Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-08-2015
Aflevering 8
RubriekGastcolumn
Titel Omgevingswet I: het wetsvoorstel geamendeerd
CiteertitelTBR 2015/122
SamenvattingOp 1 juli 2015 is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door de Tweede Kamer aanvaard. De Kamer heeft 38 amendementen aangenomen die tot wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel hebben geleid (maar die de hoofdstructuur en het instrumentarium van het wetsvoorstel ongemoeid laten). Het betreft onder meer de introductie van de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken met het oog op het borgen van de gezondheid.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsvergelijking van publiekrechtelijk kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling
CiteertitelTBR 2015/123
SamenvattingHet kostenverhaal is een belangrijk middel voor de bekostiging van publieke voorzieningen in uitbreidings- en herstructureringsgebieden. Het gaat hierbij om investeringen in publieke voorzieningen die een gebied ten goede komen, zoals ontsluitingswegen, parken en pleinen. Nog deels onbeantwoord is de vraag hoe kostenverhaal kan plaatsvinden bij zogeheten ‘organische gebiedsontwikkeling’. Daaronder verstaan we, in navolging van Van Baardewijk, De Haan en Heijmans, ‘een gebiedsontwikkeling [die] geleidelijk tot stand komt, niet zozeer als gevolg van de planning van de gemeente, maar als gevolg van de mogelijkheden die bij eigenaren of ontwikkelende partijen ontstaan om feitelijk te gaan realiseren’. Organische gebiedsontwikkeling brengt problemen met zich mee voor het kostenverhaal doordat onzekerheid bestaat over de aard, de omvang en het tempo van de gebiedsontwikkeling en de daarbij behorende publieke voorzieningen. In deze bijdrage ligt de focus op het verhaal van de kosten van publieke investeringen bij langjarige, organische gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij de overheid een faciliterende rol vervult. Vooral bij dit soort projecten is het moeilijk het kostenverhaal vooraf te berekenen.
Auteur(s)F.A.M. Hobma , C.N. Van der Heiden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe fase in het leerstuk van algemene voorwaarden (Deel 1)
CiteertitelTBR 2015/124
SamenvattingHet privaatrechtelijk bouwrecht wordt grotendeels beheerst door algemene voorwaarden. Het leerstuk algemene voorwaarden heeft oude wortels, zoals in paragraaf 2 in herinnering wordt geroepen. In de loop van de tijd is te zien dat accenten in het leerstuk/fenomeen verschuiven. Zo is te wijzen op de rol van de algemene voorwaarden, die belangrijker is geworden; op het feit dat de wijze van totstandkoming en de inhoud van de algemene voorwaarden onderwerp van discussie worden (19e en 20e eeuw); op het feit dat de wijze van het deel uit gaan maken van een overeenkomst aandacht heeft gekregen in de juridische literatuur en rechtspraak, wat ook geldt voor de inhoud van de algemene voorwaarden (20e eeuw) culminerend in de regeling van algemene voorwaarden in het BW (1992).
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe vaststellingsovereenkomst in de bouwpraktijk
CiteertitelTBR 2015/125
SamenvattingIndien tussen partijen een geschil bestaat, wordt dit met enige regelmaat beëindigd door middel van een minnelijke regeling die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is dan de bedoeling van partijen dat met die vaststellingsovereenkomst de discussies uit de wereld zijn. De praktijk wijst echter uit dat uiteindelijk de vaststellingsovereenkomst zelf met enige regelmaat onderwerp van discussie is. Hoewel de vaststellingsovereenkomst buiten rechte juridische problemen oplost, blijkt ze in de praktijk dus ook tot veel problemen te leiden en daarmee tot procedures.
Auteur(s)A.M. Klunne
LinkVolledige tekst artikel (Staal Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-02-2015
CiteertitelTBR 2015/126
SamenvattingGeluidsverkaveling in bestemmingsplan voor gezoneerd industrieterrein is ruimtelijk relevant
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2013, kenmerk 036/2013, heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosteind" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelTBR 2015/127
SamenvattingBouwplan Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2013 heeft het algemeen bestuur aan [belanghebbende], een omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van het project "Katharina" op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelTBR 2015/128
SamenvattingBijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een paardenstal/berging op het perceel plaatselijk bekend als het perceel achter de [locatie 1] te Broeksterwâld.
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelTBR 2015/129
SamenvattingHerstel vermelding kadastrale perceelgrens
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2013 heeft de bewaarder een verzoek van [appellant A] tot herstel van de in het kadaster vermelde grens van het perceel gemeente [plaats] sectie [.] nummer [.], afgewezen.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelTBR 2015/130
SamenvattingContainernorm voldoende parkeergelegenheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Van Esveldstraat, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o." vastgesteld.
AnnotatorK.L. Markerink
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelTBR 2015/131
SamenvattingLichtbak Tilburg
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 juni 2013 heeft het college zijn beslissing van 13 juni 2013 tot het onmiddellijk toepassen van bestuursdwang door het uitschakelen van de aanwezige lichtreclame op de led-schermen op het dak van het pand op het adres [locatie] te Tilburg op schrift gesteld en aan onderscheidenlijk [appellanten] kenbaar gemaakt.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelTBR 2015/132
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico Mook en Middelaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 17.200,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelTBR 2015/133
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico Drimmelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft het college aan [appellant sub 3] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 8.100,00.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 06-03-2015
CiteertitelTBR 2015/134
SamenvattingJennissen/Staat
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Afwijzing verzoek tot vervanging deskundige(n). Schending equality of arms? Objectieve rechtvaardiging voor twijfel procespartij aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige (EHRM 5 juli 2007, ECLI:NL:XX:2007:BB5086, NJ 2010/323). Moment waarop klacht over schijn van partijdigheid moet worden aangevoerd (HR 14 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1067, NJ 2014/310). Schadeloosstelling, schade aan het overblijvende, art. 40, 41 Ow. Is schade door werkzaamheden van een derde op het overblijvende, een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van verlies zaak? Peildatum in verband met latere verkoop van het overblijvende, art. 40a Ow.
AnnotatorJ.J. van der Gouw , J.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 24-06-2015
CiteertitelTBR 2015/135
SamenvattingGedoogplicht gebruik grond Cortenoever
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2014 heeft het college aan [appellant] een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet opgelegd voor het aanleggen van werkstroken ten behoeve van werkzaamheden ter uitvoering van het project "Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei" (hierna: het project).
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 15-01-2015, 71.839
CiteertitelTBR 2015/136
SamenvattingOnder- of nevenaaneming? Vertragingsschade
AnnotatorA.F.J. Jacobs
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 24-04-2015
CiteertitelTBR 2015/137
SamenvattingForFarmers/Doens
Samenvatting (Bron)Algemene Voorwaarden. Twee sets algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. Onderling strijdige bedingen. HR 28 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2507, NJ 1998/705 (Visser/Avéro) niet van toepassing. Vaststelling welk beding prevaleert door middel van uitleg. Wijze waarop de bepalingen in de overeenkomst zijn vermeld/opgenomen (HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:AF5538, NJ 2003/506 ).
AnnotatorS. van Gulijk
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn