Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 19-04-2015
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelNieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel V): Organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet
CiteertitelBR 2015/29
SamenvattingHet wetsvoorstel Omgevingswet beoogt expliciet uitnodigingsplanologie beter te faciliteren. In het verlengde van eerdere delen in de serie Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling wordt in dit vijfde deel verkend welke mogelijkheden dit zijn voor gebiedsontwikkeling. Dit wordt verkend voor het ruimtelijk beleid en voor ruimtelijk bindende besluiten. In deel VI zal worden ingezoomd op de mogelijkheden van de grondexploitatieregeling in de Omgevingswet.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk , P.J. Bouterse
LinkVolledige tekst artikel (omgevingsweb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2014
CiteertitelBR 2015/30
SamenvattingDeze bijdrage bevat een gethematiseerde selectie van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ruimtelijke ordeningsrecht in het afgelopen jaar. Daarnaast stellen wij nieuwe regelgeving aan de orde.
Auteur(s)J.C. van Oosten , H. Doornhof
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-12-2014
CiteertitelBR 2015/31
SamenvattingToepassingsbereik richtafstandenlijsten VNG-brochure Bedrijven en milieuzondering. Bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. Gemotiveerd toepassen richtafstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het plan "Buitengebied Veere" vastgesteld.
AnnotatorI.M. van der Heijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 11-02-2015
CiteertitelBR 2015/32
SamenvattingSystematiek VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering voor een gebied met functiemenging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bos en Vaartschool" vastgesteld.
AnnotatorI.M. van der Heijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelBR 2015/33
SamenvattingOvergangsrecht, onderzoeksplicht mogelijkheid uitsterfregeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Mook en Molenhoek" vastgesteld.
AnnotatorF. Kooijman
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelHoge Raad 21-11-2014
CiteertitelBR 2015/34
SamenvattingOnteigening, begroting schadeloosstelling, art. 40 OW, vergoeding onrendabele top
Samenvatting (Bron)Onteigening. Begroting schadeloosstelling; maatstaf; art. 40 Ow. Vermogensschade in de vorm van een onrendabele top bij bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken; waardering tegen marktwaarde. Omstandigheid dat onteigende een gekapitaliseerde rentevergoeding als financieringsschade vergoed krijgt.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelBR 2015/35
SamenvattingBeginselplicht tot handhaving; geen concreet zicht op legalisering, geen overtreding van geringe aard en ernst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zijpe (thans: het college van burgemeester en wethouders van Schagen) geweigerd handhavend op te treden tegen de gebouwde windturbine op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht. schadevergoeding
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelBR 2015/36
SamenvattingEen woonschip is geen onroerende zaak en kan derhalve geen object van planschade zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2012 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 30-12-2014, 71932
CiteertitelBR 2015/37
SamenvattingIs aannemer gerechtigd wijzigingen in definitief ontwerp zonder toestemming van opdrachtgever uit te voeren?
AnnotatorM.S. Houweling
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 05-12-2014
CiteertitelBR 2015/35
SamenvattingNietige exploitatieovereenkomst en waarde van de (nietige) prestatie
Samenvatting (Bron)Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud). Verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut. Nietigheid exploitatieovereenkomst wegens strijd met gemeentelijke exploitatieverordening; HR 6 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT9056, NJ 2006/201. Waardevergoeding indien aard van de prestatie uitsluit dat zij wordt ongedaan gemaakt; art. 6:210 lid 2 BW. HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8443, NJ 2005/431. Aanspraak gemeente uit hoofde van art. 6:210 lid 2 BW is beperkt tot het laagste van de bedragen die voortvloeien uit exploitatieverordening en marktwaarde van de prestatie. Stelplicht gemeente. Aansprakelijkheid voor onrechtmatig besluit. Schadebeperkingsplicht indien zowel benadeelde als vergoedingsplichtige de schade kunnen beperken.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3532
Artikel aanvragenVia Praktizijn