AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-07-2015
Aflevering 28
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 18-12-2014, C-599/13, ECLI:EU:C:2014:2462
CiteertitelAB 2015/225
SamenvattingDe bevoegdheid tot terugvordering van een Europese subsidie van een nationaal bestuursorgaan kan, wanneer die naar Nederlands recht niet bestaat, worden gevonden in een EU-verordening. De nationale rechter dient te beoordelen of de beginselen van rechtszekerheid en vertrouwen, in hun Unierechtelijke opvatting, zijn geŽerbiedigd bij de terugvordering van de EU-subsidie, rekening houdend met het gedrag van zowel de subsidieontvanger als de nationale overheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2014.#Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.#Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de financiele belangen van de Europese Unie - Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 - Artikel 4 - Algemene begroting van de Unie - Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 - Artikel 53 ter, lid 2 - Beschikking 2004/904/EG - Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010 - Artikel 25, lid 2 - Rechtsgrondslag van de verplichting tot terugvordering van subsidies in geval van een onregelmatigheid.#Zaak C-599/13.
AnnotatorJ.E. van den Brink , W. den Ouden
UitspraakECLI:EU:C:2014:2462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-04-2015
CiteertitelAB 2015/226
SamenvattingGeen gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de te veel uitgekeerde steun als gevolg van fout bestuursorgaan; geen uitzonderlijke omstandigheden. De in art. 108 lid 3 VWEU neergelegde verplichting tot terugvordering van onrechtmatige steun geldt voor de lidstaat Nederland en ook voor bestuursorganen. Daarmee is de bevoegdheidsgrondslag een gegeven. Welk bestuursorgaan bevoegd is wordt vastgesteld op basis van het nationale recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2011 heeft het Zorginstituut de vereveningsbijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) 2007 voor Zorg en Zekerheid definitief vastgesteld op 386.765.012,00.
AnnotatorJ. van den Brink , W. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 12-12-2014
CiteertitelAB 2015/227
SamenvattingCompensatie overschrijding redelijke termijn in appel?
Samenvatting (Bron)8:73 Awb. Pas bij het Hof beroep gedaan op overschrijding van de redelijke termijn. Compensatie overschrijding bij Rechtbank door voortvarende behandeling bij het Hof.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-06-2015
CiteertitelAB 2015/228
SamenvattingOmgevingsvergunning bouwen. Bijbehorend bouwwerk? Bevoegdheidsgebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2013 heeft het college aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakterras op de schuur op het perceel [locatie 1] te Purmerend (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-06-2015
CiteertitelAB 2015/229
SamenvattingWav-boete. Bewijsuitsluiting. Discriminatieverbod. Etnisch profileren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2012 heeft de minister [appellant] een boete opgelegd van 12.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelAB 2015/230
SamenvattingBoeterecht. Wav-boete. Verminderde verwijtbaarheid wegens zelf opbiechten. Vergewisplicht. FinanciŽle omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de minister [appellant sub 2] een boete van 16.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2015
CiteertitelAB 2015/231
SamenvattingMaterieel boeterecht. Mate van verwijtbaarheid. Vergewisplicht. Verandering van wetgeving. Lex mitior.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013 heeft de minister [appellante] een boete van 6.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelAB 2015/232
SamenvattingNadere handvatten bestuursorgaan om weerstand te bieden aan praktijk van oneigenlijke Wob-verzoeken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de korpschef het verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van [appellant] gedeeltelijk toegewezen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-04-2015
CiteertitelAB 2015/233
SamenvattingInstandlating rechtsgevolgen waardoor mogelijke overtreding blijft voortbestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2013 heeft het college, voor zover hier van belang, het verzoek van [appellant] om handhaving jegens het [vergunninghouder] aan de [locatie] te Stramproy afgewezen, wat de emissie van geur betreft, en toegewezen, wat de emissie van wit stof betreft. Bij dit besluit heeft het college aan maatschap Kunnen ten aanzien van de emissie van wit stof tevens een last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-02-2015
CiteertitelAB 2015/234
SamenvattingVoldoende gepreciseerd Wob-verzoek. Niet ongeloofwaardig dat documenten niet bij bestuursorgaan berusten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2013 heeft de teammanager team Handhaving/Zelfstandigen van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken van de gemeente s-Hertogenbosch een verzoek van [appellante] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 19-12-2014
CiteertitelAB 2015/235
SamenvattingKennelijk onredelijk resultaat. Eenmalige afkoop klein pensioen.
Samenvatting (Bron)Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode nŠ pensioenleeftijd.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:4147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 18-02-2015
CiteertitelAB 2015/236
SamenvattingErkenning onrechtmatigheid schadeveroorzakende besluit nadat het in rechte onaantastbaar is geworden kan grond opleveren voor uitzondering leer van de formele rechtskracht. Gebrek aan rechtseenheid Q?
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om kwijtschelding van het resterende terugvorderingsbedrag teveel betaalde WW-uitkering. Geen schadevergoeding. Geen sprake van onrechtmatig besluit. Het besluit van 13 december 2011 vermeldt als reden voor herziening van het besluit van 16 november 2009 ook niet de onjuistheid van dit besluit, maar verwijst naar specifiek beleid dat op appellant van toepassing is, dat met zich meebrengt dat alsnog matiging van het teruggevorderde bedrag dient te worden toegepast. Dat het Uwv tijdens de hoorzitting in de hoger beroepsprocedure bij de Raad heeft verzuimd om melding te maken van het nieuwe beleid, kan gezien de bijzonderheden van dit geval zoals hiervoor uiteengezet, niet worden aangemerkt als een bijkomende omstandigheid, die maakt dat een uitzondering moet worden gemaakt op het beginsel van de formele rechtskracht.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2013
CiteertitelAB 2015/237
SamenvattingErkenning onrechtmatigheid schadeveroorzakende besluit nadat het in rechte onaantastbaar is geworden levert geen grond op voor uitzondering leer van de formele rechtskracht. Gebrek aan rechtseenheid Q?
Samenvatting (Bron)Beginsel van de formele rechtskracht. Erkenning van de onrechtmatigheid van het besluit door het bestuursorgaan nadat het besluit al in rechte onaantastbaar was geworden levert geen grond op voor het maken van een uitzondering op de formele rechtskracht van het besluit. De gemeente heeft voorts wel de onjuistheid van het besluit erkend, maar niet de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Gemeente kan niet worden gehouden aan afspraken gemaakt in het kader van mediation, nu de gemeenteraad niet akkoord is gegaan met het onderhandelingsresultaat. De betrokken wethouder heeft de wederpartij voortdurend gewezen op de vereiste toestemming van de gemeenteraad. Proceskosten. Een partij kan niet aan een proceskostenveroordeling ontkomen door de enkele mededeling dat zij geen partij meer is (artikel 249 Rv).
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:9438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-05-2015
CiteertitelAB 2015/238
SamenvattingKostenverhaal, geen spoedeisend belang als verzoeker geen verhaal biedt.
Samenvatting (Bron)Voorlopige voorziening. Geen spoedeisend belang verzoekster bij opschorting invordering kosten, omdat zij geen verhaal biedt. Uitstel van betaling.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:151
Artikel aanvragenVia Praktizijn