AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 19-06-2015
Aflevering 27
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 03-04-2015
CiteertitelAB 2015/213
SamenvattingInvorderingsbeschikking, wanneer is er sprake van erkenning van het recht op betaling?
Samenvatting (Bron)Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105 Awb en 4:106 Awb); aanmaning en invorderingsbeschikking door bestuursorgaan (art. 4:112 en 5:37 lid 1 Awb). ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2626. Erkenning geldschuld (4:105 lid 2 Awb).
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelAB 2015/214
SamenvattingTedeschi-regel. Gevolgen volledige harmonisatie EU-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2012 heeft de korpschef regiopolitie Brabant-Zuid-Oost (thans: de korpschef van politie, hierna: de korpschef) het aan [appellant] verleende verlof voor het voorhanden hebben van twee merkloze enkelloops kogelgeweren met kaliber 12, een enkelloops kogelgeweer van het merk Frank met kaliber 12 en een enkelloops wisselloop van het merk Frank met kaliber 32 ingetrokken.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelAB 2015/215
SamenvattingOnevenredige benadeling bij openbaarmaking inschrijfbedrag kermisattractie op basis waarvan een standplaats is toegekend, nu andere gegadigden bij de volgende inschrijving hun inschrijfbedrag daarop kunnen afstemmen en de concurrentiepositie van betrokkenen hierdoor kan worden aangetast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van het inschrijfformulier van de [gebroeders] voor de kermis van 2013 te Venray, gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelAB 2015/216
SamenvattingOmgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Onduidelijk of in de VNG-brochure bij het bepalen van de richtafstand voor geluid het stemgeluid als relevante geluidbron is meegenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] opnieuw omgevingsvergunning verleend voor het bouwen met afwijking van het bestemmingsplan van een woonzorgvoorziening aan de [locatie 1] te Oudenhoorn.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelAB 2015/217
SamenvattingDe opschorting van een rijksbijdrage is een herstelsanctie die slechts ziet op voortdurende overtredingen. Nu de vermeende overtreding niet meer plaatsvond, kon de rijksbijdrage niet meer worden opgeschort. De WHW biedt geen grondslag voor herstel van overtredingen in het verleden door opschorting van de rijksbijdrage. De minister was in dit geval niet bevoegd de bekostigingsmaatregel te treffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2014 heeft de minister de rijksbijdrage van de Hogeschool per 1 april 2014 voor een bedrag van 5.000,00 opgeschort.
AnnotatorW. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelAB 2015/218
SamenvattingBesluitbegrip. De reactie van het bevoegd gezag op een melding omtrent de aanleg van een uitweg is een besluit. Het uitblijven van een tijdige reactie wordt gelijk gesteld met een besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 juni 2012 heeft het college de melding van [aanvrager] van de uitweg vanaf het woonperceel [locatie 1] te [plaats] geaccepteerd en hieraan voorschriften verbonden.
AnnotatorE. Dans , J.M. Mohuddy
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelAB 2015/219
SamenvattingBesluitbegrip. De reactie van het bevoegd gezag op een melding omtrent de aanleg van een uitweg is een besluit. Het uitblijven van een tijdige reactie wordt gelijk gesteld met een besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2011 heeft het college instemming met de melding van [appellant] tot het maken van een tweede uitweg voor het perceel aan de [locatie] te Elsloo (hierna: het perceel) geweigerd en hem verboden deze aan te leggen.
AnnotatorE. Dans , J.M. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 19-05-2015
CiteertitelAB 2015/220
SamenvattingTerpostbezorging. Bewijsrechtelijk aanknopingspunt voor het moment dat terpostbezorging heeft plaatsgevonden.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 26-09-2014
CiteertitelAB 2015/221
SamenvattingRedelijke termijn. Met de toekenning van de vergoeding wegens belastingschade is het geschil over de WAO-uitkering inclusief de samenhangende kosten beslecht.
Samenvatting (Bron)De procedure over de WAO-uitkering is pas beŽindigd op het moment dat vergoeding van de belastingschade heeft plaatsgevonden, namelijk op 15 september 2011. Er is geen aanleiding om een deel van de termijnoverschrijding toe te rekenen aan de Staat. De overschrijding van de termijn van vier jaar voor afronding van het geschil komt voor rekening van het Uwv. Vernietiging besluit nu het in strijd met de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM is genomen. Toekenning schadevergoeding.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2015
CiteertitelAB 2015/222
SamenvattingWet Bibob. Heffing van leges ter zake van Bibob-onderzoek niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Leges en Wet BIBOB. Van belanghebbende zijn voor de aanvraag van een horecavergunning leges voor een BIBOB-onderzoek geheven. Heffing van leges vindt plaats op grond van de gemeentelijke legesverordening, waarin is bepaald dat leges worden geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de uitleg van begrippen als legesheffing en dienstverlening moet worden geput uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 229 van de Gemeentewet en het Hof slaat geen acht op de door de wetgever in de toelichting bij latere wetgeving, in casu de Wet BIBOB, gegeven inkleuring van deze begrippen. Belanghebbende bestrijdt de legesheffing ter zake van het BIBOB-onderzoek omdat daaraan geen dienstverlening door het gemeentebestuur ten grondslag ligt. Het Hof oordeelt aan de hand van de parlementaire geschiedenis van de Wet BIBOB en de gemeentelijke BIBOB-beleidslijn dat een BIBOB-onderzoek wordt uitgevoerd met het oog op de publieke taakuitoefening van de gemeente met betrekking tot, onder meer, de leefbaarheid en de veiligheid in de stad, de handhaving van de rechtsorde en de bestuurlijke slagkracht, en dat onderzoek houdt niet rechtstreeks en in overheersende mate verband met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang. Dat voor het uitvoeren van een BIBOB-onderzoek wordt aangesloten bij de behandeling van een vergunningaanvraag maakt niet dat sprake is van een individualiseerbaar belang. Derhalve is heffing van leges ter zake van een BIBOB-onderzoek niet mogelijk. Hieraan voegt het Hof nog toe, dat in de onderhavige Tarieventabel geen omschrijving van een dienst is opgenomen, maar een beschrijving van werkzaamheden die de gemeente op grond van de gemeentelijke BIBOB-beleidslijn uitvoert en dat evenmin is voldaan aan het vereiste van de kenbaarheid van de verschuldigde leges aan de hand van de legesverordening en die Tarieventabel vůůr het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:1854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 07-01-2015
CiteertitelAB 2015/223
SamenvattingBestuursrechtelijke geldschulden. Invorderingsbevoegdheid. Executiegeschil. Rechtsmacht civiele rechter.
Samenvatting (Bron)CAK en privaatrechtelijke invordering
AnnotatorC.N.J. Kortmann , W. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 05-02-2015
CiteertitelAB 2015/224
SamenvattingVerjaring invorderingsbevoegdheid verbeurde dwangsommen; van stuitingshandelingen is niet gebleken.
Samenvatting (Bron)Verjaring invorderingsbevoegdheid verbeurde dwangsommen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , W. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:647
Artikel aanvragenVia Praktizijn