Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 19-05-2015
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelNieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel VI): De grondexploitatieregeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet
CiteertitelBR 2015/39
SamenvattingHet wetsvoorstel Omgevingswet beoogt expliciet uitnodigingsplanologie beter te faciliteren. In het verlengde van eerdere delen in de serie Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling wordt in dit zesde deel verkend wat de relatie is met de grondexploitatieregeling in de Omgevingswet.
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
LinkVolledige tekst artikel (omgevingsweb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNatuurinclusief ontwerpen en Natura 2000
CiteertitelBR 2015/40
SamenvattingIn deze publicatie wordt ingegaan op het concept van ‘natuurinclusief ontwerpen’ in het kader van plannen en projecten in relatie tot de bescherming van Natura 2000-gebieden overeenkomstig de Habitatrichtlijn. Natuurinclusief ontwerpen is voor de praktijk van ruimtelijke ordening, bouwen en infrastructuur een zeer relevant onderwerp, dat ook interessante juridische discussiepunten heeft opgeroepen over de systematiek en werking van de Habitatrichtlijn.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 21-01-2015
CiteertitelBR 2015/41
SamenvattingTegelenjurisprudentie, finale geschilbeslechting, zelf in zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, gelezen in verbinding met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de woning op het perceel [locatie] te Ospel, gemeente Nederweert (hierna: de woning).
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelBR 2015/42
SamenvattingDwingende reden van groot openbaar belang en ontbreken van alternatieven voor de aanleg van het Westerdiepsterkanaal; ontbreken van succesvolle compensatie en betekenis hiervan in relatie tot de dwingende reden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2008 heeft de minister aan de provincie Groningen ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van de libellensoort groene glazenmaker (Aeshna viridis), het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de groene glazenmaker, en het vervoeren en onder zich hebben van de groene glazenmaker (hierna: de ontheffing).
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelBR 2015/43
SamenvattingProjecten die deel uitmaken van een integraal of gebiedsgericht plan moeten bij de toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998 aan afzonderlijke passende beoordelingen worden onderworpen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013, met kenmerk 1509239, heeft het college aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het verdiepen van drie gebieden voor de kust van Zeewolde in het Wolderwijd (hierna: de Nbw-vergunning WS.2).
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelBR 2015/44
SamenvattingWanneer is sprake van mitigerende (natuur)maatregelen die in de passende beoordeling van een project tegen de nadelige gevolgen van het project mogen worden afgewogen? In hoeverre kan hierbij rekening worden gehouden met verschillende instandhoudingsvoorwaarden voor het Natura 2000-gebied? In hoeverre moet rekening worden gehouden met instandhoudingsmaatregelen die reeds nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied te verwezenlijken?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2012, nr. G-12-022, hebben provinciale staten het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012" (hierna: het inpassingsplan 2012) vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelBR 2015/45
SamenvattingBeginselplicht handhaving, concreet zicht op legalisatie bestemmingsplan, vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2013 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om handhavend optreden jegens [vergunninghouder] wegens het bouwen van sleufsilos op het perceel aan de [locatie] te Weerselo (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelBR 2015/46
SamenvattingHet toepassen van artikel 40 c (eliminatieregel) Onteigeningswet bij het bepalen van inbrengwaarden in een exploitatieplan
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 20 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Madestein-Vroondaal" en het exploitatieplan "Vroondaal" vastgesteld.
AnnotatorE.W.J. de Groot
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:454
Artikel aanvragenVia Praktizijn