AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 07-08-2015
Aflevering 29
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 14-01-2015, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9
CiteertitelAB 2015/239
SamenvattingStaatssteun. De toekenning van exclusieve toegang tot overheidsinfrastructuur aan bepaalde ondernemingen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 januari 2015.#The Queen, op verzoek van: Eventech Ltd tegen Parking Adjudicator.#Verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Mededinging - Staatssteun - Artikel 107, lid 1, VWEU - Toestemming om busbanen te gebruiken, die is verleend aan de Londense taxi's, maar niet aan huurwagens met chauffeur - Begrip ,staatssteun' - Staatsmiddelen - Economisch voordeel - Selectief voordeel - Invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten.#Zaak C-518/13.
AnnotatorA.A. al Khatib
UitspraakECLI:EU:C:2015:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 29-05-2015
CiteertitelAB 2015/240
SamenvattingHet oordeel dat het gaat om twee aanvragen die gelijktijdig zijn gedaan en een zodanige samenhang vertonen dat slechts één dwangsom kan worden verbeurd geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Nadere aanduiding gebrek aan rechtseenheid M.
Samenvatting (Bron)art. 4:17 Awb; één dwangsom voor twee te laat gedane uitspraken op bezwaar (naast elkaar gelegen woningen).
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 29-05-2015
CiteertitelAB 2015/241
SamenvattingRetourzending bezwaar- of beroepschrift door onjuiste adressering leidt tot niet-ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Art. 6:9 en 6:11 Awb. Beroepschrift in cassatie onjuist geadresseerd en aan afzender geretourneerd. Beroep niet-ontvankelijk.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelAB 2015/242
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bouwen vereist? Oorspronkelijk hoofdgebouw. Bebouwingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande berging op het perceel [locatie] te Doorn.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelAB 2015/243
SamenvattingMisbruik van recht. Wob en dwangsommen. Onnodig bemoeilijkend procesgedrag. Ervaren gemachtigde.
Samenvatting (Bron)Bij verscheidene besluiten is aan [appellante sub 2] een verkeersboete opgelegd (hierna: verkeersboetes).
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelAB 2015/244
SamenvattingOvertreder. Aan afstand kan mede betekenis toekomen bij vraag tot wie afvalstoffen herleidbaar zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2014 heeft het college zijn beslissing om op 22 augustus 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van 126,00, voor rekening van [appellant] komt.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelAB 2015/245
SamenvattingInvorderingsbesluit dwangsom, bijzondere omstandigheden, ontbreken financiële middelen niet aannemelijk, geen uitstel van betaling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast, voor zover thans nog van belang, de bij de woning nabij het perceel [locatie 1], kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie R, nummer 408 aangebrachte overkapping, de garage en het geplastificeerd stalen hekwerk te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.D. van Kleef-Ruigrok
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-11-2014
CiteertitelAB 2015/246
SamenvattingZelf voorzien maatwerkvoorschrift drukkerij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden en maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot een drukkerij van VK Print (thans: IJsseldruk B.V.) aan de Holtmark 5 te Harfsen afgewezen.
AnnotatorK.J. de Graaf , H.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 14-10-2014
CiteertitelAB 2015/247
SamenvattingDe rechtbank heeft terecht geen aanleiding gezien om zelf een deskundige te benoemen.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om een bedrijfskrediet en om een tijdelijke ondersteuning van levensonderhoud. Bedrijf van appellant niet levensvatbaar. Het college heeft zich laten adviseren door een deskundige instantie. Advisering is niet onzorgvuldig. Appellant heeft geen deskundigenadvies overgelegd. Geen sprake van schending van het in artikel 6 EVRM gewaarborgde beginsel van equality of arms.
AnnotatorL.M. Koenraad , J.H. van Breda
LinkVolledige tekst annotatie (Wolters Kluwer)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-06-2014
CiteertitelAB 2015/248
SamenvattingRedelijke termijn en schadevergoeding. Inschakeling deskundigen ontneemt niet verantwoordelijkheid autoriteit. Matiging wegens gezamenlijk procederen.
Samenvatting (Bron)Redelijke termijn; verzoeken materiële en immateriële schadevergoeding; matiging wegens gezamenlijk procederen
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 01-08-2014
CiteertitelAB 2015/249
SamenvattingBestuurlijke lus. Alsnog passeren gebrek na bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Met het nadere rapport ..., aangevuld met het rapport ..., van de bezwaarverzekeringsarts heeft het Uwv het in de tussenuitspraak gesignaleerde gebrek in de medische grondslag van het bestreden besluit hersteld.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 31-03-2015
CiteertitelAB 2015/250
SamenvattingIntrekking vergunning op grond van art. 3 lid 6 Wet Bibob is geen ‘criminal charge’.
Samenvatting (Bron)Intrekking TTO-vergunning door College van B&W van Amsterdam, Bibob-advies
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn