AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-09-2015
Aflevering 34
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-06-2014
CiteertitelAB 2015/298
SamenvattingMededingingsboete; verbreken verzegeling; functioneel daderschap; toerekening.
Samenvatting (Bron)Onderzoek ACM; verbreking verzegeling; functioneel daderschap; toerekening
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-07-2015
CiteertitelAB 2015/299
SamenvattingNiet alleen de fysieke dader, maar ook de functioneel dader kan overtreder zijn van het verbod om meststoffen in de bodem te brengen.
Samenvatting (Bron)overtreding artikel 7 Msw, bewijslast, daderschap, verwijtbaarheid
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 06-07-2015
CiteertitelAB 2015/300
SamenvattingFinancieel bestuursrecht. Boete overtreding meldplicht transactiegegevens beleggingsonderneming. Openbaarmaking boetebesluit.
Samenvatting (Bron)Boete wegens overtreding van artikel 4:903, derde lid, van de Wft, niet nakomen van de verplichting transacties te melden. De overtreding is appellante te verwijten. Het College acht de opgelegde boete niet onevenredig aan de aard en ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan appellante kan worden verweten.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-07-2015
CiteertitelAB 2015/301
SamenvattingBoete Huisvestingwet. Geen medepleger omdat geen sprake is van bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2013 heeft het college [appellant] een boete van 12.000,00 opgelegd wegens het zonder vergunning omzetten van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-07-2015
CiteertitelAB 2015/302
SamenvattingAanmaning. Aanzegging in de aanmaning dat ingeval niet wordt betaald binnen de termijn genoemd in de aanmaning dwanginvordering zal volgen is een constitutief vereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2013 heeft het college besloten tot invordering van door [appellant sub 1] verbeurde dwangsommen ten bedrage van 50.000,00 (tien termijnen van 5.000,00).
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-07-2015
CiteertitelAB 2015/303
Samenvatting‘Bijzondere omstandigheden’ als bedoeld in art. 4.1a lid 1 Wro hoeven niet onvoorzienbaar te zijn. Ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend wegens strijd met art. 4.1a lid 1 Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Winschoten" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , D. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelAB 2015/304
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid is in strijd met de ladder duurzame verstedelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Duizel-Noord" vastgesteld.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-03-2015
CiteertitelAB 2015/305
SamenvattingAfwijzing verzoek om prejudiciële vragen te stellen; motiveringsplicht op grond van art. 6 (en 13) EVRM; beknopte motivering afwijzing verzoek met toepassing art. 91 lid 2 Vw 2000; geen schending motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 16 december 2014 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Deze besluiten zijn aangehecht.
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-10-2014
CiteertitelAB 2015/306
SamenvattingLooptijd schaarse vergunning. Geen aantasting van voor onbepaalde tijd verleende schaarse vergunning die onherroepelijk is geworden.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 november 2013 heeft Nuovo Mode beroep ingesteld gericht tegen het niet tijdig beslissen op haar aanvraag om verlening van een vergunning voor het exploiteren van een terras bij Markt 13 te Delft.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-02-2015
CiteertitelAB 2015/307
SamenvattingSchaarse ontheffingen die voor onbepaalde tijd zijn verleend, moeten op termijn worden omgezet in ontheffingen voor bepaalde tijd. Achterwege blijven van deze omzetting valt buiten reikwijdte van het huidige verdelingsbesluit.
Samenvatting (Bron)zondagavondopenstelling, beleid ter verdeling van schaarse ontheffingen, voornemen intrekken van ontheffingen voor onbepaalde tijd, stilzitten verweerders
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelAB 2015/308
SamenvattingB-bestuursorgaan. Niet voldaan aan het inhoudelijke vereiste: geen beslissende invloed op inhoudelijke criteria.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke brieven van 18 maart 2013 heeft Impuls [appellant] meegedeeld dat de regiegroep bewonersinitiatieven Osdorp West en De Aker hem voor 2013 een bedrag van 2.195,00 heeft toegekend voor het verzorgen van vrijdagse taalles en 1.179,00 voor het verzorgen van vrijdagse computerles.
AnnotatorW. den Ouden
LinkVolledige tekst annotatie (researchgate.net)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelAB 2015/309
SamenvattingGeen overeenkomst naar burgerlijk recht maar een subsidiebesluit.
Samenvatting (Bron)Op 12 februari 2013 heeft het college aan de maatschap medegedeeld dat de vergoeding voor de verplaatsing van de door haar gedreven veehouderij 1.241.853,00 bedraagt.
AnnotatorW. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 22-07-2015
CiteertitelAB 2015/310
SamenvattingMotivering om zelf in de zaak te voorzien.
Samenvatting (Bron)De Raad is van oordeel dat het college onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom appellante met de 5 uur en 45 minuten per week die haar t.g.v. de AU is toegekend, voldoende gecompenseerd wordt bij het voeren van een huishouden. De rechtbank heeft het voorgaande niet onderkend. De AU komt daarom voor vernietiging in aanmerking. De Raad voorziet zelf: appellante komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden met een omvang van 6 uur en 15 minuten per week op basis van de toepasselijke normtijden van het Protocol. De in artikel 49 van de Verordening van de Gemeente opgenomen hardheidsclausule is niet van toepassing.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 12-05-2015
CiteertitelAB 2015/311
SamenvattingLost in translation. Burger niet gehouden aan de in het Nederlands opgestelde en door hem ondertekende, maar in het Engels afgelegde verklaring.
Samenvatting (Bron)Kan appellant aan de in het Nederlands opgestelde en door hem ondertekende, maar in het Engels afgelegde verklaring worden gehouden?
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1542
Artikel aanvragenVia Praktizijn