Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 01-09-2015
Aflevering 7425
RubriekRedactioneel
TitelWie heft geheimhouding op?
CiteertitelGst. 2015/78
SamenvattingGeheimhouding en openbaarheid zijn in gemeenteland boeiende, maar ook gecompliceerd thema’s. De Gemeentewet zou een bijdrage moeten leveren aan een efficiënte toepassing van de geldende normen en vormen, maar in feite zijn de wettelijke normen een zelfstandige bron van zwarigheden.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bijstandsaanvraag: of bijstand bij de aanvraag?
CiteertitelGst. 2015/79
SamenvattingDit artikel beoogt na alle wijzigingen inzichtelijk te maken welke regels en rechtspraak gelden voor de bijstandsaanvraag. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de procedure ten aanzien van de aanvraag en de melding, wat er daarbij mis kan gaan, de aanvraag voor bijstand met terugwerkende kracht en de bijstandsaanvraag van specifieke groepen (adreslozen, vreemdelingen, ouderen en jongeren).
Auteur(s)M.F.G. Maes , E.G.J. Broekhuizen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToestemming in de Wmo 2015
CiteertitelGst. 2015/80
SamenvattingIn dit artikel wordt de vraag onderzocht of van rechtsgeldige toestemming sprake kan zijn in de situaties waarin een maatwerkvoorziening in de zin van de Wmo 2015 wordt aangevraagd. In paragraaf 1 worden de relevante begrippen uit de Wbp besproken. In paragraaf 2 wordt een casus geschetst zoals die zich zou kunnen voordoen. In paragraaf 3 worden de verschillende bronnen geschetst waaruit het college persoonsgegevens kan putten, alsmede bij welke bronnen op grond van de Wmo 2015 toestemming vereist is. In paragraaf 4 wordt besproken wat volgens de Wbp verstaan moet worden onder ‘toestemming’ in de zin van deze wet. In paragraaf 5 wordt de centrale vraag beantwoord of in de Wmo 2015 van rechtsgeldige toestemming in de zin van de Wbp gesproken kan worden. In paragraaf 6 wordt de verhouding tussen toestemmingsvereiste en medewerkingsplicht besproken. In paragraaf 7 wordt tot slot de vraag besproken of andere betrokkenen dan de cliënt, toestemming kunnen geven voor de verwerking van persoonsgegevens die op grond van de Wmo 2015 strikt genomen niet verwerkt mogen worden.
Auteur(s)W.P. Boor , A.M. van de Laar
LinkVolledige tekst artikel (Pot Jonker Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-01-2015
CiteertitelGst. 2015/81
SamenvattingOntheffing zondagavondwinkel. Belang zondagsrust. Woon- en leefsituatie. Openbare orde. Omzetnorm. Schaarse rechten. Transparantiebeginsel. (Waddinxveen)
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet, weigeren ontheffing, zondagsrust
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelGst. 2015/82
SamenvattingVerhaal van kosten van verwijdering van drugsafval door middel van spoedshalve bestuursdwang op de eigenaar. (Helmond)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2014 heeft het college zijn besluit om op 22 januari 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de opslag van stoffen op het perceel grenzend aan de [locatie] te Helmond (hierna: het perceel) op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelGst. 2015/83
SamenvattingOnderzoek effecten Nederlands plan op een Duits Natura 2000-gebied. Passende beoordeling voldoet niet aan de vereisten van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn. (Oude IJsselstreek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2013, kenmerk 13int007410, heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 26-06-2015
CiteertitelGst. 2015/84
SamenvattingProjectontwikkelaar stelt gemeente aansprakelijk wegens wanprestatie/afgebroken onderhandelingen; niet doorgaan recreatiebungalowpark: gemeenteraad wilde noodzakelijk bestemmingsplan niet vaststellen zonder verbod van ‘uitponden’ bungalows. Hof past redelijkheid en billijkheid i.v.m. art. 6:23 BW toe: gemeente had zelf belang bij vervulling van de in het contract gestelde voorwaarde. Klachten van gemeente over verhouding Gemeentewet tot art. 6:23 BW: gemeenteraad mag zelf beslissen; uitleg art. 6:23 BW, onderscheid tussen voorbehoud en een ontbindende voorwaarde; verrassingsbeslissing; betekenis voor dit geding van uitspraak van de ABRvS over het besluit van de gemeenteraad. (Hof van Twente)
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Ruimtelijke ordening. Projectontwikkelaar stelt gemeente aansprakelijk wegens wanprestatie/afgebroken onderhandelingen (niet doorgaan recreatiebungalowpark: gemeenteraad wilde noodzakelijke bestemmingsplan niet vaststellen zonder verbod van uitponden bungalows). Hof past r & b i.v.m. art. 6:23 BW toe: gemeente had zelf belang bij vervulling van de in het contract gestelde voorwaarde. Klachten van gemeente over verhouding Gemeentewet tot art. 6:23 BW: gemeenteraad mag zelf beslissen. Verder over: uitleg art. 6:23 BW, onderscheid tussen voorbehoud en een ontbindende voorwaarde; verrassingsbeslissing; betekenis voor dit geding van uitspraak van de ABRvS over het besluit van de gemeenteraad.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1737
Artikel aanvragenVia Praktizijn