Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 05-11-2015
Aflevering 8
RubriekAsbest
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelJBO 2015/239
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2014 heeft het college zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen naar aanleiding van een mogelijke asbestverontreiniging als gevolg van een brand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), op schrift gesteld. Het college heeft hierbij vermeld dat de kosten van de toegepaste bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 02-07-2015
CiteertitelJBO 2015/240
SamenvattingInvorderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)De zaak gaat over een invorderingsbesluit naar aanleiding van het schoon houden van een biologisch varkensbedrijf. Gelet op de koppeling in het primaire besluit met de bezoekverslagen, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende inzichtelijk op welke overtredingen het primaire besluit betrekking heeft. De rechtbank is van oordeel dat verweerder op voldoende objectieve wijze heeft gecontroleerd en kunnen controleren of een dwangsom is verbeurd. In in de last onder dwangsom van 25 juni 2013 naar aanleiding van de zienswijze van eiser heeft verweerder aangegeven hoe het begrip schoon in eisers situatie wordt uitgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:3753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Noord-Nederland 20-08-2015
CiteertitelJBO 2015/241
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Boete Meststoffenwet (Msw). De rechtbank overweegt dat in artikel 25, vierde lid, van de uitvoeringsregeling, niet uitdrukkelijk is bepaald dat het niet voldoen aan alle gebruiksnormen van artikel van de Msw leidt tot het vervallen van de derogatienorm als gebruiksnorm dierlijke meststoffen. Dit gevolg was daarmee per 1 januari 2013 niet duidelijk, voorzienbaar en kenbaar in een wettelijk voorschrift opgenomen. De rechtbank oordeelt daarom dat verweerder ten onrechte de reguliere gebruiksnorm dierlijke meststoffen heeft toegepast in plaats van de derogatienorm. De rechtbank stelt de boete zelf vast. Wegens bijzondere omstandigheden matiging tot 75%.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:4010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelJBO 2015/242
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelJBO 2015/243
SamenvattingMestvaalt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied herziening 2014" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelJBO 2015/244
SamenvattingBodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" en "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelJBO 2015/245
SamenvattingVeetunnel, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2013 heeft de raad de bestemmingsplannen "Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraat" en "Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelJBO 2015/246
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Zuidrand" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelJBO 2015/247
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2014, nr. 01a, heeft de raad het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelJBO 2015/248
SamenvattingMestvaalt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2014, kenmerk 3602015, heeft het college besloten de raad van de gemeente Bergen op Zoom een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 10 april 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Noord".
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-08-2015
CiteertitelJBO 2015/249
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied fase II 2013" (hierna: plan Fase II) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 28-08-2015
CiteertitelJBO 2015/250
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied fase II 2013" (hierna: plan Fase II) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelJBO 2015/251
SamenvattingRivierstrang, Grondwaterpeil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2014 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K3Delta B.V. voor het ontgronden van een aantal percelen in Alem en Lith, beide in de gemeente Oss, ten behoeve van het project "Kesselse Waard".
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 12-08-2015
CiteertitelJBO 2015/252
SamenvattingVerhouding met planologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de vergunning voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie B, nummer 8377, te weigeren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Midden-Nederland 13-08-2015
CiteertitelJBO 2015/253
SamenvattingTijdelijk zanddepot, Waterpeil, Verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a en onder 2 van de Wabo in verbinding met artikel 4, onder 11, van bijlage II van het Bor voor het aanleggen en in gebruik hebben van een tijdelijk zanddepot voor een periode van drie jaar. Feitelijk mogelijk en aannemelijk dat het gebruik van de gronden voor een zanddepot zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beŽindigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:6088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-08-2015
CiteertitelJBO 2015/254
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Wabo omgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan plaatsen van zonnepanelen op 7,5 hectare landbouwgrond en aanverwante activiteiten (project Sunny Eggs). De rechtbank oordeelt dat er zowel procedureel als inhoudelijk gebreken aan de omgevingsvergunning kleven. Als gevolg daarvan is niet aannemelijk dat belanghebbenden niet zijn benadeeld en bestaat er geen aanleiding een bestuurlijke lus toe te passen. De rechtbank verklaart de beroepen gegrond en vernietigt het bestreden besluit.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:6084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelJBO 2015/255
SamenvattingSlibopslag, Invordering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2013 heeft het college besloten tot invordering van een dwangsom ter hoogte van 250.000,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-07-2015
CiteertitelJBO 2015/256
SamenvattingTaludbassin, Vloeistoffen.
Samenvatting (Bron)Spoed bestuursdwang. Nieuwe overtreder in bezwaarfase. Ongewoon voorval Verweerder heeft aan eiseres een last onder bestuursdwang opgelegd en daarin bepaald dat zij er zorg voor dient te dragen dat het taludbassin aan adres op vrijdag 12 september 2014 geledigd dient te zijn. Bij besluit van 17 oktober 2014 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:25 van de Awb de kosten van de bestuursdwang bij eiseres in rekening gebracht. Bij besluit van 31 maart 2015 (het eerste bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen de last onder bestuursdwang ongegrond verklaard, waarbij tevens is bepaald dat de kring van overtreders is uitgebreid met eiser als natuurlijk persoon. Op 7 april 2015 (het tweede bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen de kostenverhaalsbeschikking ongegrond verklaard en besloten eiser als overtreder aan te schrijven in het tweede bestreden besluit. Gelet op de constatering dat vloeistof afkomstig uit het bassin op de bodem tussen het talud en de houtwal terecht was gekomen en, gelet op de geconstateerde voortdurende vloeistofstroom, is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een ongewoon voorval. Eisers hebben ter zitting ook aangegeven dat het niet de bedoeling is dat water van het bassin op het naastgelegen perceel komt, zodat het ervoor moet worden gehouden dat dit niet tot de normale bedrijfsactiviteiten van eiseres behoort. De rechtbank kwalificeert de in deze zaak opgelegde last onder bestuursdwang als een besluit in de zin van artikel 5:24 van de Awb: er wordt een last opgelegd met een daaraan verbonden begunstigingstermijn. De rechtbank acht voorstelbaar dat in de bezwaarfase een dergelijke last onder bestuursdwang wordt gericht aan overtreders, die niet zijn genoemd in het primaire besluit zolang deze overtreders in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord, de last inhoudelijk niet wordt gewijzigd en nog niet ten uitvoer is gelegd. Dat is hier echter niet het geval. Eiser is eerst als overtreder aangemerkt ten tijde van het eerste bestreden besluit, toen de bestuursdwang reeds door verweerder ten uitvoer was gelegd. Eiser was daardoor niet in de gelegenheid de last zelf te laten uitvoeren en was er evenmin van op de hoogte dat op hem persoonlijk de kosten zouden worden verhaald. Dit acht de rechtbank in strijd met artikel 7:11 van de Awb en de hieruit voortvloeiende grenzen aan een volledige heroverweging. Overigens is de rechtbank van oordeel dat verweerder eiseres terecht als overtreder heeft aangemerkt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 25-11-2014
CiteertitelJBO 2015/257
SamenvattingContractuele regeling, Taalkundige uitleg overeenkomst, Precontractuele fase, Omvang tegenprestatie verkoper, Saneringsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:4945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2015
CiteertitelJBO 2015/258
SamenvattingOntbindende voorwaarde, Financieringsvoorbehoud, Aanvullend bodemonderzoek, Stilzwijgende afwijking overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Koop onroerende zaak. Hebben partijen de overeengekomen termijnen voor ontbinding losgelaten? Zijn de ontbindende voorwaarden tijdig ingeroepen?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:4549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 30-06-2015
CiteertitelJBO 2015/259
SamenvattingContractuele regeling, Taalkundige uitleg overeenkomst, Precontractuele fase, Omvang tegenprestatie verkoper, Saneringsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:2415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-06-2015
CiteertitelJBO 2015/260
SamenvattingAanbesteding, Gunningsbeslissing, Selectiecriteria, Geschiktheidseisen, Rechtsverwerking, Grossmancriteria, Referentieproject.
Samenvatting (Bron)Kort geding, aanbesteding , rechtsverwerking Vraag of de partij aan wie voorlopig gegund is voldoet aan de in de Selectieleidraad voorgeschreven geschiktheidseisen. Heeft eiseres haar recht verwerkt door eerst na het bekend worden van het besluit tot voorlopige gunning haar twijfels te uiten over de vraag of de partij aan wie voorlopig gegund wordt aan de geschiktheidseisen voldoet
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:3931
Artikel aanvragenVia Praktizijn