AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-10-2015
Aflevering 37
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelAB 2015/337
SamenvattingBestemmingsplan. Parkeernormen. Dynamische verwijzing in planregel toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o." vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-07-2015
CiteertitelAB 2015/338
SamenvattingAangezien het beoordelingsverslag niet blijft binnen n van de in art. 58 van de Deurwaarderswet genoemde organen is er geen sprake van intern beraad. Geen sprake van concurrentie gevoelige gegevens. Informatiestelsel van de Wob brengt met zich mee dat appellant niet verplicht is om specifieke documenten op te vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2013 heeft het bestuur van de KBvG (hierna: het bestuur) een verzoek van [appellant sub 2] om krachtens artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) documenten openbaar te maken, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-06-2015
CiteertitelAB 2015/339
SamenvattingIndien desgevraagd geen opheldering wordt verstrekt over de discrepantie in handtekeningen onder het Wob-verzoek en de machtiging tot bezwaar kan het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2013 heeft het college een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 04-08-2015
CiteertitelAB 2015/340
SamenvattingRechtseenheid. Eisen aan een schriftelijke ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex art. 4:17 Awb.
Samenvatting (Bron)Van een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17, derde lid, van de Awb is sprake als duidelijk is dat de belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien voldoende duidelijk is op welke aanvraag het geschrift betrekking heeft, dat belanghebbende zich op het standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en dat belanghebbende erop aandringt dat een zodanige beslissing alsnog wordt genomen. Met de overweging in 4.4 sluit de Raad aan bij de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4682) betreffende de eisen die aan een ingebrekestelling worden gesteld. In genoemde uitspraak was de ingebrekestelling opgesteld door een professioneel rechtsbijstandverlener.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 16-09-2014
CiteertitelAB 2015/341
SamenvattingProcederen over procederen: ceci nest pas een bezwaarschrift 9.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstand. Geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de daartoe in het opschortingsbesluit gegeven termijn alsnog de gevraagde bewijsstukken te verstrekken. Het college heeft de brieven van appellant van 29 januari 2012 en van 3 maart 2012 terecht niet aangemerkt als bezwaarschrift tegen het opschortingsbesluit.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 13-11-2014
CiteertitelAB 2015/342
SamenvattingProcederen over procederen: ceci nest pas een bezwaarschrift 10; marginale toetsing 34.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid. Grondslag. Niet uitkeren buitenlandtoelage.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:3816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 10-06-2015
CiteertitelAB 2015/343
SamenvattingProcederen over procederen: ceci nest pas een bezwaarschrift 11.
Samenvatting (Bron)Tijdig ingediend bezwaarschrift van appellant van 17 december 2012, dat bij brief van 11 januari 2013 is aangevuld. De rechtbank is dan ook ten onrechte overgegaan tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar van appellant. Inhoudelijk: de gegevens en de gemaakte fotos kunnen, bezien in samenhang met elkaar, de conclusie van de minister dragen dat aannemelijk is dat appellant ten tijde van de controle niet op zijn GBA-adres woonde. Appellant heeft nadere bewijsstukken aangekondigd voor zijn stelling dat hij op zijn GBA-adres woonde, maar niet ingezonden.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 22-07-2015
CiteertitelAB 2015/344
SamenvattingProcederen over procederen: ceci nest pas een bezwaarschrift 12; ook interne doorzendplicht; marginale toetsing 35.
Samenvatting (Bron)Appellante heeft met haar brief van 16 augustus 2012 tijdig bezwaar ingediend tegen het besluit van 20 juli 2012. Het Uwv heeft het bezwaar bij het bestreden besluit dan ook ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging uitspraak en bestreden beluit. Nieuwe beslissing op bezwaar waarbij het alsnog de gronden van appellante tegen het besluit van 20 juli 2012 inhoudelijk dient te beoordelen. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal het Uwv bij het nemen van een nader besluit ook aandacht moeten besteden aan de vraag in hoeverre er aanleiding is om de door appellante gevorderde schade te vergoeden.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 01-12-2014
CiteertitelAB 2015/345
SamenvattingDe Hoge Raad heeft de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafs onverbindend verklaard. Het CBB verbindt daar in lopende boetezaken geen consequenties aan.
Samenvatting (Bron)Boetes wegens overtreding rookverbod in de horeca; serveren biefstuk etc; niet vrijwel uitsluitend verstrekken van alcoholhoudende drank; uitzondering op rookverbod niet van toepassing.
AnnotatorG. Boogaard , J. Uzman
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-08-2014
CiteertitelAB 2015/346
SamenvattingAMvBs zijn niet per definitie algemeen verbindende voorschriften. Een AMvB die een algemene regel buiten toepassing verklaart, is een constitutief besluit van algemene strekking. Daar is geen bezwaar en beroep tegen mogelijk.
Samenvatting (Bron)De Grondwet definieert de algemene maatregel van bestuur niet. Dat betekent dat de algemene maatregel van bestuur niet per definitie het rechtskarakter heeft van een algemeen verbindend voorschrift. Per geval dient beoordeeld te worden of een algemene maatregel van bestuur een algemeen verbindend voorschrift inhoudt. Uit artikel 27 Wta vloeit voort dat een accountant slechts externe accountant kan zijn, als hij ingeschreven is in het register en daarmee het lidmaatschap van het NIVRA of de NOvAA heeft verworven. Daarmee geldt deze bepaling voor een reeks van gevallen en is zij tot een open, in abstracto omschreven groep van personen gericht en houdt zij een zelfstandige normstelling in. Het gaat dus om een algemene maatregel. Artikel 28 Wta opent de mogelijkheid die algemene regel buiten toepassing te verklaren. Blijkens de toelichting is ook aan dat buitentoepassingverklaren een algemeen karakter toebedacht. Voor de mogelijkheid om op te treden als extern accountant is dan in het algemeen (voor zover hier van belang) de inschrijving in het register niet meer vereist. Derhalve is ook de buitentoepassingverklaring een besluit van algemene strekking. De weigering van de minister om tot buitentoepassingverklaring over te gaan, is derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep.
AnnotatorG. Boogaard , J. Uzman
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-09-2014
CiteertitelAB 2015/347
SamenvattingAls een bestuursorgaan het Unierecht correct toepast, brengt de omstandigheid dat autoriteiten van andere lidstaten hetzelfde Unierecht anders toepassen niet met zich dat dat bestuursorgaan in strijd handelt met het gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)bedrijfstoeslag 2012, dubbelclaim, Europees gelijkheidsbeginsel, kennelijke fout
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn