Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 15-02-2005
Aflevering 4
Titel(Verhaal van) planschade; een vooruitblik
CiteertitelJBa 2005/51
SamenvattingDe angst van gemeentebesturen voor planschadeclaims zit er goed in. Het aantal planschadeclaims is in de jaren '90 enorm toegenomen. Daarbij komt dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat planschadeovereenkomsten 'niet geldig' zijn. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen die verhaal van planschade door middel van een overeenkomst mogelijk maakt en de mogelijkheden om planschade te claimen aan banden legt. Na een korte samenvatting van het arrest Mulder/Nunspeet van de Hoge Raad wordt het wetsvoorstel onder de loep genomen.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam
Pagina50-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200403700/1
CiteertitelJBa 2005/52
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 1998 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen aan Aldi Vastgoed B.V. (hierna: Aldi Vastgoed) ten behoeve van de vestiging van een gecombineerde Aldi-supermarkt/Boerenbondwinkel op het perceel Sportlaan 12 te Sint-Maartensdijk (hierna: het perceel).
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406308/1
CiteertitelJBa 2005/53
SamenvattingBelanghebbende. Statuten. Rechtstreeks betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond (hierna: het college) een lichte bouwvergunning verleend voor de bouw van een hekwerk ten behoeve van een reeds gerealiseerde skatebaan op een perceel aan de Burgemeester Geuljanslaan te Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, nummer 5508.
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406489/1, 200406492/1, 200406494/1, 200406495/1, 200406497/1 en 200406505/1
CiteertitelJBa 2005/54
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang. Voormalig gemeenteraadslid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2004, kenmerk 2004REG001513i, heeft verweerder sub 1 aan [vergunninghoudsters] een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Houten, sectie I, nummers 937, 939 tot en met 942, 1023, 1343 (gedeeltelijk), 1344 en 1346, gecombineerd met de aanleg van een recreatieplas.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200405070/1
CiteertitelJBa 2005/55
SamenvattingBesluit. Feitelijke handeling. Rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft bij brieven van 29 december 2002, 18 maart 2003 en 7 mei 2003 bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van vier wijkcontainers op de hoek van de Witte Rozenstraat en de Jan van Goyenkade te Leiden.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406445/1
CiteertitelJBa 2005/56
SamenvattingBesluit. Afwijzing verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 1 mei 2002 hebben appellanten het college van burgemeester en wethouders van Wierden (hierna: het college) verzocht om een (sloop- en een) bouwvergunning voor een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie S, perceelnummer 37.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406950/1
CiteertitelJBa 2005/57
SamenvattingBesluit. Gedoogverklaring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2003, kenmerk SO/MIL, heeft verweerder gedoogd dat op één nader door appellant aan te geven avond de geluidgrenswaarden die ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer gelden voor de horeca-inrichting "[naam]" op het perceel [locatie] te [plaats] tijdens orkestrepetities in de kelder van de inrichting tot 22.00 uur met maximaal 10 dB(A) mogen worden overschreden. Voorts wordt in voornoemd besluit aangekondigd dat gedurende de overige avonden van de week bij overtreding van de van toepassing zijnde geluidvoorschriften handhavend zal worden opgetreden.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200405206/1
CiteertitelJBa 2005/58
SamenvattingNieuwe aanvraag. Gewijzigde bouwaanvraag. Woningwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel (hierna: het college) geweigerd appellant bouwvergunning te verlenen voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan voor het oprichten van een windturbine, waarvoor hem bij besluit van 8 augustus 2002 een bouwvergunning is verleend.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404559/1
CiteertitelJBa 2005/59
SamenvattingHandhaving. Bestuursdwang. Dwangsom. Legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel (hierna: het college) de verbouw van een schuur op het adres [locatie] te [plaats] stil gelegd en appellanten een dwangsom van 7.500,00 opgelegd, indien ondanks deze stillegging de bouwactiviteiten worden voortgezet.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404866/1
CiteertitelJBa 2005/60
SamenvattingBevoegdheid. Concreet zicht op legalisatie. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer (hierna: het college) het verzoek van [verzoekers] om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van het bouwen van een woning in afwijking van een op 17 februari 1999 verleende bouwvergunning op het perceel [locatie 1] te [plaats] afgewezen.
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406927/1
CiteertitelJBa 2005/61
SamenvattingBeroepschrift. Aanvullen gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) appellant aangeschreven op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht om vóór 1 februari 2003 de bewoning van het bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] te beëindigen. In het besluit is bepaald dat bij niet nakoming van deze last een éénmalige dwangsom van 50.000,-- wordt verbeurd.
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404059/1
CiteertitelJBa 2005/62
SamenvattingOnderzoek. Informatievergaring. Onmacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2001 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand Amsterdam een verzoek van appellant om toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand afgewezen.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2005, 200409704/3
CiteertitelJBa 2005/63
SamenvattingHeroverweging. Beslissing op bezwaar. Opleggen dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Jacobswoude (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het parkeerterrein ten westen van het Weteringpad, ten oosten van de Veldbies, beide te Woubrugge, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie B, nummer 2966.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200404452/1
CiteertitelJBa 2005/64
SamenvattingHeroverweging. Tegenadvies. Monumentencommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eersel (hierna: het College) het pand aan de [locatie] te [plaats] aangewezen als gemeentelijk monument.
Pagina57-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404315/1
CiteertitelJBa 2005/65
SamenvattingVrijstelling. Gelijkheidsbeginsel. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen voor het gebruik van de schuur aan [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor opslag van materiaal van appellant.
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404831/1
CiteertitelJBa 2005/66
SamenvattingRecreatiewoning. Beperking van het gebruik. Hoofdverblijf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het recreatiewoonverblijf op de [locatie], huisje [], te Ermelo als hoofdwoonverblijf te beëindigen.
Pagina58-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200307350/1
CiteertitelJBa 2005/67
SamenvattingOnbevoegd. Concrete beleidsbeslissing.
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 25 april 2002 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing-plus "Project Mainportontwikkeling Rotterdam". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.
Pagina58-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200405504/1
CiteertitelJBa 2005/68
SamenvattingVrijstelling. Wijziging bestemming. Onverbindend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorst (hierna: het college) aan Dutchtone B.V., rechtsvoorganger van Orange Nederland B.V., vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor een antenne-installatie aan de Vermeersweg te Twello, kadastraal bekend gemeente Wilp, sectie A, nr. 2694 (hierna: het perceel).
Pagina59-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn