Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-09-2015
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelPunitieve handhaving van het omgevingsrecht: eenvoudig beter?
CiteertitelM en R 2015/126
SamenvattingPunitieve handhaving van het omgevingsrecht vindt momenteel, al dan niet na een bestuurlijke start door middel van een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd door de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst, plaats door middel van het strafrecht. De Omgevingswet die op 7 juli 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen, bevat een lege paragraaf “Bestuurlijke boete” (§ 18.1.4) die getuigt van een voornemen van de regering tot invoering van de bestuurlijke boete in het “bredere omgevingsrecht”, terwijl er dan geen bestuurlijke strafbeschikking mag worden opgelegd.
Auteur(s)C. Waling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAandachtspunten bij de toedeling van ontwikkelingsruimte uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
CiteertitelM en R 2015/132
SamenvattingOp 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden. Op grond van het PAS kunnen provincies ontwikkelingsruimte toedelen. Alle provincies doen dit op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Met deze en andere verdeelmethodes is buiten het omgevingsrecht – zoals in het subsidierecht – al ervaring opgedaan. In dit artikel wordt, na een korte beschrijving van het PAS, ingegaan op de mogelijke valkuilen bij het toedelen van ontwikkelingsruimte.
Auteur(s)A. Drahmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe Autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
CiteertitelM en R 2015/133
SamenvattingOp 4 juni 2015 is het wetsvoorstel tot Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bij de Tweede kamer ingediend1. Bijzonder, want in het milieubeleid is het fenomeen van een zelfstandig bestuursorgaan een uitzondering. We kennen alleen de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) die de uitvoering van de emissiehandel ondersteunt. In dit artikel wordt ingegaan op de (internationale) achtergronden en op de inhoud van dit voorstel tot oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan.
Auteur(s)R. Leijendekker-Van Kaam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelM en R 2015/135
SamenvattingBeplantingsvoorschrift mogelijk bij omgevingsvergunning binnenplanse afwijking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2012 heeft het college aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een hekwerk op het perceel [locatie] te Beegden (hierna: het perceel).
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-06-2015
CiteertitelM en R 2015/136
SamenvattingOmgevingsvergunning milieu en het inrichtingenbegrip: bevoegd gezag moet op grondslag van de aanvraag beslissen (ook als aanvrager uitgaat van verkeerd inrichtingenbegrip), maar…
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting van [vergunninghouder] aan de [locatie] te Alphen aan den Rijn.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelM en R 2015/137
SamenvattingFeitelijk aanwezige situatie is geen andere handeling of project
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2014 heeft het college het door Mob en Leefmilieu ingediende verzoek om op te treden tegen het zonder vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) opgeslagen houden van munitie die is overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog in of nabij het "Gat van Zierikzee" in het Natura 2000-gebied "Oosterschelde" afgewezen.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 09-07-2015
CiteertitelM en R 2015/138
SamenvattingVoorlopige maatregelen ex art. 28 en 29 WED
Samenvatting (Bron)Onmiddellijk ingrijpen als bedoeld in de artikelen 28 en 29 Wed niet dringend noodzakelijk. Opheffing van het ex artikel 28 Wed als voorlopige maatregel gegeven bevel van de officier van justitie dat verdachte zich onthoudt van op- en overslag van stoffen die overeenkomstig PGS 29 onder brandgevarenklasse 0 vallen. Afwijzing van de ex artikel 29 Wed ingediende vordering van de officier van justitie.
AnnotatorH.J.A. van Ham
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:4894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-07-2015
CiteertitelM en R 2015/139
SamenvattingBevoegd gezag vergunningverlening bij effecten op Natura 2000-gebieden in meerdere provincies
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2013 heeft het college aan [vergunninghouder A] vergunningen krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het wijzigen/uitbreiden van een melkrundveebedrijf aan de [locatie 1] te Oudewater.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-07-2015
CiteertitelM en R 2015/140
SamenvattingBevoegd gezag vergunningverlening bij effecten op Natura 2000-gebieden in meerdere provincies
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2014 heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding/uitbreiding en exploitatie van zijn agrarische bedrijf aan de [locatie] te Reeuwijk (hierna: de veehouderij).
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-07-2015
CiteertitelM en R 2015/141
SamenvattingOmgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan. Plattelandswoning. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Relativiteit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken van het pand gelegen aan de [locatie 1] te Biezenmortel (hierna: de woning) als plattelandswoning.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelM en R 2015/142
SamenvattingBestemmingsplan en Natura 2000: planregel die natuurtoets aan B en W overlaat in strijd met Nbw 1998 en Wabo – plan ten onrechte niet passend beoordeeld
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Uithuizen [locatie]" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelM en R 2015/143
SamenvattingIn gevallen waarin een activiteit genoemd wordt in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar de omvang van deze activiteit onder de in kolom 2 vastgelegde drempelwaarden blijft, dient het bevoegd gezag een zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Omdat het in dit geval niet gaat om een activiteit die genoemd wordt in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. hoefde de raad geen vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" en "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelM en R 2015/144
SamenvattingRelativiteitsvereiste. Verwevenheid individueel belang met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen. Herplantplicht en Boswet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2014 heeft het college aan de gemeente Barneveld omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 40 bomen op het perceel Stationsweg nabij het station Barneveld-Noord/de spoorwegovergang Baron van Nagelstraat-Stationsweg.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2707
Artikel aanvragenVia Praktizijn