Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 30-10-2015
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelDe verhouding van gemeenten en provincies in het ruimtelijk beleid onder spanning
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 117
SamenvattingHet provinciaal interventie-instrumentarium in de Omgevingswet zal er in de praktijk toe leiden dat de samenwerking tussen gemeenten en provincies intensiveert omdat provincies mogelijk actiever worden. In de wettelijke bevoegdheden van de provincies jegens het gemeentelijk ruimtelijk beleid zal naar verwachting weinig veranderen, al wijzigt de terminologie. De vernieuwing ligt met name in de toepassing van de wet en in de omgangsvormen tussen (samenwerkende) gemeenten en provincies.
Auteur(s)W.C.T.F. de Zeeuw
Pagina117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet nieuwe wetsvoorstel voor de stille bewindvoerders (prepack)
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 121
SamenvattingRecent heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het voorstel van wet1 met betrekking tot de stille bewindvoerder naar de Tweede Kamer gestuurd. Nadat de minister eind 2013 een conceptwetsvoorstel ter consultatie aan de diverse instanties had rondgestuurd, zijn er vele pennen in beweging gekomen, zo ook die van ons.2 In die bijdrage, die overigens ook een plek heeft gekregen in de memorie van toelichting,3 hebben wij gereageerd op de ontwikkelingen uit de praktijk zoals die door ons destijds werden waargenomen. Ook het nieuwe wetsvoorstel geeft, zoals wij in dit artikel uiteen zullen zetten, aanleiding tot de nodige kanttekeningen en biedt ons inziens nog onvoldoende waarborgen voor opdrachtgevers (in de bouw), crediteuren (verhuurders, leveranciers) en personeel.
Auteur(s)C.J.M. Weebers-Vrenken , O.G. Tacoma
Pagina121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet arbeid vreemdelingen: niet langer in beton gegoten
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 126
SamenvattingVoor veel ondernemingen actief in de bouw is de Wet arbeid vreemdelingen (‘Wav’) geen onbekende. Hoewel de Wav in beginsel geldt voor elke werkgever in Nederland, is het met name de bouwsector die buitengewoon getroffen wordt door de gevolgen van deze wet. In deze bijdrage bespreken wij de achtergrond van de Wav, de ruime reikwijdte en de mogelijkheid om boetes contractueel in de keten door te zetten. Eveneens bespreken wij de recente geluiden uit verschillende (Europese)rechtscolleges die het noodzaken om kritisch te kijken naar de Wav, en daarmee ook naar de boetes die op basis daarvan worden opgelegd.
Auteur(s)J.O. Berlage , N. Koene
Pagina126
LinkVolledige tekst artikel (CMS-DSB.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelGecertificeerd of gelijkwaardig?
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 131
SamenvattingGeschiktheidseisen worden gesteld om na te gaan of een inschrijver in staat is de aanbestede opdracht uit te voeren. Dergelijke eisen zijn in beginsel minimumeisen. Dat wil zeggen dat het niet voldoen aan deze eisen leidt tot uitsluiting van de procedure. Bij een dergelijke toets lijkt een discretionaire bevoegdheid van de aanbesteder uitgesloten te zijn. Immers, de inschrijver voldoet aan de gestelde eis of hij voldoet er niet aan. Uit een aantal uitspraken zou echter afgeleid kunnen worden dat een uitzondering geldt voor de door de aanbesteder uit te voeren gelijkwaardigheidstoets in geval van eisen inzake kwaliteitsbewaking. De vraag is echter of deze uitspraken stroken met de Aanbestedingswet 2012 en/of de algemene beginselen van aanbestedingsrecht.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelBodem en burenrecht REVISITED
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 132
SamenvattingOp 28 juli 2015 wees het Gerechtshof Den Haag (Hof) arrest inzake het hoger beroep van Amex Property B.V. (Amex) tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag (Rechtbank). In deze bijdrage bespreekt auteur het arrest van het Hof.
Auteur(s)M. de Vries
Pagina132
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:2047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel recht
TitelDe buitenlanders komen: AIFMD-vergunningplicht voor collectieve belegging in vastgoed?
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 134
SamenvattingNederlands vastgoed is momenteel erg in trek bij buitenlandse investeerders. In 2014 liepen de investeringen in Nederlands vastgoed op tot € 9 miljard, en de verwachting is dat buitenlandse fondsen de komende jaren nog meer zullen gaan investeren in Nederlands vastgoed. In deze rubriek geven auteurs in het kader van mogelijke markttoetreding door buitenlandse investeerders of beheerders een schets op hoofdlijnen van de regulering voor (buitenlandse) beheerders in Nederland.
Auteur(s)T. Tempelaars , J. den Hamer
Pagina134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelVerjaring bij grondzaken sneller aangenomen na recent arrest Hoge Raad
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 136
SamenvattingBezit van grond is vereist om een verjaringstermijn te starten,te voltooien en eigenaar van die grond te kunnen worden. Na voltooiing van de toepasselijke verjaringstermijn kan de rechthebbende immers niet meer met succes ontruiming vorderen. Als bezit niet kan worden aangenomen dan is er hoogstens sprake van houderschap en speelt verjaring geen rol. Deze uitgangspunten staan op losse schroeven na een recent arrest van de Hoge Raad. In dit arrest werd verkrijging van een strook grond door bevrijdende verjaring aangenomen, waarbij het interversieverbod buiten beschouwing werd gelaten en de verjaringstermijn werd voltooid na minder dan 20 jaar bezit. Enkele belangrijke aspecten van dit arrest vragen om een bespreking.
Pagina136
LinkVolledige tekst artikel (Verjaringsadvocaat.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelKomt er een einde aan bemiddelingscourtage voor huurders van woonruimte?
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 138
SamenvattingBemiddelingsbureaus voor woonruimte zitten in een onzekere tijd. Wanneer zij een huurder aan een woning helpen brengen zij daarvoor vaak bemiddelingscourtage van ongeveer een maand huur in rekening bij de huurder.Wanneer het bemiddelingsbureau alleen in opdracht van de huurder handelt is het vanzelfsprekend dat de huurder hiervoor courtage moet betalen. Bemiddelingsbureaus zetten echter vaak woningen op verzoek van verhuurders op hun website en daarmee handelen zij feitelijk ook in opdracht van de verhuurder. In zo’n geval is artikel 7:417 lid 4 BW van toepassing, dat bepaalt dat, wanneer beide partijen bij koop en/of huur gebruikmaken van dezelfde tussenpersoon, de lasthebber geen loon in rekening mag brengen bij de koper of de huurder wanneer een van de lastgevers een particulier is.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelMaatwerkvoorschrift – Activiteitenbesluit
CiteertitelVGR 2015, 5, p.
SamenvattingHet Activiteitenbesluit bevat algemene regels ter bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen van inrichtingen. Deze algemene regels zijn op individueel niveau niet altijd afdoende. Artikel 8.42 lid 1 Wet milieubeheer(Wm) biedt daarom aan het bevoegd gezag de mogelijkheid om ter bescherming van het milieu maatwerkvoorschriften te stellen. Het bevoegd gezag heeft hierbij beleidsvrijheid. Uitgangspunt is verder dat met het stellen van maatwerkvoorschriften terughoudend moet worden omgegaan. De wetgever gaat ervan uit dat het gebruik van dit instrument tot bijzondere en incidentele gevallen beperkt blijft.
Auteur(s)G. Aarts
LinkVolledige tekst besluit (Officiëlebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelDe verdeling van bovenwijkse kosten
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 141
SamenvattingSinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 bestaat de verplichting gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de mogelijkheid een bouwplan te realiseren, ten behoeve van het verhaal van kosten een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In 2012 werd vastgesteld dat in slechts 3% van de gevallen een exploitatieplan werd vastgesteld, en derhalve dat in de overige 97% van de gevallen het kostenverhaal kennelijk anderszins verzekerd was.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelMededinging bij aanbestedingen: Handleiding Combinatieovereenkomsten
CiteertitelVGR 2015, 5, p. 145
SamenvattingDe Minister van Economische Zaken heeft de Handleiding Combinatieovereenkomsten vastgesteld. De handleiding is gebaseerd op de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013. Een stappenplan moet bij een aanbesteding meer duidelijkheid verschaffen over de toetsing van combinatieovereenkomsten op grond van artikel 6 Mededingingswet.
Auteur(s)R. van Wijk
Pagina145
LinkVolledige tekst document (Rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn