Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 29-10-2015
Aflevering 11
RubriekColumn
TitelOnze vereniging
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 5
SamenvattingDe Nederlandse orde van advocaten is een openbaar lichaam ex artikel 134 Gw. De afgelopen maanden bleken advocatenkantoren te zijn afgeluisterd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het leidde tot een kort geding tegen de staat. De orde stond aan de zijlijn en beperkte zich tot commentaar. Kaaks vraagt zich af of het geen tijd wordt voor een Nederlandse Vereniging van advocaten.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
Titel‘Straffeloosheid in Turkije moet stoppen’
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 11
SamenvattingDe Koerdische kwestie beheerst de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Turkije. Mensenrechten worden op grote schaal geschonden, maar onderzoek door de overheid blijft uit volgens Turks-Koerdische advocaten. Dus doen ze het maar zelf.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Wij willen de advocatuur toegankelijk maken’
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 12
SamenvattingAls partner, bestuurder en advocaat maakt Pieter Mantel zich druk over de Wwz.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekService
TitelWinst uit stenen
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 14
SamenvattingIn de advocatuur wordt veel gewerkt met eigen kamertjes in statige panden. Gevolg: torenhoge kantoorlasten. Welke goedkopere alternatieven zijn er? ‘Telefoontjes handel je af in de belcel.’
Auteur(s)E. van Dongen
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Mensenrechten zijn corebusiness van de orde’
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 19
SamenvattingDe voor velen onbekende Commissie-Meijers bestaat 25 jaar. De Nederlandse orde van advocaten stopt de subsidie voor dit juridisch deskundigenplatform voor mensenrechten, democratische beginselen en rechtsstatelijkheid van EU-regelgeving. Daarmee vergeet de orde haar eigen missie, stelt voormalig strafadvocaat, hoogleraar strafrecht en voorzitter van de Commissie-Meijers Theo de Roos. ‘Een advocaat is ook hoeder van de rechtsstaat.’
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelDe reikwijdte van het verschoningsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 22
SamenvattingDe Rechtbank Den Haag oordeelde dat een rapport van een advocatenkantoor over de derivatenpositie van Vestia niet onder het verschoningsrecht viel. Volgens sommigen staat daarmee het civiele verschoningsrecht van de advocaat op de tocht. Hoe ver reikt het verschoningsrecht eigenlijk?
Auteur(s)J. Sluysmans , R. de Graaff
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelNiks is meer ver van ons bed
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 29
SamenvattingAsieladvocaten zien dagelijks de gevolgen van het toenemend aantal asielzoekers in ons land. Hoe ervaren zij deze situatie en wat adviseren deze professionals de regering? ‘We moeten anders tegen migratie aankijken.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelZo moet u declareren en incasseren
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 32
SamenvattingPer 1 januari 2015 zijn wet- en regelgeving voor de advocatuur ingrijpend veranderd, ook ten aanzien van de financiële kant van de rechtsbijstandverlening. De gewijzigde regels sluiten niet naadloos aan op andere (gehandhaafde) regels. Verder zit de tuchtrechter niet stil en leggen de artikelen 6:230a en verder Burgerlijk Wetboek1 extra verplichtingen op.2 Tijd voor een checklist voor alle verplichtingen rond declareren, incasseren en, als het niet anders kan, procederen. Plus: de relevante verplichtingen ten aanzien van gefinancierde rechtshulp (‘toevoegingen’).
Auteur(s)L. Rammeloo , A. Groenewoud
Pagina32-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelDe blijvende onmogelijkheid
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 37
SamenvattingWanneer is er sprake van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming in de zin van artikel 6:80 lid 1 sub a BW?
Auteur(s)M. Loth , O. Sleeking
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelExpertgroep Alimentatienormen hield zich doof
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 41
SamenvattingNa tien maanden onzekerheid heeft de Hoge Raad beslist: het kindgebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Duizenden ouders hebben onterecht maanden te weinig kinderalimentatie ontvangen of ten onrechte gedacht minder te hoeven betalen. De vraag is nu: hoe heeft de Expertgroep Alimentatienormen het zover kunnen laten komen?
Auteur(s)I. Vledder , A.C. Hendriks
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelVoor stad en orde
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 43
SamenvattingDe Haagse advocaat Faber van Riemsdijk (1786-1863) nam zijn verantwoordelijkheid als waarnemend burgemeester in de Franse tijd. Hij legde de grondslag voor gratis rechtshulp in de stad en was decennialang deken.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelSchrijven voor de klik
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 44
SamenvattingHoe voorkomt u dat uw cliënt bij het lezen van uw nieuwsbrief denkt: spam. In drie stappen naar een goed gelezen nieuwsbrief.
Auteur(s)D. Schipper
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline Amsterdam 19-08-2014, 13-379A en 13-380A, ECLI:NL:TADRAMS:2014:215
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 50
SamenvattingVerhouding met cliënt gaat boven die met rechtsbijstandverzekeraar. Gedragsregel 6, geheimhoudingsplicht. Klaagster verwijt verweerster dat zij zonder klaagster hierover te informeren en zonder haar toestemming een procesadvies met vertrouwelijke bijlagen aan haar rechtsbijstandsverzekeraar heeft gezonden. De raad is van oordeel dat van een advocaat mag worden verwacht dat een (proces)advies eerst met de cliënt wordt besproken alvorens het naar de verzekeraar wordt gezonden. In beginsel alle van de cliënt aan de advocaat toevertrouwde informatie dient als vertrouwelijk te worden aangemerkt. De geheimhoudingsverplichting van de advocaat gaat voor op verplichtingen van een advocaat jegens de derde/verzekeraar die hem voor de zaak betaalt. De klacht is gegrond. Als maatregel wordt een enkele waarschuwing opgelegd.
Pagina50-51
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van discipline ’s-Gravenhage 15-09-2015, R.4411/13.318, ECLI:NL:TADRSGR:2014:220
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 51
SamenvattingVernietiging verzocht van toevoeging wederpartij. Gedragsregel 1. Een advocaat mag zich niet mengen in de financiële verhoudingen tussen wederpartij, diens advocaat en de Raad voor Rechtsbijstand. Klager en diens advocaat verwijten verweerster, de advocaat van de wederpartij, dat zij tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken een toevoeging te vernietigen die is afgegeven aan de tegenpartij van verweerster’s cliënten.De raad overweegt dat verweerster zich gemengd heeft in de financiële verhouding tussen klager, diens advocaat en de Raad voor Rechtsbijstand door zich rechtstreeks, al dan niet namens haar cliënte, te wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand. Door te interveniëren in deze verhoudingen heeft verweerster niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Ze had deze kwestie, het ten onrechte entameren van een procedure, dienen aan te kaarten bij de rechtbank.De raad acht het voorts tuchtrechtelijk verwijtbaar dat verweerster een kopie van haar brief aan de Raad voor Rechtsbijstand aan de rechtbank gestuurd heeft. Er is niet gebleken dat toezending van deze kopie enig redelijk belang heeft.De opmerkingen van de advocaat van klager over grievende uitlatingen van verweerster aan haar adres worden niet beoordeeld aangezien dit niet als een apart klachtonderdeel in het kader van het dekenonderzoek behandeld is.De klacht is gegrond. Maatregel: enkele waarschuwing.
Pagina51-51
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van discipline 01-12-2014, 7163, ECLI:NL:TAHVD:2014:374
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 51
SamenvattingTuchtklacht ontvankelijk na uitspraak Geschillencommissie. Artikel 46d, leden 1 en 2 Advocatenwet. Gedragsregel 1. Een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur leidt alleen tot niet-ontvankelijkheid bij de tuchtrechter indien een schikking is getroffen, en bindt de tuchtrechter niet. Klacht wel ontvankelijk ook al heeft de Geschillencommissie zich al over de kwestie uitgelaten. Klacht over kwaliteit van de dienstverlening ongegrond. (Civiele rechter had ingebrekestelling als onvoldoende beoordeeld.) Klacht over uitlatingen over de medische toestand van klager wel gegrond, evenals het niet sturen van een (eind)declaratie, waarschuwing.
Pagina51-51
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelDe juiste kant
CiteertitelAdv.bl. 2015-11, p. 52
SamenvattingTijdens het eerste Innovatieplatform van de NOvA op 13 oktober kwam de vraag aan de orde waarom innovatie nodig is. Tijdens de bijeenkomst er - bijna tegen de verwachting in - een gemeenschappelijk uitgangspunt te bestaan. Namelijk dat innovatie is wat de cliënt wil en verwacht.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina52-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn