Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 01-09-2015
Aflevering 11
TitelRechtbank Amsterdam 24-06-2015
CiteertitelJAR 2015/193
SamenvattingArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangemerkt als voor onbepaalde tijd op basis van uitleg cao, Incorporatiebeding
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. CAO geeft grenzen aan reden voor bt-contracten. Werkgever houdt zich daar niet aan. Wedertewerkstelling en loondoorbetaling.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:4077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantonrechter Rechtbank Gelderland zp Apeldoorn 24-6-2015, 3958365\CV EXPL 15-1900
CiteertitelJAR 2015/194
SamenvattingReistijdvergoeding vanaf woonplaats naar standplaats verschuldigd op grond van Skills-arrest (HvJ EU), Reistijd = werktijd
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 16-07-2015
CiteertitelJAR 2015/195
SamenvattingWWZ van toepassing op voorwaardelijk ontbindingsverzoek ontvangen na 1 juli 2015, ondanks opzegging vóór 1 juli 2015
Samenvatting (Bron)Het gaat over de vraag of een verzoek voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst dat is ingekomen na 1 juli 2015 kan worden aangemerkt als een geding dat betrekking heeft op opzegging als genoemd in artikel XXII Overgangsrecht WWZ
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:4668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 03-04-2015
CiteertitelJAR 2015/196
SamenvattingDuidelijke en ondubbelzinnige opzegging, Geen recht op loon bij ziekte als werknemer daar ook geen recht op heeft indien hij niet ziek is
Samenvatting (Bron)Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Wilsverklaring. Onbetaald verlof. Geen recht op loon tijdens ziekte indien de werknemer ook zonder ziek te zijn daarop geen recht zou hebben. Geen verplichting voor de werkgever om mee te werken aan de omzetting van het onbetaald verlof in betaald verlof.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:5081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 22-07-2015
CiteertitelJAR 2015/197
SamenvattingOntbinding d-grond, Bovenwettelijke uitkering, dus geen transitievergoeding, Geen grond voor billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)Wwz, ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 d BW (ongeschikt voor bedongen arbeid), afwijzing nevenverzoek werkgever ex art. 671b lid 8 b BW, afwijzing tegenverzoek werknemer om transitievergoeding vanwege besluit overgangsrecht transitievergoeding, afwijzing tegenverzoek werknemer om billijke vergoeding ex art. 7:671 lid 8 c BW
AnnotatorA. van Zanten-Baris
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:3611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 22-07-2015
CiteertitelJAR 2015/198
SamenvattingOntbinding d-grond, Geen toekenning verzochte vergoeding outplacement
Samenvatting (Bron)Wwz, ontbinding ingevolge art. 7:671b jo 7:699 lid 3 d BW, geen andere vergoeding dan transitievergoeding of billijke vergoeding mogelijk
AnnotatorR.L. van Heusden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:3638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 22-07-2015
CiteertitelJAR 2015/199
SamenvattingOntbinding d-grond, Geen toekenning vergoeding outplacement omdat deze niet is verzocht
Samenvatting (Bron)Wwz, ontbinding ingevolge art. 7:671b jo 7:699 lid 3 g BW, vermelding aanbod kosten outplacement niet relevant voor oordeel
AnnotatorR.L. van Heusden
LinkVolledige tekst annotatie (vanheusden-arbeidsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:3639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 26-06-2015
CiteertitelJAR 2015/200
SamenvattingOntslag op staande voet journalist, Verrichten nevenwerkzaamheden, deels onder werktijd, en verborgen houden daarvan
Samenvatting (Bron)Loonvordering in kort geding na ontslag op staande voet. Vrijwillige verschijning werkgever (artikel 255 lid 2 Rv). Overtreding van verbod op nevenactiviteiten door werknemer is aannemelijk, afwijzing vordering.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:4647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp Tilburg 7-7-2015, 4137457 VV EXPL 15-67
CiteertitelJAR 2015/201
SamenvattingConcurrentiebeding, Overgangsrecht WWZ, Nieuwe terminologie “ernstig verwijtbaar handelen” alleen van toepassing onder nieuwe ontslagrecht
AnnotatorA.F. Bungener
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 20-07-2015
CiteertitelJAR 2015/202
SamenvattingBlokkades en staking zelfstandige pakketbezorgers onrechtmatig, Acties niet beschermd door ESH
Samenvatting (Bron)Kort geding. Zelfstandige pakketbezorgers voeren collectieve acties bij Post.Nl. PostNl heeft in kort geding stakingsleider gedagvaard. Voorzieningenrechter oordeelt dat het gedaagde in de gegeven omstandigheden niet is toegestaan om collectieve acties te organiseren. Voor zover gedaagde als zelfstandig ondernemer gelijk te stellen valt met een werknemer en hem een beroep toekomt op het stakingsrecht als neergelegd in artikel 6 aanhef en onder 4 van het ESH geldt dat gedaagde niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem georganiseerde acties redelijkerwijs kunnen bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:5373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-07-2015
CiteertitelJAR 2015/203
SamenvattingTewerkstelling in Nederland van buitenlandse werknemers, A2-project, CAO Bouwnijverheid van toepassing, Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds
Samenvatting (Bron)Portugese en Poolse werknemers die hebben gebouwd aan de Koning Willem Alexandertunnel in de A2 in Maastricht hebben recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collegas. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. Op het loon van de buitenlandse arbeidskrachten is ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden. Ook moeten achterstallige pensioenpremies worden betaald. Aan de tunnel in Maastricht wordt gewerkt door een samenwerkingsverband tussen Strukton en Ballast Nedam. Beide ondernemingen zetten eigen werknemers in, maar ook Poolse en Portugese werknemers. Die werden in 2012 ingehuurd via een internationaal uitzendbureau: Rimec (dat sinds kort Mecra heet). Rimec stelde zich op het standpunt dat de CAO Bouwnijverheid op deze groep werknemers niet van toepassing is en had de rechtbank gevraagd dat in een vonnis te bevestigen. De rechtbank ging hier niet in mee. Op de arbeidsovereenkomsten die het uitzendbureau sloot, is Portugees en Engels recht van toepassing, maar omdat de werknemers alleen voor het project aan de A2 zijn aangenomen, is Nederland als het gewoonlijk werkland aan te merken. Hierdoor zijn de rechtsbeschermingsregels uit de Nederlandse wet van toepassing. Onder deze regels valt onder meer de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). Op grond van de WAADI hebben deze uitzendkrachten recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij Ballast Nedam en Strukton. Zij hebben daarom ook recht op alle arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn in de CAO Bouwnijverheid. Daarom moet Rimec de ingehouden bedragen alsnog voldoen. Deze verplichting geldt niet voor de werknemers die door middel van de ondertekening van een waiver afstand hebben gedaan van hun mogelijke vordering op grond van de CAO. Omdat Rimec valt onder de werkingssfeerbepaling van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw, moet zij ook achterstallige pensioenpremies betalen. De rechtbank bepaalde dat de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid bevoegd is om te controleren of Rimec zich aan CAO houdt en om zelfstandig een vordering in te stellen. Het uitzendbureau had ook geëist dat FNV uitlatingen waarin de werkwijze van Rimec aan de kaak werd gesteld zou rectificeren. De rechtbank wees die eis af. Het past bij de rol van een vakbond om zich in scherpe bewoordingen uit te laten over het opereren van uitzendondernemingen als Rimec, zeker nu daar veel maatschappelijk debat over is.
AnnotatorE.J.A. Franssen
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:5393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 18-06-2015
CiteertitelJAR 2015/204
SamenvattingOprichting COR en indiening adviesaanvraag over sluiting één van de twee vestigingen op dag na oprichting, Besluit niet kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)OK; adviesrecht ondernemingsraad; WOR; medezeggenschap; art. 25 en 25 WOR; sluiting van een onderneming en overheveling van activiteiten naar een andere onderneming. Ingevolge artikel 35 lid 2 WOR komt de adviesbevoegdheid derhalve in beginsel slechts toe aan de COR. Het voorgaande neemt niet weg dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin ten aanzien van het onderdeel van een voorgenomen besluit dat strekt tot sluiting van een onderneming, niettegenstaande de aanwezigheid van een COR, ook afzonderlijk advies dient te worden gevraagd aan de ondernemingsraad van die onderneming, maar ten aanzien van de aanwezigheid van dergelijke omstandigheden heeft de ondernemingsraad onvoldoende gesteld. Ook het beroep op misbruik van recht wordt verworpen. De COR had over een aantal elementen in het doorlopen medezeggenschapstraject - wellicht - kunnen klagen, maar daarvoor is in deze door de ondernemingsraad aanhangig gemaakte procedure geen plaats.
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:2662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 21-07-2015
CiteertitelJAR 2015/205
SamenvattingOvergang personeel van passagedivisie van luchtvaartmaatschappij leidt niet tot overgang van onderneming, Vliegtuigen niet mee overgegaan
Samenvatting (Bron)Geen overgang van onderneming. Identiteit van passagedivisie is niet behouden gebleven. Toetsing aan de hand van alle feitelijke omstandigheden.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 19-06-2015
CiteertitelJAR 2015/206
SamenvattingDeelgeschilprocedure, Ongeval op bouwplaats, Cassatieberoep mogelijk, Verlof gerechtshof, Dagvaardingsprocedure
Samenvatting (Bron)Deelgeschilprocedure, art. 1019w Rv. Cassatieberoep tegen uitspraak in hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking, art. 1019cc lid 3 en art. 398 Rv; cassatieberoep tegen tussenuitspraak, art. 1019cc lid 3 onder a en art. 401a lid 2 Rv. Is procedure op de voet van art. 1019cc lid 3 Rv dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Wisselbepaling, art. 69 Rv. Begroting kosten in art. 1019cc lid 3-procedure; is art. 1019aa Rv van toepassing?
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 18-6-2015, C-586/13 ECLI:EU:C:2015:405
CiteertitelJAR 2015/207
SamenvattingTerbeschikkingstelling van arbeidskrachten of uitvoering opdracht door contractspartner (contracting), Toetredingsakte Hongarije-Europese Unie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 juni 2015.#Martin Meat kft tegen Geza Simonfay en Ulrich Salburg.#Verzoek van de Pesti kozponti keruleti birosag om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrij verrichten van diensten - Richtlijn 96/71/EG - Artikel 1, lid 3, onder a) en c) - Terbeschikkingstelling van werknemers - Uitlenen van arbeidskrachten - Toetredingsakte 2003 - Hoofdstuk 1, punten 2 en 13, van bijlage X - Overgangsmaatregelen - Toegang van Hongaarse onderdanen tot de arbeidsmarkt van staten die ten tijde van de toetreding van de Republiek Hongarije reeds lid waren van de Europese Unie - Vereiste van een tewerkstellingsvergunning voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten - Niet-gevoelige sectoren.#Zaak C-586/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 9-7-2015, C-87/14 ECLI:EU:C:2015:449
CiteertitelJAR 2015/208
SamenvattingOpleidingsuren Ierse artsen zijn geen arbeidstijd in de zin van de Arbeidstijdenrichtlijn, Beroep Commissie op niet-nakoming te weinig onderbouwd
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 juli 2015.#Europese Commissie tegen Ierland.#Niet-nakoming - Richtlijn 2003/88/EG - Organisatie van de arbeidstijd - Organisatie van de arbeidstijd van artsen in opleiding.#Zaak C-87/14.
UitspraakECLI:EU:C:2015:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 9-7-2015, C-177/14 ECLI:EU:C:2015:450
CiteertitelJAR 2015/209
SamenvattingNiet-toekennen anciënniteitstoelage in strijd met verbod op discriminatie op grond van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juli 2015.#Maria Jose Regojo Dans tegen Consejo de Estado.#Verzoek van het Tribunal Supremo om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 1999/70/EG - Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausules 3 en 4 - Discriminatieverbod - ,Personal eventual' - Weigering tot het toekennen van een driejaarlijkse ancienniteitstoelage - Objectieve redenen.#Zaak C-177/14.
UitspraakECLI:EU:C:2015:450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 9-7-2015, C-229/14 ECLI:EU:C:2015:455
CiteertitelJAR 2015/210
SamenvattingBegrip “werknemer” in Richtlijn 98/59/EG inzake collectief ontslag, Directeur en persoon werkzaam in het kader van scholing worden aangemerkt als werknemer
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 2015.#Ender Balkaya tegen Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH.#Verzoek van het Arbeitsgericht Verden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 98/59/EG - Artikel 1, lid 1, onder a) - Collectief ontslag - Begrip werknemer - Lid van de directie van een kapitaalvennootschap - Persoon die werkzaam is in het kader van een maatregel van stage en terugkeer op de arbeidsmarkt en die studiefinanciering van de overheid krijgt, maar van de werkgever geen loon ontvangt.#Zaak C-229/14.
AnnotatorC.L. Waterman
UitspraakECLI:EU:C:2015:455
Artikel aanvragenVia Praktizijn