Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 29-09-2015
Aflevering 9
RubriekKroniek
TitelKroniek Natuurbeschermingsrecht en Ffw 2015 (deel 2)
CiteertitelBR 2015/76
SamenvattingDit betreft deel 2 van de kroniek Natuurbeschermingsrecht en Flora- en faunawet (Ffw) 2015. In het eerste deel behandelden wij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van de Natuurbeschermingswet, oftewel de gebiedsbescherming. Deel 1 van deze kroniek verscheen in Bouwrecht 2015/61.2 Dit tweede deel van de kroniek behandelt de ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor wat betreft de soortbescherming zoals neergelegd in de Ffw. In deel 2 komen de actualiteiten op het gebied van de soortbescherming aan de orde in de periode 1 januari 2014 tot en met 15 juli 2015. Kort worden eerst de relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving behandeld, daarna behandelt deze kroniek de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en rechtbank aan de hand van verschillende deelonderwerpen.
Auteur(s)F. Onrust , M.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (ENVIR Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 24-06-2015
CiteertitelBR 2015/77
SamenvattingAfdeling 10.2.1 Awb van toepassing op verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingsbesluit. (Haarlemmermeer)
Samenvatting (Bron)Op 18 september 2012 heeft het college bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een "Aanvraagformulier Verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart" ingediend, ten behoeve van realisering van het project "High Speed Logistics Park" op het perceel plaatselijk bekend als het Groenenbergterrein te Oude Meer, gemeente Haarlemmermeer.
AnnotatorL.M. Muetstege , S.F.J. Sluiter
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelBR 2015/78
SamenvattingOnbenutte planologische mogelijkheden mogen in een nieuw plan worden opgenomen, zonder dat hoeft te worden voldaan aan de in artikel 3.1.6 lid 2 Bro genoemde voorwaarden. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "ArenAPoort West" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 22-04-2015
CiteertitelBR 2015/79
SamenvattingBij de vaststelling van een bestemmingsplan moet een passende beoordeling worden verricht die ook al een maximale toepassing van een wijzigings-, afwijkings- of uitwerkingsbevoegdheid door B en W omvat. De passende beoordeling mag niet worden uitgesteld tot het moment van de toepassing van de bevoegdheid. (Haaksbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 03-06-2015
CiteertitelBR 2015/80
SamenvattingCriteria voor de verlening van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging of uitbreiding van een veehouderij die nog niet over een ‘natuurvergunning’ beschikt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2013 heeft het college aan [de maatschap] krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend voor de wijziging van een rundvee-, schapen- en varkenshouderij aan de [locatie] te Beesd.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24-06-2015
CiteertitelBR 2015/81
SamenvattingVergunde situatie op de referentiedatum is uitgangspunt voor de vergunningverlening op grond van art. 19d Nbw 1998. Op die datum hoeven niet tevens al de andere vereiste toestemmingen, zoals de bouwvergunning, te zijn verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2013 heeft het college aan [de maatschap] een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij en vleesvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 15-07-2015, 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2
CiteertitelBR 2015/82
SamenvattingCriteria voor de verlening van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging of uitbreiding van een veehouderij die nog niet over een dergelijke vergunning beschikt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelBR 2015/83
SamenvattingPlanschade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico moet redelijkerwijs ten laste van de aanvrager blijven. De drempel van 2% die in artikel 6.2 lid 2 Wro is neergelegd is een minimum forfait, dat geldt voor alle gevallen waarin is verzocht om vergoeding van indirecte planschade in de vorm van waardevermindering, ongeacht de vraag of de schadeveroorzakende planologische maatregel als normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. In dit geval zijn er voldoende redenen om een drempel van 5% te hanteren. (Mook en Middelaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 17.200,00.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelBR 2015/84
SamenvattingHet bestuursorgaan heeft beoordelingsruimte ten aanzien van de vaststelling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico. (Drimmelen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft het college aan [appellant sub 3] een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 8.100,00.
AnnotatorT.W. Franssen
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelKoninklijk Besluit 23-04-2015, 2015000740
CiteertitelBR 2015/85
SamenvattingBeroep op zelfrealisatie lopende verzet tegen het bestemmingsplan en/of exploitatieplan. (Echt-Susteren)
AnnotatorH.X. Botter , E.W.J. de Groot
LinkVolledige tekst besluit (Staatscourant)
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerecht EU 30-06-2015, T-186/13, T-190/13, T-193/13, ECLI:EU:T:2015:447
CiteertitelBR 2015/86
SamenvattingVermeende verkoop van grond onder de marktprijs door gemeente Leidschendam-Voorburg
AnnotatorA.D.L. Knook
LinkVolledige tekst uitspraak (Gerecht EU)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 09-06-2015, 35.150
CiteertitelBR 2015/87
SamenvattingKostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW ten opzichte van § 47 UAV 1989
AnnotatorM.R. Lim
Artikel aanvragenVia Praktizijn