Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-05-2015
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelDe stand van het milieurecht aan Nederlandse universiteiten
CiteertitelM en R 2015/61
SamenvattingHoe gaat het eigenlijk met het milieurechtonderzoek en -onderwijs aan de Nederlandse universiteiten? Wanneer we kijken naar het aantal hoogleraren dat milieurecht in hun leeropdracht heeft, is het treurig gesteld. Op veel universiteiten zijn de hoogleraren milieurecht verdwenen.
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMariene zwerfafval: de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie in het licht van de beginselen van Europees milieurecht
CiteertitelM en R 2015/62
SamenvattingDe Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) stelt een juridisch kader vast voor de bescherming van het Europese mariene milieu tegen degradatie door zwerfafval. De richtlijn verplicht EU-lidstaten om mariene strategieën vast te stellen met betrekking tot de onder hun rechtsmacht vallende wateren. De vrijheid tot inkleding van deze strategieën is groot gezien de KRM weinig concrete handvatten biedt voor het tegengaan van marien zwerfvuil. In dit artikel zal getoetst worden of de KRM en de voortvloeiende mariene strategieën voldoende rekening gehouden hebben met de beginselen van internationaal milieurecht zoals opgenomen in artikel 191 VWEU respectievelijk de preambule van de KRM teneinde de toevoer van zwerfafval effectief te kunnen verminderen.
Auteur(s)T.D. Wolters
LinkVolledige tekst artikel (Plasticsoupfoundation.org)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke handhaving door milieuorganisaties
CiteertitelM en R 2015/63
SamenvattingOp 14 juli beslist het Gerechtshof Den Haag op het hoger beroep in de roemruchte rechtszaak waarin Milieudefensie Shell aansprakelijk stelt voor de milieuramp in de Niger Delta. Hoewel de strijd op inhoudelijke punten open ligt, heeft het recht van de milieuorganisatie om tegen het nalaten van Shell te ageren altijd buiten kijf gestaan. De Haagse rechtbank schoof een summier aangestipt niet-ontvankelijkheidsverweer van Shell eerder opzij met verwijzing naar het collectieve actierecht voor belangenorganisaties (art. 3:305a BW). Aangezien het actierecht al decennia geleden door de Nederlandse rechtspraak en wetgever is omarmd, zal de lezer hier niet van opkijken. Over de grenzen ligt dit echter genuanceerder: anno 2015 is het privaatrechtelijke handhavingsrecht voor milieuorganisaties nog altijd geen Europees gemeengoed. Een voorstel tot invoering op Europees niveau stuitte op veel weerstand en met het recente intrekken van de reeds afgezwakte Ontwerprichtlijn ‘Toegang tot de rechter in milieuzaken,’ lijkt definitief te zijn bevestigd dat het actierecht een Europese brug te ver is.
Auteur(s)M. Geelhoed
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchaliegaswinning: een gewin voor een ieder en het milieu?
CiteertitelM en R 2015/64
SamenvattingSchaliegas is een hot topic. Met de successen van de Verenigde Staten vers in het geheugen, wordt schaliegas door de Europese Unie (EU) gezien als een nieuwe energiebron die zowel Europa als de Lidstaten meer bevoorradingszekerheid en een betere concurrentiepositie kan bieden. Een belang dat des te meer opspeelt in de huidige politieke ontwikkelingen. Tegelijkertijd roept het veel vragen op in de samenleving. Met name zorgen over het milieu worden veel gehoord. Door de techniek van fracking, waarbij onder hoge druk een vloeistof in de diepe ondergrond wordt gespoten, ontstaan er scheurtjes in de steenformatie waarin gas kan vrijkomen. Deze vloeistof bevat o.m. chemicaliën waarbij men vreest voor verontreiniging van grond- en drinkwater. Daarbij wordt gevreesd voor de impact van schaliegaswinning op het lokale landschap. Doordat schaliegas wordt gewonnen uit steenformaties die verspreid zijn over grote gebieden en verschillende lagen en zich niet – zoals de meeste conventionele energiebronnen – in een afgebakend reservoir bevindt, zal dit zijn weerspiegeling vinden op het landschap. Een dergelijk bezwaar is vooral denkbaar in een dichtbevolkt land als Nederland. Rondom schaliegaswinning wordt ten slotte ook een gebrek aan transparantie en betrokkenheid ervaren door de samenleving.
Auteur(s)A. Vos
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ladder voor duurzame verstedelijking: Een klim naar verbetering?
CiteertitelM en R 2015/65
SamenvattingOp 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Bro. Het doel van de Ladder is het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Ten tijde van het afronden van mijn scriptie was de Ladder een betrekkelijk nieuw instrument en leverde de toepassing daarvan in de praktijk nog veel vragen en onduidelijkheden op. Voor haar scriptie heeft auteur aan de hand van de beschikbare jurisprudentie en (toen nog) schaarse literatuur onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de Ladder een effectieve doorwerking biedt van de doelstelling om in gemeentelijke bestemmingsplannen duurzaam om te gaan met de ruimte. Tevens is auteur ingegaan op de vraag hoe de eventueel geconstateerde knelpunten van de Ladder kunnen worden ondervangen.
Auteur(s)A. de Waard
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDieraantallen reguleren in de veehouderij, een gezonde ontwikkeling?
CiteertitelM en R 2015/66
SamenvattingDeze bijdrage betreft een analyse van het (concept) wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma dat ziet op een wijziging van de Wet dieren. Dit wetsvoorstel geeft het bestuur van de provincie of de gemeente de bevoegdheid om dieraantallen van veehouderijen te reguleren. De achtergrond van dit nieuwe wettelijke instrumentarium is de maatschappelijke onrust en onduidelijkheid over mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van veehouderijen. Dit nieuwe wettelijke instrumentarium heeft het kabinet zinvol geacht als aanvulling op het omgevingsinstrumentarium en het instrumentarium van de dierziektebestrijding inzake de omvang van de intensieve veehouderij.3 Het wetsvoorstel is echter niet onverdeeld positief ontvangen door betrokken organisaties.
Auteur(s)M.G.B. Kamst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-08-2014
CiteertitelM en R 2015/67
SamenvattingOp basis van akoestisch onderzoek ten behoeve van een bestemmingsplan is de zone rond een motorcrossterrein bij de vaststelling van het bestemmingsplan verkleind. Ten onrechte is de zone niet vastgesteld op basis van de verleende omgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Geluidszone Motorcrossterrein De Ketelberg" vastgesteld.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-11-2014
CiteertitelM en R 2015/68
SamenvattingOmvang bestaand gebruik wanneer niet wordt voldaan aan eisen Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2013, kenmerk C2069385/3459308, heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1999) verleend voor de uitbreiding en wijziging van een veehouderij aan de [locatie] te Deurne.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 03-12-2014, T-57/11, ECLI:EU:T:2014:1021
CiteertitelM en R 2015/69
SamenvattingToch geen externe integratie?
AnnotatorJ.H. Jans
LinkVolledige tekst uitspraak (Gerecht EU)
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-12-2014
CiteertitelM en R 2015/70
SamenvattingSolvenol – nu wel – een afvalstof
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2013 heeft de staatssecretaris aan [appellante] lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2, vierde lid, van het Besluit organisch halogeengehalte van brandstoffen (hierna: het Bohb) en artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelM en R 2015/71
SamenvattingOntheffing voor het rapen van kievitseieren; staat van instandhouding mogelijk niet langer gunstig/onderzoek naar verdwijnen van kieviten uit grasland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft het college aan de vereniging Bond Friese VogelWachten (hierna: de BFVW) voor de duur van drie jaar, voor de periode 2013 tot en met 2015, ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus Vanellus).
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelM en R 2015/72
SamenvattingMeldingsstelsel voor uitwegen. Grote kamer. Conclusie A-G. Reactie op deze melding is een Awb-besluit. Uitblijven van reactie is appellabel. Meldingsplicht geldt niet als omgevingsvergunningplicht.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 juni 2012 heeft het college de melding van [aanvrager] van de uitweg vanaf het woonperceel [locatie 1] te [plaats] geaccepteerd en hieraan voorschriften verbonden.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-02-2015, C-531/13, ECLI:EU:C:2015:79
CiteertitelM en R 2015/73
SamenvattingBijlage I-14 bij de m.e.r.-richtlijn ziet niet op exploratieboringen ter zake van aardgas en aardolie; voor zover dergelijke boringen zijn te beschouwen als diepboringen worden ze wel begrepen onder categorie bijlage II-2d bij de m.e.r.-richtlijn; in het kader van de m.e.r.-beoordeling komt betekenis toe aan cumulatieve milieueffecten vanwege andere projecten; bij cumulatie behoeft het niet om soortgelijke projecten te gaan; het is niet toegestaan om het cumulatiecriterium te verengen tot bijvoorbeeld projecten binnen dezelfde gemeente.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 februari 2015.#Marktgemeinde Strasswalchen e.a. tegen Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Projecten die al dan niet aan een beoordeling moeten worden onderworpen - Exploratieboringen - Punt 14 van bijlage I - Begrip ,commerciele winning van aardolie en aardgas' - Beoordelingsplicht bij de winning van een bepaalde hoeveelheid gas - Punt 2, onder d), van bijlage II - Begrip ,diepboringen' - Punt 1 van bijlage III - Begrip ,cumulatie met andere projecten'.#Zaak C-531/13.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:EU:C:2015:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 26-02-2015, C-43/14, ECLI:EU:C:2015:120
CiteertitelM en R 2015/74
SamenvattingToepassing van een nationale schenkbelasting op gratis toegewezen broeikasgasemissierechten is niet mogelijk indien deze in strijd is met de regel dat hoogstens 10% van de emissierechten tegen betaling mag worden toegewezen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 februari 2015.#SKO-Energo s. r. o. tegen Odvolaci financni reditelstvi.#Verzoek van de Nejvyssi spravni soud om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de ozonlaag - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie - Methode voor de toewijzing van emissierechten - Kosteloze toewijzing van emissierechten - Heffing van schenkbelasting over die toewijzing.#Zaak C-43/14.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2015:120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 04-03-2015, C-534/13, ECLI:EU:C:2015:140
CiteertitelM en R 2015/75
SamenvattingNationale regeling behoeft niet te bepalen dat eigenaar bodemsanering uitvoert.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 maart 2015.#Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a. tegen Fipa Group srl e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 191, lid 2, VWEU - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Nationale regeling op grond waarvan de overheid eigenaars van verontreinigde terreinen die niet hebben bijgedragen tot deze verontreiniging, niet kan gelasten om preventie- en herstelmaatregelen uit te voeren, en die slechts voorziet in de verplichting tot vergoeding van de door de overheid uitgevoerde maatregelen - Verenigbaarheid met het beginsel dat de vervuiler betaalt, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden.#Zaak C-534/13.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:EU:C:2015:140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelM en R 2015/76
SamenvattingVervolg op “Milieuneutrale wijziging Petfood Veenwouden” (M en R 2014/60); beroepen tegen aangepaste geurvoorschriften worden ongegrond verklaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghouder] B.V. omgevingsvergunning verleend voor onder meer het veranderen van de inrichting voor de productie van diervoeding aan de [locatie] te Feanwâlden (hierna: de inrichting).
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:804
Artikel aanvragenVia Praktizijn