AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-08-2015
Aflevering 30
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 04-06-2015, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357
CiteertitelAB 2015/252
SamenvattingVerplichting tot ambtshalve toetsing aan het EU-recht. EU-regel gelijkwaardig aan een regel van openbare orde in de zin van het nationale recht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juni 2015.#Froukje Faber tegen Autobedrijf Hazet Ochten BV.#Verzoek van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 1999/44/EG - Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen - Hoedanigheid van de koper - Hoedanigheid van consument - Gebrek aan overeenstemming van het geleverde goed - Verplichting om de verkoper op de hoogte te brengen - Gebrek dat zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen - Bewijslast.#Zaak C-497/13.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:EU:C:2015:357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelAB 2015/253
SamenvattingWeigering vergunning voor horeca-inrichting. Geen sprake van een ernstig gevaar van misbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft de burgemeester de door [appellant] aangevraagde exploitatievergunning geweigerd en heeft het dagelijks bestuur de door [appellant] aangevraagde drank- en horecavergunning geweigerd.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2045
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-06-2015
CiteertitelAB 2015/254
SamenvattingToets aan het criterium of gegronde vrees voor herhaling van de overtreding bestaat voor de bevoegdheid tot het opleggen van een reguliere last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om over te gaan tot handhavend optreden ten aanzien van het reinigen van auto's op het [locatie] te Berkel en Rodenrijs, afgewezen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-06-2015
CiteertitelAB 2015/255
SamenvattingHandhaving. In stand laten illegaal bouwwerk door ander dan eigenaar of bouwer dan wel rechtsopvolger hiervan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2013 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebouw op het perceel [locatie], (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelAB 2015/256
SamenvattingBestemmingsplan. Voorzien in voldoende parkeerplaatsen onvoldoende geborgd. Verwijzing in plantoelichting naar beleidsregel volstaat niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Van Esveldstraat, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o." vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelAB 2015/257
SamenvattingBevoegdheid om in planregels vastgelegde geluidverdeling te wijzigen staat los van de bevoegdheid om het zonebeheerplan te wijzigen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Molendijk-Industrieweg" vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015
CiteertitelAB 2015/258
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep is op basis van twee psychiatrische deskundigenadviezen van oordeel dat er in deze specifieke situatie voldoende reden is om aan te nemen dat de hardheidsclausule van art. 16 WWB van toepassing is.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 17 maart 2015 dat aan een man met ernstige lichamelijke en psychische beperkingen bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandelingen moet worden verleend, omdat sprake is van een acute noodsituatie.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 17-02-2015
CiteertitelAB 2015/259
SamenvattingMet de vage afstemmings- en handhavingsverordening is geen juiste uitvoering gegeven aan de in art. 8 WWB toegekende verordenende bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Maatregel: verlaging bijstand met 100% gedurende één maand. De rechtbank heeft (...) geoordeeld dat artikel 6 van Verordening 2013 in zijn geheel verbindende kracht mist. De Raad stelt voorop dat voor een bijstandsgerechtigde uit de verordening zelf duidelijk moet blijken welke gevolgen door het college aan zijn gedraging kunnen worden verbonden. De toelichting is niet de plaats waar de criteria moeten worden opgenomen. Deze is hooguit bedoeld om de in de verordening opgenomen criteria te verduidelijken. In artikel 6 van de Verordening 2013 ontbreken de criteria om het onderscheid te maken tussen een lichte en een gewone verplichting en tussen het niet of onvoldoende nakomen van een dergelijke verplichting. Dit voert tot de conclusie dat de gemeenteraad met artikel 6 van de Verordening 2013 geen juiste uitvoering heeft gegeven aan de hem in het kader van artikel 8 van de WWB toegekende verordenende bevoegdheid. Het standpunt van appellant dat deze criteria in de toelichting op de Verordening 2013 voldoende zijn omschreven, leidt dan ook niet tot een andere conclusie, nog daargelaten dat ook de toelichting, hoewel uitgebreider dan de toelichting bij de Tweede wijziging van Verordening 2009, nog steeds onvoldoende onderscheid aanbrengt tussen de lichte en gewone verplichting en tussen het niet of onvoldoende nakomen van een verplichting. Nu de Verordening 2013 derhalve onvoldoende criteria bevat om de hoogte en de duur van de verlaging van de algemene bijstand te kunnen vaststellen, betekent dit dat artikel 6 van de Verordening 2013 in zijn geheel verbindende kracht mist.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015
CiteertitelAB 2015/260
SamenvattingBesluitkarakter van de weigering om een loonsanctie op te leggen.
Samenvatting (Bron)Geen oplegging loonsanctie. De werkgever heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 02-07-2015
CiteertitelAB 2015/261
SamenvattingHet CBb beoordeelt ambtshalve of de beroepen ontvankelijk zijn, en onderzoekt in dit kader of de termijn voor het beslissen op de bezwaren was overschreden toen appellanten de als ingebrekestelling bedoelde aanmaningen aan het Ctgb zonden.
Samenvatting (Bron)Wet dwangsom
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:190
Artikel aanvragenVia Praktizijn