Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 19-02-2015
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe Provinciale Ruimtelijke Verordening: de eerste zes jaar rechtspraak
CiteertitelBR 2015/9
SamenvattingDe Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: ‘PRV’) is een van de sturingsinstrumenten van de provincie onder de vigeur van de op 1 oktober 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’). In de PRV kunnen provinciebesturen algemene regels opnemen over de inhoud van ruimtelijke plannen. Inmiddels hebben alle provincies ook daadwerkelijk een PRV vastgesteld. Het valt op dat er grote verschillen zijn tussen de PRV’s, zowel voor wat betreft de onderwerpen die geregeld worden, als de vorm van de PRV. In dit artikel zullen wij echter niet ingaan op de verschillen tussen de PRV’s en de praktijkervaringen met de verschillende PRV’s. Daarvoor verwijzen wij graag naar de bijdragen van (respectievelijk) Fortgens (in de bundel voor Co van Zundert)1 en Van Buuren (in de bundel voor Toon de Gier).2 Waar wij in dit artikel wel op in zullen gaan is de jurisprudentie van de afgelopen zes jaar met betrekking tot de PRV’s. Bij de introductie van de PRV was er namelijk enige discussie over hoe dit nieuwe sturingsinstrument van de provincie zou gaan functioneren. Zo was bijvoorbeeld onduidelijk wat de bestuursrechter zou (moeten) doen bij strijdigheid van de PRV met hogere wet- en regelgeving en was het maar de vraag of ontheffing van de PRV mogelijk zou zijn (en zo ja, onder welke voorwaarden). Na zes jaar lijkt er voldoende jurisprudentie te zijn om een groot deel van die onduidelijkheden weg te kunnen nemen. Reden om in dit artikel bij deze jurisprudentie stil te staan.
Auteur(s)T.N. Sanders , J.M. Mohuddy
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelErfpacht en btw, wijziging per 1 januari 2015
CiteertitelBR 2015/10
SamenvattingDe overdrachtsbelasting is van toepassing op de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen (art. 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer). Wat betreft deze rechten, ook wel zakelijke of beperkte rechten genoemd, gaat het om de vestiging, overdracht, afstand en opzegging van rechten ten aanzien van onroerende zaken, waarbij zijn uitgezonderd de rechten van grondrente, pand en hypotheek (art. 5 Wet BRV). Deze vestiging enz. van rechten worden zowel voor de heffing van de overdrachtsbelasting als de omzetbelasting (btw) als belastbaar feit aangemerkt. Is sprake van een onroerende zaak die meer dan twee jaar in gebruik is, dan is bij een overdracht van die onroerende zaak, in de regel alleen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging. Is echter sprake van een bouwterrein of een nieuw vervaardigd gebouw dat voor, op of uiterlijk twee jaar na de eerste in gebruikname wordt overgedragen (“geleverd” in btw-terminologie) dan is van rechtswege btw verschuldigd (en geldt meestal de vrijstelling voor de heffing van overdrachstbelasting van art. 15 lid 1, letter a Wet BRV).
Auteur(s)R.N.G. van der Paardt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelBR 2015/11
SamenvattingBescherming van natuurgebieden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS); rekening houden met beschermde dier- en plantensoorten bij de voorbereiding van een bestemmingsplan; bescherming van belangen van omwonenden door de Flora- en faunawet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Waalre" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelBR 2015/12
SamenvattingBewaren tegen het inpassingsplan ten behoeve van de ontpoldering van de Hedwigepolder, waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het herstel en de verbetering van de staat van instandhouding van het Natura 2000-gebied Westerschelde
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2014 hebben de staatssecretaris van EZ en de minister van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelBR 2015/13
SamenvattingZijn natuurmaatregelen mitigerende dan wel compenserende maatregelen? Mag in de passende beoordeling met autonome ontwikkelingen rekening worden gehouden en zo ja, hoe? Referentiejaar voor de toetsing van de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2011 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, (oud) van de Tracéwet, het tracébesluit "A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven" (hierna: het tracébesluit) vastgesteld. Bij besluit van 25 januari 2012 heeft de minister krachtens artikel 14, eerste lid, van de Tracéwet het tracébesluit gewijzigd (hierna: het wijzigingsbesluit 2012). Naar aanleiding van een aantal van de beroepen tegen het tracébesluit heeft de Afdeling bij uitspraak van 7 november 2012 in zaak nrs. 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4; hierna: de verwijzingsuitspraak) in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de door haar gestelde vragen, de behandeling van de beroepen geschorst tot het Hof uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het eerdere procesverloop wordt naar de verwijzingsuitspraak verwezen, die is aangehecht.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelBR 2015/14
SamenvattingMotiveringsplicht, onvoldoende weerlegging deskundigenbericht StAB
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2009 heeft het college het verzoek van [appellant] strekkende tot aanpassing van de openingstijden van de kinderboerderij "De Loi" aan de Schaak 4 te Wellerlooi afgewezen.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelBR 2015/15
SamenvattingArt. 7:12 lid 1 Awb; beslissing op bezwaar planschade; motiveringsplicht; advies SAOZ
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2012 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 8.921,00, vermeerderd met de wettelijke rente.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht. schadevergoeding
TitelRaad van State 19-11-2014
CiteertitelBR 2015/16
SamenvattingRisicoaanvaarding t.a.v. niet benutte resterende bebouwingsmogelijkheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2012 heeft het college Venuto een tegemoetkoming in planschade toegekend van 99.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 07-11-2014
CiteertitelBR 2015/17
SamenvattingSchadeloosstelling voor een (rechts)persoon die krachtens de Onteigeningswet niet aan het geding kan deelnemen
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenvonnis, HR 20 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6657, NJ 2012/317. Schadeloosstelling voor huurder van onteigende bedrijfsruimte, art. 40-42 Ow. Bedrijfsschade van vennootschap onder firma die in het gehuurde een bedrijf uitoefent. HR 22 maart 1972, ECLI:NL:HR:1972:AB5578, NJ 1972/294; HR 6 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB7224, NJ 1974/140; HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1731, NJ 2014/100.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3125
Artikel aanvragenVia Praktizijn