Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 19-06-2015
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen in planschade en nadeelcompensatie
CiteertitelBR 2015/47
SamenvattingDe overheidsaansprakelijkheid ter zake van planschade en nadeelcompensatie ondergaat een geleidelijke ontwikkeling die meer in overeenstemming komt met hetgeen in ons omringende landen beleid is. Dat is af te leiden uit een samenhangende trend in de wetgeving en de jurisprudentie. In andere EU-landen bestaat in beginsel slechts aanspraak op overheidscompensatie van zogenoemde directe planschade, dus schade als gevolg van een (nadelige) ruimtelijke ontwikkeling op het eigen perceel. Voor indirecte planschade, dus schade als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling buiten het eigen perceel, moet in andere landen veelal degene worden aangesproken die profijt heeft van het aldus schadeveroorzakende planologische regime. Het overheidsaansprakelijkheidsrecht is in de meeste EU-landen vooral gefocust op onrechtmatig handelen en slechts in beperkte mate op schade als gevolg van rechtmatig handelen.1 Het lijkt erop dat naar analogie daarvan het aansprakelijkheidbeleid ten aan zien van planschade en de daarop gebaseerde regelgeving in ons land restrictiever wordt. Ook in de jurisprudentie wordt steeds meer ingespeeld op deze trend, met als gevolg dat planschade uit de comfortzone dreigt te raken.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe programmatische aanpak stikstof: komt de PAS van pas?
CiteertitelBR 2015/48
SamenvattingStikstofbelasting in veel Natura 2000-gebieden is een bekend probleem. In Natura 2000-gebieden waarin de achtergronddepositiewaarde de kritische depositiewaarde overschrijdt is vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 geen sinecure. De wetgever is daarom in actie gekomen. De programmatische aanpak stikstof (PAS) moet ervoor zorgen dat economische ontwikkeling en het op termijn realiseren van de doelen in Natura 2000-gebieden hand in hand gaan. De PAS treedt naar verwachting op 1 juli 2015 in werking.
De PAS is relevant voor de bouwpraktijk, omdat het Nbw-vergunningverlening eenvoudiger zou moeten maken. In dit artikel wordt de PAS op hoofdlijnen beschouwd. Dit doen auteurs door eerst stil te staan bij wat de PAS in essentie behelst. Vervolgens gaan auteurs in op de vraag hoe vergunningverlening in zijn werk gaat onder de PAS en worden de belangrijkste aspecten van de PAS nader belicht. Ten slotte sluiten auteurs af met een korte conclusie.
Auteur(s)D. Sietses , A. Drahmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek onteigeningsrecht
CiteertitelBR 2015/49
SamenvattingWaar het onteigeningsrecht altijd al in beweging is geweest, is nu ook de onteigeningswet van 1851 geen rustig bezit meer. Al jaren is discussie gaande over het antwoord op de vraag of deze wet aan herziening toe is, en zo ja, op welke wijze dan precies. Een nieuw hoofdstuk in deze discussie wordt gevormd door het wetsvoorstel betreffende “Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving”. De zogenoemde Omgevingswet. Op 28 februari 2015 zond de regering de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer.
Auteur(s)H.X. Botter , T.W. Franssen , E.W.J. de Groot
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-02-2014
CiteertitelBR 2015/51
SamenvattingEvenementen in Wantijpark Dordrecht. Raad kan niet volstaan met regulering via APV en beleidsregel. Geen kortdurend en incidenteel gebruik.
Samenvatting (Bron)Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 7 februari 2014, waarbij de lijst met daarboven de aanduiding Piratenpartij geldig is verklaard.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelBR 2015/52
SamenvattingBestemmingsplan. Maximale planologische mogelijkheden. Parkeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013, met kenmerk 41538, heeft de raad het bestemmingsplan "Bavel, Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat" vastgesteld.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelBR 2015/53
SamenvattingIn planregels is niet opgenomen wanneer sprake is van voldoende parkeergelegenheid; strijd met rechtszekerheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oisterwijk" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 01-04-2015
CiteertitelBR 2015/54
SamenvattingSaldering tussen vergunningen van bedrijven die stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2013, kenmerk C2054174/3354317, heeft het college aan [vergunninghouder] krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend voor de uitbreiding van een pluimveehouderij aan de [locatie 1] te Someren.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 01-04-2015
CiteertitelBR 2015/55
SamenvattingBij de vaststelling van een bestemmingsplan mogen (deels) niet verwezenlijkte bestemmingen uit een eerder bestemmingsplan niet zonder habitattoets opnieuw worden opgenomen, indien zij significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2013, kenmerk BM1301380, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 01-04-2015
CiteertitelBR 2015/56
SamenvattingSaldering tussen vergunningen van bedrijven die stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaken ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft het college het wijzigingsplan "Hoogdonkseweg 6" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelBR 2015/57
SamenvattingVoorwaarden voor externe saldering bij vergunningverlening voor een project op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van verschillende data heeft het college vergunningen krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren, uitbreiden en wijzigen van 39 verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelBR 2015/58
SamenvattingTegelen-jurisprudentie niet van toepassing op omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan, wel op omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een overdekte paarden/pony rijbak op het perceel [locatie] te Roermond (hierna: het perceel).
AnnotatorT.D. Rijs
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1131
Artikel aanvragenVia Praktizijn