Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 03-11-2015
Aflevering 7429
RubriekRedactioneel
TitelHulpstructuren: de positie van fractievertegenwoordigers
CiteertitelGst. 2015/110
SamenvattingToen in Amsterdam en Rotterdam enige jaren geleden de deelgemeenten werden afgeschaft, en de wettelijke bepalingen daarover uit de Gemeentewet werden geschrapt, was een belangrijk argument daarvoor, dat deze ‘hulpstructuur’ in de praktijk té belangrijk was geworden en de bestuurlijke driedelige hoofdstructuur Rijk-provincie-gemeente van haar plaats drukte. De hulpstructuur ging aan haar eigen succes ten onder. Een vergelijkbare vraag dringt zich inmiddels op rond de gemeenschappelijke regelingen.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuursrechtelijke hobbels bij de uitvoering van de Jeugdwet
CiteertitelGst. 2015/111
SamenvattingTot 2015 had de gemeente nauwelijks van doen met de jeugdzorg. Jeugdigen in de knel konden terecht bij de voorzieningen die de Wet op de Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet boden. De gemeentelijke zorg voor de jeugd beperkte zich vrijwel geheel tot de uitvoering van taken in het kader van de Wet publieke gezondheid. Vanaf 2015 is dat beeld drastisch veranderd. Gemeenten staan nu aan het roer; jeugdzorg is jeugdhulp geworden en gemeenten dienen ervoor te zorgen dat een omslag plaatsvindt naar meer preventie en eerdere ondersteuning waarbij een integrale aanpak met betere samenwerking rond gezinnen centraal staat met jeugdhulp op maat.
Auteur(s)W. Elferink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIn mandaat besloten
CiteertitelGst. 2015/112
SamenvattingDeze bijdrage betreft een oriënterend onderzoek naar mandaatbesluiten bij Regionale Uitvoeringsdiensten. Centraal staat het antwoord op de vraag naar hoe de mandaatverlening van de bevoegde gezagen aan de directeuren van de RUD’s moet worden beoordeeld in het licht van hetgeen met de invoering van de RUD’s en de wet VTH is beoogd. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een enorme diversiteit in mandatering.Dit levert een risico op voor een efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving in het milieurecht. In het licht van de decentralisatiegedachte kan deze diversiteit echter als een positief resultaat worden aangemerkt.
Auteur(s)T.N.F. Goeting
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-03-2015
CiteertitelGst. 2015/113
SamenvattingHerroepen en alsnog weigeren exploitatievergunning horeca-inrichting. Formele rechtskracht. Zelfstandig schadebesluit. Handelen op eigen risico. Geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt. Geen grond voor nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2011 heeft de burgemeester een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorR.D. Boesveld
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelGst. 2015/114
SamenvattingOnderscheid commerciële transactie (betaling voor geleverde goederen) en subsidie. Van belang zijn aspecten als de hoogte van het geldbedrag, het oogmerk van de strekking (in het algemeen belang, niet gericht op verkrijging van het onroerend goed).
Samenvatting (Bron)Op 12 februari 2013 heeft het college aan de maatschap medegedeeld dat de vergoeding voor de verplaatsing van de door haar gedreven veehouderij 1.241.853,00 bedraagt.
AnnotatorC.N. van der Sluis , G.T.J.M. Jurgens
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 24-04-2015
CiteertitelGst. 2015/115
SamenvattingAfstemmingsregel voor civiele kortgedingrechter; omvang formele rechtskracht
Samenvatting (Bron)Kort geding. Art. 47 AWR. Vordering belastingdienst tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige (KB-Lux). Verhouding kort geding en bodemprocedure; afstemmingsregel (HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015, NJ 2011/304). Verhouding tot bestuursrechtelijke procedure (HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1267, NJ 1995/718). Geen gebondenheid van burgerlijke rechter aan inhoudelijke overwegingen in oordeel bestuursrechter (HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:661).
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 11-08-2015
CiteertitelGst. 2015/117
SamenvattingOuderbijdrage, ouder zonder gezag en omgang, gelijkheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Ouderbijdrage ouder zonder gezag en omgang gelijkheidsbeginsel.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:4816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek openbare-orderecht
CiteertitelGst. 2015/118
SamenvattingIn deze kroniek beschrijven wij een aantal ontwikkelingen die zich in de periode juli 2014 tot en met september 2015 heeft voorgedaan in het openbare-orderecht. Wij bespreken hieronder eerst relevante wetgeving die op dit moment in voorbereiding is of in het afgelopen jaar in werking is getreden. Vervolgens signaleren wij een aantal beleidsontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar die vanuit openbare-ordeperspectief van belang zijn. Daarna schetsen wij de relevante jurisprudentie op het terrein van het openbare-orderecht en geven wij een overzicht van enige in de kroniekperiode verschenen literatuur op dit gebied. Wij sluiten deze kroniek af met een korte slotbeschouwing.
Auteur(s)J.H.A. van der Grinten , A.E.M. van den Berg
LinkVolledige tekst artikel (Kennedy Van der Laan)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
Titel‘Voorzitter, is dit beleid, of is er over nagedacht?’
CiteertitelGst. 2015/119
SamenvattingDeze cynische vraag, gesteld in een debat in de Tweede Kamer, vestigt treffend de aandacht op een probleem dat sluipenderwijs lijkt toe te nemen bij bestuursrechtelijke besluitvorming: het automatisme van toepassing van normatieve beleidsregels in plaats van een concrete belangenafweging van het geval. Een beleidsregel is een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Beleidsregels kunnen betrekking hebben op zowel de eigen bevoegdheid van een bestuursorgaan als op een gedelegeerde bevoegdheid. Vroeger sprak men wel van pseudowetgeving of ‘spiegelrecht’.
Auteur(s)C. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn