Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-10-2015
Aflevering 10
RubriekArtikelen
Titel Gebruikskruimels van rechtswege, of toch niet ….?!
CiteertitelTBR 2015/158
SamenvattingIn deze bijdrage wordt in hoofdzaak stilgestaan bij de ontheffing voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik als bedoeld in onderdeel 9 van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Auteur(s)I.L. Haverkate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe mededelingsplicht van de aannemer bij opzegging van een aannemingsovereenkomst
CiteertitelTBR 2015/159
SamenvattingIn dit artikel onderzoekt auteur wat precies de ‘mededelingsplicht’ voor de aannemer inhoudt en hoe deze verplichting in de rechtspraak van de overheidsrechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt ingevuld. Meer in het bijzonder zal auteur aandacht besteden aan het (enige) arrest van de Hoge Raad hierover uit 2013. De Hoge Raad lijkt deze verplichting namelijk anders uit te leggen dan de overheidsrechter in eerste aanleg en de RvA. Alvorens de parlementaire geschiedenis en de toepasselijke jurisprudentie te bespreken, zal auteur eerst kort de relevante regels van het bewijsrecht toelichten, omdat daaruit de betekenis van de mededelingsplicht kan worden afgeleid. Daarbij zal auteur stilstaan bij de hoofdregel in art. 150 Rv, de meeste verstrekkende uitzondering daarop; de omkering van de bewijslast en minder verstrekkende uitzonderingen als de bewijsvermoedens en de verzwaarde stelplicht of mededelingsplicht.
Auteur(s)J.S.O. den Houting
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY8728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe paardensprong in het adviseursrecht . Beschouwingen naar aanleiding van HR 20 januari 2012, NJ 2012, 59 (Wierts / Visseren)
CiteertitelTBR 2015/160
SamenvattingOnderzocht wordt of de schakel-rechtspraak die bekend is vanuit de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer ook toepasselijk is op de relatie opdrachtgever-hoofdadviseur-onderadviseur. Daarnaast wordt bezien welke complicaties bij zo een schakel-vordering in adviseursrelaties aan de orde kunnen zijn. De conclusie is dat ook in adviseursrelaties schakel-vorderingen zeldzaam zullen zijn.
Auteur(s)F.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst artikel (Ekelmans & Meijer)
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BT7496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVvE’s met eigenaarbewoners en huurders. Huurdersparticipatie in gemengde complexen
CiteertitelTBR 2015/161
SamenvattingIn dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor het vergroten van de zeggenschap van huurders in gemengde complexen: VvE's waar niet alleen eigenaar-bewoners wonen, maar ook huurders. Zeggenschap voor huurders in het complex doet recht aan het harmonieus samenwonen in de 'gebruiks-, woon- en leefgemeenschap', waarin iedere bewoner vergelijkbare rechten en plichten heeft, ook al is de gebruikstitel verschillend.
Auteur(s)M.C.E. van der Vleuten
LinkVolledige tekst artikel (VvErecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelTBR 2015/163
SamenvattingProactieve aanwijzing Woensdrecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Woensdrecht een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines - het Windpark Kabeljauwbeek - binnen het in de aanwijzing aangegeven gebied in de gemeente Woensdrecht overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften (hierna: de proactieve aanwijzing).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 12-08-2015
CiteertitelTBR 2015/164
SamenvattingHerbouw na calamiteit, Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2012 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum, de rechtsvoorganger van het algemeen bestuur (hierna: het dagelijks bestuur), aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een gebouw op het perceel [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelTBR 2015/165
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude" vastgesteld.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelTBR 2015/166
SamenvattingVoldoende parkeergelegenheid Utrecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o." vastgesteld.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 15-04-2015
CiteertitelTBR 2015/167
SamenvattingNieuwvestiging intensieve veehouderij Heeze-Leende
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013, met kenmerk C2116335/3391639, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan een ontheffing verleend van het in artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij voor een bouwblok van maximaal 2,5 ha aan de Molenschut ong. in Leende en daaraan voorschriften verbonden.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-02-2015
CiteertitelTBR 2015/168
SamenvattingWaarschuwingsplicht en eigen schuld
Samenvatting (Bron)Door aannemer in afwijking van oorspronkelijk bestek uitgevoerde warmwatercirculatieleiding (kunststof in plaats van koper). Na constatering van de afwijking stelt de aannemer dat de kunststof leiding gelijkwaardig is aan de oorspronkelijk voorgeschreven koperen leiding, waarna de opdrachtgever met de wijziging heeft ingestemd. Na enkele jaren treden lekkages op, omdat de kunststof leiding niet bestand bleek tegen de continu-bedrijfstemperatuur die vanwege legionellavoorschriften noodzakelijk was. De aannemer is aansprakelijk vanwege schenden waarschuwingsplicht. Vanwege eigen schuld (art. 6:101 BW) moet de opdrachtgever 45% van de schade zelf dragen.
AnnotatorW.J.M. Herber
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Den Haag 13-05-2015
CiteertitelTBR 2015/169
SamenvattingDe bescherming van een gebruikersinterface van een computerprogramma
Samenvatting (Bron)Auteursrecht op software. Zonder toestemming openbaar gemaakt.
AnnotatorA.J. Dunnik , G.J. Zwenne
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:5598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Haarlem 10-08-2011
CiteertitelTBR 2015/170
Samenvatting'Johanna Josephine'
Samenvatting (Bron)Leidingschade; zorgvuldigsheidsnorm; aanvaring; samenloop; verjaring; KLIC-melding; Bij baggerwerkzaamheden is een telefoonkabel beschadigd. De eigenaar van de kabel spreekt zowel de baggeraar als de eigenaar van het baggerschip aan. De vordering jegens de eigenaar van het baggerschip is verjaard onder de aanvaringsregeling. De vordering op de grondslag onrechtmatige daad wordt afgewezen. De in de verjaringsregeling bij aanvaring verankerde bescherming van de aansprakelijke persoon brengt onvermijdelijk mee dat een keuze voor deze grondslag niet kan worden aanvaard, omdat de verjaringstermijn bij aanvaring daarmee zou worden doorkruist. De vordering jegens de baggeraar wordt afgewezen, omdat de baggeraar voldoende zorgvuldig heeft gehandeld door bij het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden een marge van 1.5 meter in acht te nemen. Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan de baggeraar forse afwijkingen van de getekende diepteligging van de kabel behoefde te verwachten.
AnnotatorF.J. van Velsen
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BR6547
Artikel aanvragenVia Praktizijn