Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 18-09-2015
Aflevering 12
TitelRechtbank Amsterdam 23-07-2015
CiteertitelJAR 2015/211
SamenvattingWwz, Schorsing concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Geen concreet zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
Samenvatting (Bron)Kort geding. Concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelang onvoldoende concreet gemaakt.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:4864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 30-07-2015
CiteertitelJAR 2015/212
SamenvattingPro forma ontbinding Wwz, Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding, Geen vergoeding en andere einddatum dan afgesproken
Samenvatting (Bron)WWZ, Pro forma ontbinding, arbeidsongeschikte werknemer
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:5208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 10-08-2015
CiteertitelJAR 2015/213
SamenvattingPro forma ontbinding onder de Wwz, Verstoorde arbeidsverhouding, Vermelding overeengekomen vergoeding in lichaam beschikking
Samenvatting (Bron)WWZ verzoek en verweer ex 671b BW, waarbij partijen een regeling hebben getroffen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:5168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 19-08-2015
CiteertitelJAR 2015/214
SamenvattingVoorwaardelijke ontbinding, Wwz niet van toepassing vanwege samenhang met ontslag op staande voet dat voor 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden, Afwijzing
Samenvatting (Bron)WWZ. Overgangsrecht. Op een ontslag op staande voet, gegeven voor 1 juli 2015, is oud recht van toepassing. Ook op het daarmee samenhangende ontbindingsverzoek, ingediend na 1 juli 2015.
AnnotatorM.W. Koole
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:5388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-07-2015
CiteertitelJAR 2015/215
SamenvattingInstelling groepsondernemingsraad voor alle ministeries bevorderlijk voor goede toepassing WOR, Zetelverdeling hoeft niet evenredig te zijn
Samenvatting (Bron)Verzoekschrift ex artikel 36 WOR in verband met instelling Groepsondernemingsraad Rijk afgewezen: besluit tot instelling GOR-Rijk is bevoegd genomen, instelling GOR-Rijk is bevorderlijk voor de medezeggenschap binnen de overheid en zetelverdeling op grond van voorlopig reglement is niet in strijd met WOR
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:8800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantonrechter Rechtbank Den Haag zp Leiden 8-7-2015, 4169383/CV EXPL 15-3131
CiteertitelJAR 2015/216
SamenvattingGedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, Tegenstrijdige oordelen arbeidsdeskundigen, Eenzijdig wijzigingsvoorstel werkgever niet redelijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 30-07-2015
CiteertitelJAR 2015/217
SamenvattingVoorwaardelijke ontbinding, Wwz van toepassing, ook al heeft ontslag op staande voet onder oud recht plaatsgevonden, Transitievergoeding, Opzegtermijn
Samenvatting (Bron)Voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend op 9 juli 2015 (na ontslag op staande voet 8 juni 2015) beoordeeld op basis van het per 1 juli 205 geldende recht (art. XXII Overgangsrecht Wwz). Toewijzing. Verwijtbaar handelen werknemer.
AnnotatorM.W. Koole
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:6703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 31-07-2015
CiteertitelJAR 2015/218
SamenvattingOntbindingsverzoek onder “oud” recht (voor de Wwz), Drugsgebruik tijdens teamuitje, Vertrouwensbreuk, Geen vergoeding
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst van GGzE-medewerkers wegens drugsgebruik tijdens werkgerelateerde bijeenkomst.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:4649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-08-2015
CiteertitelJAR 2015/219
SamenvattingInzet Mystery Guests niet instemmingsplichtig, Verbod op gebruik camerabeelden tegen chauffeurs, Uitleg afspraak met COR
Samenvatting (Bron)Besluit van Hermes tot inzet van Mystery Guests (anonieme rijinstructeurs) op ritten van bij haar werkzame chauffeurs niet instemmingsplichtig op grond van artikel 27 lid 1 sub g WOR Hermes geeft een te ruime uitleg aan de binnen het concern van Connexxion geldende regeling cameratoezicht door ook buiten de gevallen waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij camerabeelden rechtspositioneel tegen haar werknemers te gebruiken.
AnnotatorI.J. de Laat
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:4762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 28-07-2015
CiteertitelJAR 2015/220
SamenvattingArt. 7:666 BW van toepassing: geen overgang van onderneming
Samenvatting (Bron)In geval van een overgang van de onderneming vanuit een faillissement, voorbereid middels een pre-pack, is artikel 7:666 BW van toepassing. Derhalve zijn de regels van de overgang van een onderneming als bedoeld in art. 7:662 e.v. niet van toepassing. Richtlijn 2001/23/EG leidt niet tot ander oordeel, nu het voor toepasselijkheid van artikel 5 van de Richtlijn, gaat om liquidatie van de vervreemder, de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming drijft en niet om de onderneming, het samenstel van activa/ de economische entiteit. Niet gebleken van misbruik van faillissementsrecht door de verkrijgende vennootschap.
AnnotatorJ. van der Pijl
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:3589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 31-07-2015
CiteertitelJAR 2015/221
SamenvattingPro forma ontbinding onder de Wwz, Arbeidsongeschikte werknemer, Verstoorde arbeidsverhouding, Overeengekomen vergoeding “verstaan” in dictum
Samenvatting (Bron)WWZ: geregelde ontbinding, 671b, g grond; tussen partijen overeengekomen vergoeding niet zijnde billijke vergoeding/ transitievergoeding in zin WWZ
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:5563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 19-05-2015
CiteertitelJAR 2015/222
SamenvattingRegresvordering op oud-werknemer wegens naheffingsaanslag, Nederlandse rechter niet bevoegd, Werknemer woont in het buitenland
Samenvatting (Bron)Bevoegdheid ingevolge artikel 18 e.v. EEX-Verordening. Nederlandse rechter niet bevoegd nu het om een vordering uit arbeidsovereenkomst gaat (verhaal van inkomstenbelasting), terwijl ex-werknemer woonachtig is in een andere lidstaat.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:2265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 04-08-2015
CiteertitelJAR 2015/223
SamenvattingBesluit kennelijk onredelijk wegens personele gevolgen, Geen medeondernemerschap, Voorzieningen afgewezen
Samenvatting (Bron)OK; WOR: medezeggenschapsrecht; adviesrecht ondernemingsraad; art. 25, 26 WOR. Beroep op mede-ondernemerschap verworpen. De zorgplicht voor het goede verloop van een medezeggenschapstraject rust eerst en vooral op de ondernemer, maar dat neemt niet weg dat ook de ondernemingsraad verantwoordelijkheid draagt voor een juist verloop van dat traject, en oog dient te hebben voor het gerechtvaardigde belang van de ondernemer bij slagvaardige besluitvorming. Het besluit is op het punt van de personele gevolgen en de financiële onderbouwing daarvan onvoldoende gemotiveerd en moet in zoverre als kennelijk onredelijk worden aangemerkt.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 02-06-2015
CiteertitelJAR 2015/224
SamenvattingGeen doorbreking immuniteit internationale organisatie, Niet aangetoond dat procedure 15 jaar gaat duren, Beperkte mogelijkheden spoedprocedure
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid. Beroep op immuniteit van rechtsmacht door werkgever (Europese Octrooi Organisatie), Artikel 6 EVRM. Lange duur van de interne procedure en de procedure voor het ILOAT.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:1245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 11-08-2015
CiteertitelJAR 2015/225
SamenvattingGeen nul-urencontract, maar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week, Rechtsvermoeden art. 7:610b BW niet van toepassing
Samenvatting (Bron)Nul-urencontract, art 7:610b BW niet van toepassing, wel arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week. Het was van meet af aan de bedoeling van pp dat vaststond wanneer (en hoeveel) er in een week arbeid werd verricht.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:2144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 16-7-2015, C-222/14, ECLI:EU:C:2015:473
CiteertitelJAR 2015/226
SamenvattingGeen ouderschapsverlof voor vaders van wie de echtgenote niet werkt, Discriminatie op grond van geslacht
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2015.#Konstantinos Maistrellis tegen Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton.#Verzoek van het Symvoulio tis Epikrateias om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 96/34/EG - Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof - Clausule 2, punt 1 - Individueel recht op ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind - Nationale regeling op grond waarvan het recht op dat verlof wordt ontzegd aan ambtenaren van wie de echtgenote niet werkt - Richtlijn 2006/54/EG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep - Artikelen 2, lid 1, onder a), en 14, lid 1, onder c) - Arbeidsvoorwaarden - Directe discriminatie.#Zaak C-222/14.
UitspraakECLI:EU:C:2015:473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 4-6-2015, 51637/12
CiteertitelJAR 2015/227
SamenvattingVerplichting tot betalen boete vanwege vroegtijdig verlaten militaire dienst niet in strijd met EVRM, Geen dwangarbeid, Procedure voor innen boete onevenredig bezwarend
LinkVolledige tekst uitspraak (EHRM)
Artikel aanvragenVia Praktizijn