel aanvragenVia Praktizijn