Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 17-11-2015
Aflevering 8
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 19-06-2015
CiteertitelJIN 2015/170
SamenvattingStaking, Spelregeltoets, Beperkingen ESH, Bedrijfsbezetting, Enerco
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kort geding. Vordering tot verbod onaangekondigde collectieve acties. Beoordeling rechtmatigheid collectieve acties, art. 6 en art. G ESH (HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3077). Nuancering van in rechtspraak ontwikkelde spelregels (vgl. HR 30 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402, NJ 1986/688, en HR 28 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4618, NJ 2000/292). Maatstaf beoordeling, verdeling stelplicht. Gevaar voor geestelijke of lichamelijke gezondheid van kwetsbare personen (vgl. HR 22 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0424, NJ 1992/508). Aard collectieve actie (bedrijfsbezetting?).
AnnotatorS.E. Bos , W.J.M. Moll
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 02-07-2015
CiteertitelJIN 2015/171
SamenvattingRe-integratieverplichtingen Bbp, Deugdelijke belangenafweging, Aanspraak bezoldiging vervallen
Samenvatting (Bron)Vertrekregeling. Re-integratieverplichtingen. Ondanks de duidelijke uiteenzettingen die aan appellante waren gegeven over de verplichtingen die voor haar voortvloeiden uit artikel 44 van het Bbp, indien zij als gewezen ambtenaar aanspraak wilde maken op doorbetaling van de bezoldiging, is appellante van haar kant in gebreke gebleven om daaraan te voldoen. Zij heeft daarvoor geen deugdelijke reden naar voren gebracht. Het betoog van appellante dat de korpschef geen deugdelijke belangenafweging heeft gemaakt, kan daarom niet slagen. De korpschef heeft dan ook op goede gronden besloten de aanspraak op bezoldiging van appellante met ingang van 9 november 2012 te laten vervallen.
AnnotatorS.F.H. Jellinghaus , E.G.M. Huisman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 03-07-2015
CiteertitelJIN 2015/172
SamenvattingArbeidsconflict, Loondoorbetaling, Situatieve arbeidsongeschiktheid, Mediation, Loonstop, Ziekmelding
Samenvatting (Bron)Kort geding. Loonvordering over drie maanden toegewezen. Artikel 7:628 lid 1 BW.
AnnotatorK. Janssens
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:4265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Rotterdam 05-06-2015
CiteertitelJIN 2015/173
SamenvattingEenzijdige wijziging, Functiewijziging, Salarisverlaging, Stoof/Mammoet
Samenvatting (Bron)Vordering tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Mag de werkgever eenzijdig overgaan tot het wijzigen van de functie van de werknemer, zijn arbeidsuren en zijn salaris? Toetsing aan artikel 7:611 BW en arrest Stoof/Mammoet. Antwoord: nee.
AnnotatorD.B.M. Pinedo
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:3952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Overijssel 28-07-2015
CiteertitelJIN 2015/174
SamenvattingOvergang van onderneming, Faillissement
Samenvatting (Bron)In geval van een overgang van de onderneming vanuit een faillissement, voorbereid middels een pre-pack, is artikel 7:666 BW van toepassing. Derhalve zijn de regels van de overgang van een onderneming als bedoeld in art. 7:662 e.v. niet van toepassing. Richtlijn 2001/23/EG leidt niet tot ander oordeel, nu het voor toepasselijkheid van artikel 5 van de Richtlijn, gaat om liquidatie van de vervreemder, de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming drijft en niet om de onderneming, het samenstel van activa/ de economische entiteit. Niet gebleken van misbruik van faillissementsrecht door de verkrijgende vennootschap.
AnnotatorK.J. van Aardenne
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:3589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Overijssel 30-07-2015
CiteertitelJIN 2015/175
SamenvattingPro-formaontbinding, Verstoorde arbeidsrelatie, Ontbindingstermijn
Samenvatting (Bron)Pro forma ontbinding. Partijen verzoeken nadrukkelijk ontbinding met ingang van 1 januari 2016. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:671b lid 8 BW is de kantonrechter gehouden de ontbinding uit te spreken met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van, kort gezegd, de behandelduur van de ontbindingsprocedure en vervolgens bepaald op het einde van de maand. De wettekst schrijft 'de kantonrechter bepaalt', hetgeen weinig ruimte laat voor een van het wettelijk systeem afwijkende ontbindingstermijn. Vervolgens dringt zich de vraag op hoe dwingend genoemd artikellid is als partijen gezamenlijk ontbinding per een door hen gewenste datum wensen.
AnnotatorJ.F. Dominicus
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:3663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 10-07-2015
CiteertitelJIN 2015/176
SamenvattingHuwelijksgoederenrecht, Afwikkeling verrekenbeding
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling verrekenbeding. Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd? Begrijpelijkheid oordeel hof gelet op getuigenverklaring.
AnnotatorG.J.B. Tuinema
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2015
CiteertitelJIN 2015/177
SamenvattingVerbleekte behoefte, Behoeftigheid, Afbouwregeling partneralimentatie, Nihilstelling partneralimentatie
Samenvatting (Bron)Afbouw partneralimentatie.
AnnotatorA.H. van Haga
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:6658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam 01-09-2015
CiteertitelJIN 2015/178
SamenvattingVervangende toestemming voor verhuizing naar Argentinië, Eigen belang kind in verband met geworteldheid
Samenvatting (Bron)Verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing naar Argentinië, eigen belang kind in verband met geworteldheid.
AnnotatorM.A. Zon
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 12-05-2015
CiteertitelJIN 2015/179
SamenvattingPersonenvennootschappen, Commanditaire vennootschap, Inschrijving in het handelsregister
Samenvatting (Bron)De appellant heeft zich uitdrukkelijk als ''eigenaar'' van eenmanszaak verbonden. In feite was hij vennoot van een commanditaire vennootschap, zoals ook bij raadpleging van het handelsregister had kunnen blijken. De geïntimeerde mocht afgaan op wat de appellant uitdrukkelijk had vermeld.
AnnotatorN.R.M. Huijben
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:1830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-07-2015
CiteertitelJIN 2015/180
SamenvattingAandeelhoudersovereenkomst, Aansprakelijkheid aandeelhouder jegens vennootschap, Onrechtmatige daad, Redelijkheid en billijkheid
Samenvatting (Bron)Kort geding. Hoedanigheden van partijen niet (concreet) onderscheiden. Geen aandeelhoudersaansprakelijkheid jegens vennootschap waarin aandelen worden gehouden. Evenmin sprake van tekortkomingen tav aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten en OD.
AnnotatorE. Baghery
LinkVolledige tekst annotatie (AKD Advocaten Notarissen)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:5500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 12-08-2015
CiteertitelJIN 2015/181
SamenvattingAansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling
Samenvatting (Bron)Peeters Gatzen-vordering: ontvankelijkheid en belang van de gezamenlijke schuldeisers. Doel is dat de boedel wordt hersteld in de staat waarin zij zou hebben verkeerd zonder de onrechtmatige benadeling.
AnnotatorF. El Houzi , J.R. Everhardus
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:5571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 10-07-2015
CiteertitelJIN 2015/182
SamenvattingKennelijke misslag in partijaanduiding in cassatiedagvaarding
Samenvatting (Bron)Procesrecht, cassatie. Beoordeling verstek. Kennelijke misslag in aanduiding gerekwireerde.
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 14-08-2015
CiteertitelJIN 2015/183
SamenvattingVerjaring, Bevrijdende verjaring van rechtsvordering tot nakoming, Moment aanvang verjaringstermijn, Verkrijgende verjaring
Samenvatting (Bron)Verjaring. Bevrijdende verjaring van rechtsvordering tot nakoming. Moment aanvang verjaringstermijn; samenloop tussen art. 3:311 lid 1 BW (gedeeltelijke of anderszins gebrekkige nakoming contractuele verbintenis) en art. 3:307 BW (in het geheel niet nagekomen contractuele verbintenis). Koop van twee percelen grond: één of twee verbintenissen? Verkrijgende verjaring; onbegrijpelijk oordeel over moment bezitsverkrijging; goede trouw en mogelijkheid van raadpleging kadastrale kaart.
AnnotatorM.A.J.G. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 08-09-2015
CiteertitelJIN 2015/184
SamenvattingArt. 80a RO, Rechtens te respecteren belang
Samenvatting (Bron)De HR maakt n.a.v. de CAG opmerkingen over de toepassing van art. 80a RO: bij de beantwoording van de vraag naar het - rechtens te respecteren - belang bij een cassatiemiddel over de afwijzing van een getuigenverzoek, kan onder omstandigheden een rol spelen dat onvoldoende duidelijk is welke betekenis de getuige kan hebben voor het beantwoorden van een van de vragen van art. 348 en 350 Sv. Van de het horen van verdediging kan in dergelijke gevallen worden gevergd dat zij in de cassatieschriftuur toelicht welk belang zij heeft bij die klacht. Overig: art. 81 RO.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 08-09-2015
CiteertitelJIN 2015/185
SamenvattingUnus testis
Samenvatting (Bron)Art. 342.2 Sv, unus testis. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452, NJ 2010/515. Het kennelijke oordeel van het Hof dat het bewijs dat vd het onder 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan niet alleen kan worden aangenomen o.g.v. hetgeen de aangeefster heeft verklaard maar dat de door haar gereleveerde feiten en omst. voldoende steun vinden in ander gebezigd bewijsmateriaal is niet zonder meer begrijpelijk, nu immers de belastende inhoud van de overige bewijsmiddelen slechts is te herleiden tot de eigen verklaring van de aangeefster. Het Hof heeft kunnen oordelen dat de bewezenverklaring van het onder 1 en 5 tenlastegelegde voldoende steun vindt in ander gebezigd bewijsmateriaal.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 08-09-2015
CiteertitelJIN 2015/186
SamenvattingRedelijke termijn in jeugdzaken
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Redelijke termijn in jeugdzaken. 1. Rechtgevolgen overschrijding redelijke termijn in zaken waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast. 2. Redelijkheid van de termijn van 16 mnd. waarbinnen een zaak tegen een jeugdige in beginsel moet worden afgedaan. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AL9062, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, ECLI:NL:HR:2010:BL3228 en ECLI:NL:HR:BP5361. De HR ziet op dit moment geen aanleiding tot aanpassing van zijn rechtspraak m.b.t. de rechtsgevolgen van overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM in zaken waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast. Ad 2. De door de HR gehanteerde vuistregel dat in gevallen waarin het strafrecht voor jeugdigen is toegepast, de zaak zowel in e.a. als in h.b. binnen 16 mnd. dient te zijn afgedaan beoogt recht te doen aan het belang dat gemoeid is met de voortvarende afdoening van de zaak als aan het belang dat is gelegen in de waarborging van de kwaliteit van het strafproces. Deze vuistregel laat geheel onverlet dat een zo mogelijk voortvarender afdoening onmiskenbaar gewenst is.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 22-05-2015
CiteertitelJIN 2015/187
SamenvattingWijziging Paspoortwet, (De)centrale opslag vingerafdrukken, Inbreuk op privacy, Collectieve actie, Ontvankelijkheid, Taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter, Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang
Samenvatting (Bron)Wijziging Paspoortwet. (De)centrale opslag vingerafdrukken. Inbreuk op privacy, art. 8 EVRM. Collectieve actie, art. 3:305a BW. Ontvankelijkheid, taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Rechtsingang voor belanghebbenden bij bestuursrechter, art. 46 Paspoortwet. Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang (HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314, NJ 2012/241; HR 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7808, NJ 2006/28). Afgeleid belang. HR doet zelf de zaak af.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 19-06-2015
CiteertitelJIN 2015/188
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Aansprakelijkheid gemeente, Geven van onjuiste inlichtingen, Niet nakomen van een toezegging, Formele rechtskracht, Causaal verband
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Onjuiste inlichtingen gemeente? Niet-nakomen toezegging door B&W betreffende ontwerpbestemmingsplan. Staat formele rechtskracht bestemmingsplan aan schadevordering in de weg? Grondslag vordering; gemiste kans als gevolg van niet-nakoming toezegging. Causaal verband tussen niet-nakoming en gemiste kans, begroting schade.
AnnotatorS.A.L. van de Sande
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 28-05-2015
CiteertitelJIN 2015/189
SamenvattingGeen bestuursorgaan, Geen besluit, Burgerlijke rechter bevoegd
Samenvatting (Bron)Onbevoegdheid rechtbank. Nu de stichting niet (meer) behoort tot de openbare dienst als bedoeld in de Aw, was appellant uit hoofde van zijn dienstbetrekking geen ambtenaar in de zin van die wet. Het bestuur kan in dit geval niet worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het ontslag ontbeert een publiekrechtelijke grondslag. Dit betekent dat de beslissing om appellant te ontslaan en de bestreden beslissing op het daartegen gerichte bezwaar geen besluiten zijn als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, zodat geen bezwaar onderscheidenlijk beroep op grond van de Awb open stond.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1664
Artikel aanvragenVia Praktizijn