Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 23-10-2015
Aflevering 35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2015/1776
SamenvattingTwijfel doet zich gelden op vele niveaus: als bijvoorbeeld de Hoge Raad zelf niet twijfelt over de juiste uitleg van EU-regels is hij niet verplicht om antwoorden van het Hof van Justitie EU op vragen van andere rechters, die hieromtrent wel twijfelden, af te wachten of zelf vragen te stellen. Maar twijfel over de precieze betekenis van specifieke wettelijke bepalingen komt in de kroniekperiode bij de Hoge Raad minstens twee keer aan de orde. Het Hof van Justitie EU neemt – tijdens de kroniekperiode – over een belangrijk punt dan weer twijfel weg in het Europese consumentrecht. Geen twijfel is er ook over de voortgang van de ontwikkeling van het Europees privaatrecht. Geen twijfel is er in ieder geval over het feit dat met name advocaten er goed aan zouden doen de aanwijzingen die de Hoge Raad tot tweemaal toe formuleert over zorgnormen ter harte te nemen.
Auteur(s)J.G.J. Rinkes , T.H.M. van Wechem
Pagina2409-2419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2015/1777
SamenvattingOp het eerste gezicht leek het een rustig half jaar. Maar met name in september is een aantal (beleids-) kwesties in een stroomversnelling geraakt en kwam de Minister van Veiligheid en Justitie in opspraak over de betrokkenheid van de overheidsinstanties bij de foto van Volkert van der G. Op het gebied van wetgeving is het nog even stilte voor de storm (in het kader van de Modernisering Wetboek van Strafvordering), maar de Hoge Raad heeft een groot aantal belangwekkende uitspraken gedaan (al of niet in cassatie in belang der wet). Voor die rechtspraak is in deze kroniek de meeste aandacht.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina2420-2430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2015/1778
SamenvattingHet wetsvoorstel splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de zogenoemde ‘concurrenten-rechtspraak’ hebben het afgelopen half jaar de meeste pennen in beweging gebracht. Voor het overige was het in deze kroniekperiode betrekkelijk rustig. Op het gebied van openbaarheid van bestuur is vooral het een en ander te doen geweest over het wetsvoorstel waarbij de dwangsom bij WOB-zaken uit de wet wordt gehaald. Het voorstel blijkt op verrassend veel weerstand te stuiten. Verder blijven onrechtmatig verkregen bewijs en de bestuurlijke boete belangrijke thema’s en is een aantal interessante uitspraken over het vertrouwensbeginsel gewezen.
Auteur(s)E.J. Daalder , C.A. Geleijnse , A.A.M. Elzakkers
Pagina2431-2442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2015/1779
SamenvattingDit jaar is voor het eerst sinds 2012 de voorjaarskroniek (civiele) rechtspleging weer verschenen. Daarin heeft Carla Klaassen aandacht besteed aan belangrijke actuele ontwikkelingen en thema’s op het gebied van de civiele rechtspleging. De onderhavige kroniek concentreert zich daarom als vanouds op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie van met name de Hoge Raad op het terrein van het burgerlijk procesrecht. Het beeld in de jurisprudentie is grotendeels ook als vanouds: geen revolutionaire ontwikkelingen, maar voldoende uitspraken die de moeite van het signaleren waard zijn. Als echter de rechtspraak naar aanleiding van de pilotreglementen bij de Gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch een voorbode is van wat ons te wachten staat na de invoering van KEI, zal er de komende jaren voldoende stof zijn voor deze kroniek.
Auteur(s)M.H. de Boer , M. van de Hel-Koedoot
Pagina2443-2406
LinkVolledige tekst artikel (just-litigation.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2015/1780
SamenvattingHet laatste jaar liet bij uitstek zien dat onze staatsrechtelijke instituties en politiek-staatsrechtelijke cultuur meer teweegbrengen dan alleen polderen en opportunistisch meerderheden oprapen. Zij kenmerkten zich door onvermoed veel bestuurskracht. Politiek staatsrechtelijk gezien was het onrustig, onder meer door wisselingen in kabinetsposten en Kamerfracties en door ophef over de zogenaamde ‘AMvB route’. Ook de rol van de Eerste Kamer werd weer van verschillende kanten onder de loep genomen. Verder bracht het kabinet een Grondwetswijzigingsvoorstel betreffende de waarborgfunctie in consultatie, was er tumult over het advies dat het Europese Hof uitbracht over de toetreding van de Unie tot het EVRM en sleepte de discussie over de reorganisatie van de hoogste bestuursrechter zich voort.
Auteur(s)G. Boogaard , M.L. van Emmerik , J. Uzman , W.J.M. Voermans
Pagina2407-2464
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2015/1781
SamenvattingIn deze kroniek kan slechts een fractie worden behandeld van de vele ontwikkelingen die zich op het terrein van het belastingrecht hebben voorgedaan. Dit deel van het recht is fluïde en ‘verbrokkeld’ als het ware onder invloed van het internationale en in het bijzonder het Europese recht. Toch bevat het belastingrecht ook inherente krachten die ertoe leiden dat beginselmatige concepten gelding blijken te hebben. Bij de bewaking (en ontwikkeling) van dergelijke concepten speelt de belastingkamer van de Hoge Raad een niet onbelangrijke rol.
Auteur(s)L.J.A. Pieterse
Pagina2465-2474
LinkVolledige tekst artikel (belastingrechtaandevu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2015/1782
SamenvattingHet tumult in het migratierecht zal niemand zijn ontgaan. Deze juridische kroniek beoogt geen recht te doen aan alle aspecten van deze crises. Al was het alleen maar omdat de problemen voornamelijk van politieke aard zijn en het dezer dagen vooral duidelijk wordt hoe beperkt de rol van het recht is in de zoektocht naar oplossingen. Toch is er onvermijdelijk veel aandacht voor deze kwestie in de verschillende rubrieken. Daarnaast worden enkele belangwekkende ontwikkelingen uit de andere deelgebieden die het migratierecht rijk is belicht. Geen volledig overzicht, maar wel een relevante keuze daaruit.
Auteur(s)H. Battjes , P. Boeles , E.R. Brouwer , A.M. Reneman , C.H. Slingenberg , T.P. Spijkerboer , M.C. Stronks , G. Cornelisse
Pagina2475-2485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2015/1783
SamenvattingHet EHRM en de Nederlandse rechter hebben vernieuwende uitspraken gedaan over de kafala-adoptie, draagmoederschap en transseksualiteit. Het college van burgemeester en wethouders kreeg door de inwerkingtreding van de Jeugdwet nieuwe bevoegdheden, maar daarmee ontstonden vragen over mandaatverlening aan andere instanties en bestuursorganen. De perikelen rondom de gedragswetenschapper zijn allesbehalve opgelost. De Hoge Raad heeft zich rechtsvormend uitgesproken over grensoverschrijdende kinderbescherming en familieprocesrecht. De (initiatief)wetgever hield zich bezig met administratieve scheiding, beperking van partner- en kinderalimentatie en deed een poging tot het wederom sleutelen aan de gemeenschap van goederen.
Auteur(s)M.J. Vonk , C.J. Forder
Pagina2486-2494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2015/1784
SamenvattingHet sociaal recht blijft smullen voor juristen. Het is een kwestie van balanceren tussen rechtszekerheid en individuele belangenafweging. Dit alles nog eens overgoten met een saus van maatschappelijke en economische belangen en politieke gevoeligheden. Het is daarom ook weer niet alleen maar genieten. Het sociaal recht, de wetgever en de rechter moeten in een soms wat gespannen en onduidelijke verhouding uitkomst brengen in moeilijke zaken, waarin iemands bestaanszekerheid in het geding is.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel
Pagina2495-2509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2015/1785
SamenvattingIn deze kroniek wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen, op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt betreft de jaren 2013, 2014 en 2015. In het beschreven tijdvak is eens te meer gebleken dat het Hof van Justitie van de EU nog steeds een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van het Europees recht, door op ad hoc wijze de fundamenten van de interne markt, het Europees burgerschap, het mededingingsrecht en de EMU vorm te geven. Op wetgevend vlak valt niet alleen een toename aan regelgeving waar te nemen, onder meer op het terrein van staatssteun en EMU, maar ook, en vooral, dat dergelijke regels zowel binnen als buiten het formele verdragskader aangenomen worden en op die manier uiting geven aan de nood aan flexibiliteit die gepaard gaat met het vormgeven van een zich verder ontwikkelende interne markt en EMU.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , P.J.M.M. Van Cleynenbreugel , V. Borger , M. Aalbers , T.W.A. Weber
Pagina2510-2526
Artikel aanvragenVia Praktizijn