AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-08-2015
Aflevering 32
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 10-07-2015
CiteertitelAB 2015/275
SamenvattingUnierechtelijk verdedigingsbeginsel ook inroepbaar bij fraude.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting; Unierechtelijk beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging; eventuele betrokkenheid bij omzetbelastingfraude doet niet eraan af dat de inspecteur voorafgaand aan het opleggen van een naheffingsaanslag de betrokkene in de gelegenheid moet stellen te reageren op het voornemen tot naheffen, tenzij een algemeen belang zich daartegen verzet; aan schending van het verdedigingsbeginsel eventueel te verbinden gevolgen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 26-06-2015
CiteertitelAB 2015/276
SamenvattingSchending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel kan onder omstandigheden zonder gevolgen blijven.
Samenvatting (Bron)Douanerechten; Europeesrechtelijk beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging; uitreiken van uitnodiging tot betaling zonder de douaneschuldenaar voorafgaand daaraan gelegenheid te bieden te reageren op het voornemen tot navorderen; aan schending van het verdedigingsbeginsel eventueel te verbinden gevolgen; aan het ontbreken van een (voldoende) motivering in de uitnodiging tot betaling te verbinden gevolgen; eindarrest na HvJ 3 juli 2014, Kamino en Datema, C-129/13 en C-130/13.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 27-03-2015
CiteertitelAB 2015/277
SamenvattingPrejudiciële vragen over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel: wat is de verhouding tot het gelijkheidsbeginsel en kan in aanbestedingsvoorwaarden de toepassing van het evenredigheidsbeginsel worden uitgesloten? In hoeverre mag een rechter marginaal toetsen in een aanbestedingsprocedure?
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Kort geding. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Evenredigheid, beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Uitleg art. 45 Richtlijn 2004/18/EG, rechtspraak HvJEU. Verzet Unierecht zich tegen nationale verplichting voor aanbestedende diensten om uitsluiting vanwege ernstige beroepsfout te toetsen op evenredigheid? Belang formulering aanbestedingsvoorwaarden. Omvang rechterlijke toetsing beslissing aanbestedende dienst. Prejudiciële vragen aan HvJEU.
AnnotatorE. van Dam , A. Drahmann
UitspraakECLI:NL:HR:2015:757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-12-2014
CiteertitelAB 2015/278
SamenvattingVanwege bijzondere omstandigheden die niet zijn verdisconteerd in de afweging van de wetgever, kan een zorgverzekeraar worden verplicht tot het vergoeden van een geneesmiddel dat geen deel uitmaakt van het verzekerd pakket. Art. 120 Grondwet staat hieraan niet in de weg.
Samenvatting (Bron)Gezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket; zeldzame ziekte; verzekerde (kind) voldoet niet aan één van de voorwaarden in de Regeling zorgverzekering (leeftijd van 18 jaar of ouder). Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, beperking tot verzekerd pakket (art. 11 Zvw). Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling; sociale verzekering voor de gehele bevolking. Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, NJ 1989/469 (Harmonisatiewet); derogerende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW).
AnnotatorJ.W.C. van Rossem
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelAB 2015/279
SamenvattingDe Afdeling bestuursrechtspraak respecteert de keuze van de rechtbank om het beroep door een enkelvoudige kamer te laten behandelen.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 17 januari 2012 en 20 maart 2012 heeft het college aan [appellante sub 1] en anderen tegemoetkomingen in planschade toegekend.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelAB 2015/280
SamenvattingHet relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb is in de bezwaarfase niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2013 heeft het algemeen bestuur aan [belanghebbende], een omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van het project "Katharina" op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-08-2014
CiteertitelAB 2015/281
SamenvattingOvergang van schaarse vergunning geweigerd wegens (blijvende) overschrijding van vergunningenplafond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om verlening van een marktvergunning voor een vaste standplaats na voordracht op de markt Herman Costerstraat te Den Haag afgewezen.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-05-2014
CiteertitelAB 2015/282
SamenvattingGeen strijd met art. 1 EP EVRM door geen compensatie te verstrekken aan de verhuurder van een overlastpand dat gesloten wordt op basis van art. 13b Opiumwet. Regulering van eigendom. Fair balance. Speciale en abnormale last.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2012 heeft de burgemeester de sluiting met ingang van 17 juli 2012 voor de duur van twaalf maanden gelast van het voor het publiek toegankelijke lokaal aan de [locatie] te Maastricht (hierna: het pand).
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-04-2015
CiteertitelAB 2015/283
SamenvattingNadeelcompensatie bij reconstructiewerkzaamheden. Civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang. De schade van Stichting De Maasveren behoort in de visie van het Gerechtshof in zijn geheel tot het normaal maatschappelijk risico. Andersluidend bestuursrechtelijk oordeel, mede naar aanleiding van SAOZ-advies.
Samenvatting (Bron)Wegwerkzaamheden gemeente. Schade wegens omzetderving veerpont. Égalitébeginsel. Geen onevenredige schade.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:1264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 21-01-2015
CiteertitelAB 2015/284
SamenvattingEen burger moet ook bij duidelijke informatie op een website verder zoeken en opbellen.
Samenvatting (Bron)Weigering WAO-uitkering, geen sprake van toename van beperkingen door dezelfde ziekteoorzaak als die waarvoor zij in 2009 een WAO-uitkering ontving. Beëindiging ZW-uitkering. Zijn arbeid. Geschikt voor ten minste één van de in het kader van de WAO geduide functies. Voldoende medische grondslag. Geen medische gegevens overgelegd waaruit blijkt dat beperkingen zijn onderschat.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
CiteertitelAB 2015/285
SamenvattingIntrekking, terugvordering en boete WWB. Ingangsdatum Boetebesluit inzake de WWB. De bestuurlijke boete moet voor de periode die ligt voor 1 januari 2013 worden afgestemd op de hoogte van de oude maatregel. Toetsing en afronding boetes. Opzet.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over boeten in bijstandszaken. De belangrijkste algemene punten in deze zaken zijn: 1. Ingangsdatum Boetebesluit. De Raad heeft ambtshalve geoordeeld dat de ingangsdatum van het Boetebesluit voor bijstandszaken 1 januari 2013 is. De geconstateerde onduidelijkheid in de regelgeving leidt er niet toe dat het Boetebesluit buiten toepassing moet blijven bij de met ingang van 1 januari 2013 opgelegde boetes op grond van de WWB. Ook zonder het per 1 juli 2014 ingevoegde artikel 6b van het Boetebesluit biedt het Boetebesluit voldoende grondslag om vast te stellen dat het Boetebesluit mede is gebaseerd op de WWB. 2. Overgangsrecht. In beide zaken had het college bij de voor en na 1 januari 2013 doorlopende schending van de inlichtingenverplichting een knip aangebracht. De bedragen van de tot 1 januari 2013 op te leggen maatregel zijn opgeteld bij de vanaf1 januari 2013 vast te stellen boete en tezamen opgelegd als boete. Het op deze wijze toepassen van het lichtere sanctiestelsel (tot 1-1-2013) acht de Raad niet in strijd met geldende verdragsbepalingen. Niet van belang is of de boete feitelijk kan worden geëffectueerd, bijv. omdat de betrokkene niet langer bijstand ontvangt. 3. Toetsing boetes algemeen. Aangesloten wordt bij de in de uitspraak van de WW-kamer van de Raad van 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754 neergelegde uitgangspunten en de daaraan gekoppelde differentiatie in percentages van het benadelingsbedrag. Een beboetbare gedraging leidt bij gewoneverwijtbaarheid tot een boete ter hoogte van 50% van het benadelingsbedrag. Afwijking naar boven is gerechtvaardigd bij opzet of grove schuld, afwijking naar beneden is aangewezen als sprake is van verminderde verwijtbaarheid bij de overtreder. De Raad geeft thans een omschrijving van wat onder opzet in dit verband wordt verstaan: het willens en wetens handelen of nalaten, wat ertoe heeft geleid dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen. Het bestuursorgaan moet aantonen dat daarvan sprake is. Het bestuursorgaan dient tevens op basis van de beschikbare informatie, zo nodig aangevuld met door de betrokkene nader te verstrekken inlichtingen of gegevens, te beoordelen of sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Als opzet of grove schuld is aangetoond dan is daarmee gegeven dat van verminderde verwijtbaarheid geen sprake is. 4. Afronding boetes. Afronding conform art. 2.2 van het Boetebesluit (naar boven op een veelvoud van 10) kan tot een hoger bedrag leiden dan het benadelingsbedrag. Dat is in strijd met art.18a.1 van de WWB en dus onjuist. Indachtig het gegeven dat afronding op een veelvoud van 10 de voorkeur heeft, acht de Raad bij een 100% boete een afronding op een veelvoud van 10 naar beneden aangewezen. Bij een boete, waarbij een knip is gemaakt in de periode vóór en na 1 januari 2013 zal het samengestelde boetebedrag veelal niet zijn afgerond, omdat voor de voor 1 januari 2013 geldende afstemming geen afronding is voorzien. In deze zaak oordeelt de Raad dat opzet is aangetoond, omdat betrokkene de werkzaamheden willens en wetens niet heeft gemeld om te voorkomen dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor zijn uitkering of zou kunnen leiden tot strafvervolging. In dit geval kon wel een boete van 100% worden opgelegd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale ombudsman 01-07-2015, 2015/103
CiteertitelAB 2015/286
SamenvattingDoor burgers die een aanvraag om bijstand willen doen niet volledig te informeren en door doelbewust informatie achter te houden, stelt de gemeente Enschede zich niet op als een betrouwbare overheid. Onderzoek uit eigen beweging.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst rapport (Nationale ombudsman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn