TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 06-11-2015
Aflevering 11
RubriekColumn
TitelTransitievergoeding: niet lappen maar kappen
CiteertitelTRA 2015/88
Samenvatting“Nieuwe ‘weeffout’ in ontslagrecht: weer extra kosten voor werkgevers” kopte het FD dit voorjaar (5-3-2015). Het ging om werkgevers die een langdurig zieke werknemer willen ontslaan. Zo’n werkgever moet eerst twee jaar loon doorbetalen – ook als die werknemer zijn rug heeft gebroken door een kitesurf-ongelukje – en een scala aan re-integratieverplichtingen naleven. Onder het oude ontslagrecht kon een werkgever na ommekomst van die twee jaar meestal zonder vergoeding afscheid van de werknemer nemen. Onder de Wwz wordt dat echter anders, zo ‘ontdekte’ de FD-journalist.
Auteur(s)S.S.M. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelMedezeggenschap als middel tegen maatschappelijke onrust: medicijn of placebo?
CiteertitelTRA 2015/89
SamenvattingOp dit moment zijn er twee wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in voorbereiding. Het gaat om het consultatievoorstel inzake de rol van de OR bij beloning en pensioen en het initiatiefvoorstel van het Kamerlid Yücel inzake het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen. De achtergrond van beide voorstellen is maatschappelijke onrust over beloningsverhoudingen. In dit artikel onderzoekt auteur of deze bevoegdheden toegevoegde waarde hebben voor de medezeggenschap en of de regelingen het beoogde doel bereiken. Leidt de invoering van de voorgestelde wijzigingen tot een verbetering van de positie van de OR? Of is slechts sprake van symboolwetgeving?
Auteur(s)I. Zaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe loondoorbetalingsverplichting van art. 7:628 lid 1 BW in de Wwz gewijzigd; schijn of werkelijkheid?
CiteertitelTRA 2015/90
SamenvattingHet schrappen van art. 7:627 BW en het wijzigen van art. 7:628 lid 1 BW met ingang van 1 april 2016 leidt in sommige situaties – anders dan de regering veronderstelt – tot een andere risicoverdeling tussen werkgever en werknemer. Dit geldt in het bijzonder in geval van een loonvordering bij schorsing en bij situatieve arbeidsongeschiktheid. Bij betwiste of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid leidt de wetswijziging naar het zich laat aanzien niet tot wezenlijke veranderingen.
Auteur(s)P.S. Fluit , E.W. de Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelLoondoorbetaling tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid onder de Wet werk en zekerheid: hoe niet werken leidt tot onzekerheid
CiteertitelTRA 2015/91
SamenvattingEen werknemer die als gevolg van een arbeidsconflict niet op het werk verschijnt, behoudt in sommige gevallen recht op loon. De Wwz wijzigt de loondoorbetalingsregeling van art. 7:627 BW en art. 7:628 BW. Daarnaast is de verwachting dat de kantonrechter onder het nieuwe recht vaker door de werkgever ingediende ontbindingsverzoeken zal afwijzen. Zo’n afwijzing komt de arbeidsrelatie niet steeds ten goede en kan mede aanleiding zijn voor een ziekmelding wegens een arbeidsconflict. In dit artikel wordt een uit wettekst en wetsgeschiedenis afgeleid beoordelingsschema gepresenteerd, aan de hand waarvan loonvorderingen tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid na 1 april 2016 dienen te worden beoordeeld.
Auteur(s)K. Janssens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-09-2015, 4336312 \ EJ VERZ 15-379 \ 253
CiteertitelTRA 2015/92
SamenvattingVergoedingen; transitievergoeding en billijke vergoeding
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:5186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 19-08-2015
CiteertitelTRA 2015/93
SamenvattingVoorwaardelijke ontbinding en de Wwz
Samenvatting (Bron)WWZ. Overgangsrecht. Op een ontslag op staande voet, gegeven voor 1 juli 2015, is oud recht van toepassing. Ook op het daarmee samenhangende ontbindingsverzoek, ingediend na 1 juli 2015.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:5388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 04-08-2015
CiteertitelTRA 2015/94
SamenvattingBeroep op mede-ondernemerschap te laat gedaan
Samenvatting (Bron)OK; WOR: medezeggenschapsrecht; adviesrecht ondernemingsraad; art. 25, 26 WOR. Beroep op mede-ondernemerschap verworpen. De zorgplicht voor het goede verloop van een medezeggenschapstraject rust eerst en vooral op de ondernemer, maar dat neemt niet weg dat ook de ondernemingsraad verantwoordelijkheid draagt voor een juist verloop van dat traject, en oog dient te hebben voor het gerechtvaardigde belang van de ondernemer bij slagvaardige besluitvorming. Het besluit is op het punt van de personele gevolgen en de financiële onderbouwing daarvan onvoldoende gemotiveerd en moet in zoverre als kennelijk onredelijk worden aangemerkt.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 04-09-2015
CiteertitelTRA 2015/95
SamenvattingBeëindiging van een loongerelateerde WIA-uitkering na een heroverweging in bezwaar is niet toegestaan
Samenvatting (Bron)Uit art. 56, lid 2, Wet WIA en de daarop gegeven toelichting blijkt dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is geweest voor de beëindiging van de LGU een afzonderlijke, van de hoofdregel voor beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering afwijkende, regeling te treffen. Als de wetgever, zoals het Uwv voorstaat, een inbreuk op die regel aanvaardbaar zou hebben geacht in een situatie als thans in dit geschil aan de orde is, dan had het voor de hand gelegen dat de wetgever daar expliciet bij had stilgestaan. Dat is niet gebeurd.
AnnotatorL. van den Berg
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 09-07-2015, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455
CiteertitelTRA 2015/96
SamenvattingDirectieleden en personen in (externe) herplaatsingstrajecten kunnen onder bepaalde voorwaarden kwalificeren als werknemer in de zin van de Richtlijn 98/59/EG.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 2015.#Ender Balkaya tegen Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH.#Verzoek van het Arbeitsgericht Verden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 98/59/EG - Artikel 1, lid 1, onder a) - Collectief ontslag - Begrip werknemer - Lid van de directie van een kapitaalvennootschap - Persoon die werkzaam is in het kader van een maatregel van stage en terugkeer op de arbeidsmarkt en die studiefinanciering van de overheid krijgt, maar van de werkgever geen loon ontvangt.#Zaak C-229/14.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2015:455
Artikel aanvragenVia Praktizijn