Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-06-2015
Aflevering 7423
RubriekRedactioneel
TitelDe nieuwe modelgedragscodes
CiteertitelGst. 2015/58
SamenvattingOnlangs zijn een tweetal nieuwe modelgedragscodes voor de integriteit van politieke ambtsdragers bij de decentrale overheden verschenen. Het betreft afzonderlijke codes voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders. Zij vervangen de modelgedragscode van 2013, waarop van diverse zijden kritiek was geuit.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen ontaarde bevoegdheid
CiteertitelGst. 2015/59
SamenvattingDe burgemeester beschikt over een aantal bevoegdheden waarmee hij de handhaving van de openbare orde door de onder zijn gezag staande politie kan faciliteren. Eén van die instrumenten is de bevelsbevoegdheid van art. 172 lid 3 Gemeentewet (Gemw). Zij werd in 1992 in de wet geïntroduceerd door een amendement van de parlementariërs Stoffelen en Van den Burg. Destijds fulmineerden verschillende schrijvers fel tegen deze bevoegdheid. Met name De Jong vreesde voor het ontstaan van een carte blanche voor de burgemeester om allerhande maatregelen te treffen. Die vrees blijkt na ruim twintig jaar volkomen bewaarheid. Burgemeesters en ook rechters zijn de bepaling meer en meer grammaticaal gaan uitleggen en zijn vergeten dat er belangrijke beperkingen voor het gebruik van de bevoegdheid schuilen in het systeem van het openbare-orderecht. In deze bijdrage analyseren auteurs waarom in art. 172 lid 3 Gemw niet gelezen kan worden wat er letterlijk staat.
Auteur(s)J.G. Brouwer , A.J. Wierenga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet meten van betalingsgedrag van gemeenten: een andere kijk op betalingstermijnen bij Nederlandse gemeenten
CiteertitelGst. 2015/60
SamenvattingAanleiding tot dit onderzoek vormde de overtuiging bij de auteurs dat er tot op heden geen valide wijze van beoordeling van betalingsgedrag van Nederlandse gemeenten publiekelijk voorhanden was. Het betalingsgedrag van gemeenten wordt echter vaak bekritiseerd. In dit onderzoek wordt een pragmatisch model geïntroduceerd waarmee het betalingsgedrag van gemeenten op transparante wijze in kaart kan worden gebracht. Daarnaast wordt het model ter illustratie toegepast op data van 54 Nederlandse gemeenten (en daarmee impliciet op ca. 540.000 facturen) uit het jaar 2012 om te kijken hoe het gesteld is met het betalingsgedrag. De gemiddelde formele betalingstermijn bedroeg 26,4 dagen, de gemiddelde feitelijke betalingstermijn bedroeg 24 dagen en 81,3% werd binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald.
Auteur(s)W.M.H. Grooten , R.M. van der Burgh
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-10-2014
CiteertitelGst. 2015/61
SamenvattingBespreken van gewichtige redenen voor geheimhouding tijdens de zitting is in strijd met de ‘equality of arms’ en dus met het recht op een eerlijke procesvoering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2012 heeft de raad het verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking van het rapport inzake onderzoek declaratie van de fractiekosten van Gemeentebelangen in het jaar 2009 van 28 maart 2011 (hierna: het rapport), inclusief de daarbij behorende documenten en gespreksverslagen, deels ingewilligd en deels afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis , H. van Dam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelGst. 2015/62
SamenvattingPlanschade. Voorzienbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. (Gemert-Bakel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-02-2015
CiteertitelGst. 2015/63
SamenvattingInvulling begrippen ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ en ‘wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2008 heeft de minister aan de provincie Groningen ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van de libellensoort groene glazenmaker (Aeshna viridis), het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de groene glazenmaker, en het vervoeren en onder zich hebben van de groene glazenmaker (hierna: de ontheffing).
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelGst. 2015/64
SamenvattingB&W weigeren een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf. (Opmeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant] een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf op het perceel [locatie] te Opmeer (hierna: het recreatieverblijf).
AnnotatorA. Klap
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-04-2015
CiteertitelGst. 2015/65
SamenvattingAfscherming terras met glaspanelen impliceert overschrijding maximum inhoud recreatiewoning. Hoewel één glazen wand zou kunnen worden toegestaan mag handhaving worden gericht op twee wanden, want dat is de overtreding die voorlag. (Zederik)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast dat uiterlijk op 15 september 2013 de aangebrachte glazen panelen met aluminiumconstructie op het perceel [locatie] te Meerkerk (hierna: het perceel) moeten zijn verwijderd.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelAlgemeen bestuursrecht
CiteertitelGst. 2015/66
SamenvattingBij de aanvang van het schrijven van deze kroniek realiseerde auteur zich dat de Algemene wet bestuursrecht inmiddels meer dan 21 jaar het algemeen bestuursrecht in belangrijke mate beheerst. In het verleden een reden om na iedere vijf jaar in de vorm van een opstellenbundel terug te kijken naar het functioneren van de Awb of een blik te werpen op gewenste ontwikkelingen. Bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht is de evaluatiebepaling van art. 11:1 Awb (oud) geschrapt. Gelet op de ervaring die inmiddels was opgedaan met de Awb, de eerdere vijfjaarlijkse evaluaties en de vaak diepgravende studies over onderdelen uit de Awb, achtte de wetgever het niet meer nodig om een algemene evaluatiebepaling te laten staan in de Awb. Daar waar nodig kan voor nieuwe onderdelen in de Awb gekozen worden voor specifieke evaluatieverplichtingen.
De derde tranche van de Awb, die dateert van 1 januari 1998, heeft nog aanleiding gegeven tot een special waarin diverse auteurs hebben onderzocht hoe de Awb-bepalingen inzake bekendmaking, beleidsregels, subsidies, handhaving en toezicht hebben uitgepakt en of de doelstellingen zijn bereikt. In diezelfde Wet aanpassing bestuursprocesrecht is in art. 8:110- 8:112 Awb voorzien in de mogelijkheid van incidenteel appel. Deze regeling is in een eerste studie aan de hand van wetsgeschiedenis en rechtspraak doorgelicht. Geconcludeerd wordt dat het incidenteel hoger beroep past in een rechtsgang waarin de geschilbeslechting tussen partijen centraal wordt gesteld. Maar er is volgens de auteurs een complexe wettelijke figuur ingevoerd voor een relatief overzichtelijk probleem dat zeer waarschijnlijk ook buitenwettelijk oplosbaar was geweest.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn