Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 28-09-2015
Aflevering 7/8
Titel‘Elkaar respectvol de maat nemen’ Interview met Bob Wessels
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 197
SamenvattingIn dit interview met prof. mr. Bob Wessels komen heden, verleden en toekomst van het Maandblad voor Vermogensrecht ter sprake. Of hoe een ‘vlugschrift’ uitgroeide tot een volwassen vermogensrechtelijk tijdschrift.
Auteur(s) de Redactie
Pagina197
LinkVolledige tekst artikel (Bobwessels.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZekere zekerheid Het belang van zekere zekerheid voor de financiering van het bedrijfslev
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 200
SamenvattingGoederenrechtelijke zekerheidsrechten bepalen (mede) het kapitaal dat banken moeten aanhouden ten opzichte van de leningen die zij verstrekken. Onzekerheid over de hardheid, houdbaarheid, en uitwinbaarheid van die rechten is kostbaar. Een bank is er dus veel aan gelegen daarover duidelijkheid te krijgen, via proefprocedures die in deze bijdrage worden beschreven.
Auteur(s)F.E.J. Beekhoven van den Boezem , R. van den Bosch
Pagina200
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe invloed van Europees recht op alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (ADR)
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 208
SamenvattingDeze bijdrage behandelt de doorwerking van Europees consumentenrecht in ADR-procedures aan de hand van het arrest Heesakkers/Voets (NJ 2014/274). Vastgesteld wordt dat de rechterlijke controle op de handhaving van het Europees consumentenrecht in ADR-procedures is uitgebreid. Ook buitengerechtelijke geschillenbeslechters dienen (ambtshalve) toepassing te geven aan Europese consumentbeschermende bepalingen.
Auteur(s)I. Brand
Pagina208
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe grenzen van de bedenktijd
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 214
SamenvattingKan een consument door zijn eigen gedragingen het recht verspelen om gebruik te maken van een wettelijke bedenktijd? Bij de koop op afstand is het antwoord inmiddels gegeven. Art. 6:230s lid 3 BW beperkt de consequenties tot een verplichting tot vergoeding van de waardevermindering van de zaak.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina214
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMvV: Mededelingsplicht, verzwijging en Vergoeding
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 218
SamenvattingVerkeersopvattingen bepalen het bestaan van precontractuele mededelingsplichten. De kennis van de betrokken partijen alsook wettelijke mededelingsplichten zijn daarbinnen van grote betekenis. Wat betreft de gevolgen van verzwijging zouden contractueel bedongen garanties ook bij vernietiging van de overeenkomst van betekenis kunnen blijven, mits de overeenkomst zonder terugwerkende kracht wordt vernietigd.
Auteur(s)A.G. Castermans
Pagina218
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurder-aandeelhouder en toepasselijkheid van regels van particuliere borgtocht ‘revisited’
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 224
SamenvattingIn het zakelijke verkeer wordt veelvuldig gebruik gemaakt van door natuurlijke personen af te geven borgtochten. Daarbij dient aan de eisen van art. 1:88 lid 5 BW en aan die van het minder bekende art. 7:857 e.v. BW te worden voldaan. De rechtspraak past deze criteria echter niet consequent toe, waardoor met name bestuurders-aandeelhouders soms ten onrechte bescherming wordt onthouden.
Auteur(s)C.R. Christiaans
Pagina224
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTaxus revisited. Een kleine taxonomie van het kennisvereiste
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 229
SamenvattingDeze bijdrage gaat in op de verschillende rollen die kennis in het aansprakelijkheidsrecht speelt. Aan de orde komen: objectivering van het kennisvereiste, verplichtingen bij onvoldoende kennis van het risico, aansprakelijkheid voor onbekende risico’s, het subjectieve kennisvereiste bij zuiver nalaten en de stand van wetenschap en techniek.
Auteur(s)C.C. van Dam
Pagina229
LinkVolledige tekst artikel (Ceesvandam.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEigenlijke (wettelijke) en oneigenlijke (contractuele) lossing
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 235
SamenvattingDe Hoge Raad komt terug van eerdere jurisprudentie en ziet oneigenlijke (contractuele) lossing thans als een vorm van uitwinning.
Auteur(s)N.E.D. Faber , N.S.G.J. Vermunt
Pagina235
LinkVolledige tekst artikel (Radboud Universiteit Nijmegen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet procedeerverbod
CiteertitelMvV 2015, 7/8, p. 239
SamenvattingProcederen kan onrechtmatig zijn. In het licht van het fundamentele recht op toegang tot de rechter is daarvan niet spoedig sprake. De mogelijke sanctie van een procedeerverbod komt in vergelijking met schadevergoeding bovendien bijzonder ingrijpend voor. Dit verklaart dat procedeerverboden zeldzaam zijn. Toch is de verbodssanctie niet zonder betekenis, en kan deze in gevallen van dreigende kansloze procedures en ‘juridische stalking’ een nuttige rol vervullen. Toepassing en nadere ontwikkeling van kostenprikkels kunnen waarschijnlijk een veel belangrijker bijdrage leveren aan het tegengaan van ongewenst procesgedrag.
Auteur(s)B.T.M. van der Wiel
Pagina239
LinkVolledige tekst artikel (Openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn