AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-12-2015
Aflevering 46
RubriekABRvS
TitelHoge Raad 09-10-2015
CiteertitelAB 2015/426
SamenvattingBeoordelingsmaatstaf Unierechtelijk verdedigingsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Douanerechten en antidumpingrechten. Aan schending van de rechten van de verdediging te verbinden gevolgen. Zou het besluitvormingsproces van de douaneautoriteiten zonder de schending een andere afloop kunnen hebben gehad? HvJ 3 juli 2014, Kamino International Logistics B.V. en Datema Hellmann Worldwide Logistics B.V., C-129/13 en C-130/13, ECLI:EU:C:2014:2041, BNB 2014/231.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2989
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-01-2015
CiteertitelAB 2015/427
SamenvattingRevisievergunning. Niet toepassen beste beschikbare technieken vormt geen reden voor een revisievergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college aan [appellant sub 1] krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van haar inrichting op het perceel [locatie] te [plaats], en daarbij mede een aantal voor de gehele inrichting geldende voorschriften ingetrokken en een aantal voorschriften gesteld.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-04-2015
CiteertitelAB 2015/428
SamenvattingBestemmingsplan. Milieueffectrapportage. Gefaseerde uitbreiding bedrijventerrein is één samenhangende, voorzienbare activiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Foodpark" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorP.I. A’Campo , K.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelAB 2015/429
SamenvattingDe staatssecretaris is niet verplicht onderzoek te doen naar een in beroep overgelegde nationaliteitsverklaring indien de vreemdeling wisselend en tegenstrijdig heeft verklaard over zijn gestelde nationaliteit en herkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2014 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
AnnotatorH. Verbaten
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelAB 2015/430
Samenvattingroactieve aanwijzing mag niet in strijd zijn met een instructieregel. Regeling waarin proactieve aanwijzing voorrang heeft als die aanwijzing in strijd is met een instructieregel wordt buiten toepassing gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Woensdrecht een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines - het Windpark Kabeljauwbeek - binnen het in de aanwijzing aangegeven gebied in de gemeente Woensdrecht overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften (hierna: de proactieve aanwijzing).
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelAB 2015/431
SamenvattingMet name vanwege de zeer ruime afstand van de woning tot de locatie waar de vuilniszak is aangetroffen, wordt in dit geval aannemelijk geacht dat appellant niet degene is geweest die de vuilniszak op onjuiste wijze heeft aangeboden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2015 heeft het college zijn beslissing om op 29 januari 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: Afvalstoffenverordening) ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 126,00) voor rekening van [appellant] komt.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 30-09-2015
CiteertitelAB 2015/432
SamenvattingZesmaandenjurisprudentie is niet van toepassing als het gaat om navordering omdat te weinig eigen bijdrage in rekening is gebracht.
Samenvatting (Bron)Herziening eigen bijdrage. De navordering gewijzigd in 6.456,85, waarvoor een betalingsregeling kan worden getroffen. In voorkomende gevallen waarbij CAK vaststelt dat een keuze tussen twee interne richtlijnen mogelijk is, past CAK de richtlijn toe die voor de betrokkene de laagste navordering oplevert. Voor appellante was de uitkomst dat beperking van de terugwerkende kracht tot één jaar de laagste navordering opleverde. Geen aanleiding om aansluiting te zoeken op de zogeheten zesmaandenjurisprudentie.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 15-01-2015
CiteertitelAB 2015/433
SamenvattingAuteur van de verwachtingen: gedeputeerde bindt college van gedeputeerde staten én diens rechtsopvolger.
Samenvatting (Bron)Seniorenregeling. Betrokkenen maakten ten tijde van de overgang reeds gebruik van de seniorenregeling. Betrokkenen hebben zich bij hun keuze voor de overgang naar de omgevingsdienst laten leiden door de uitlatingen van de gedeputeerde waaraan zij gelet op zijn positie in het provinciebestuur betekenis mochten toekennen. Betrokkenen hebben aangevoerd en onderbouwd dat het vooruitzicht op werktijdverkorting bij hun keuze zwaar heeft gewogen. Betrokkenen hebben in de laatste twee jaar van hun aanstelling bij de omgevingsdienst aanzienlijk meer uren moeten werken dan bij voorzetting van het dienstverband bij de provincie het geval zou zijn geweest. Onder deze omstandigheden heeft appellant het verzoek van betrokkenen om hen met toepassing van de hardheidsclausule werktijdverkorting te verlenen overeenkomstig de seniorenregeling in redelijkheid niet - voor het grootste deel - kunnen afwijzen. Betrokkenen worden in voldoende mate gecompenseerd door betaling van een bedrag berekend door vermenigvuldiging van hun uurloon bij uitdiensttreding met de door hen gemiste uren werktijdverkorting.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 14-04-2015
CiteertitelAB 2015/434
SamenvattingAuteur van de verwachtingen; eenheid van bestuur: B&W binden de Sociale verzekeringsbank, maar toch niet helemaal.
Samenvatting (Bron)Het college heeft in 2005 afgezien van het nemen van een op grond van artikel 50, tweede lid, van de WWB gebonden belastend besluit om de aanvullende bijstand om te zetten in een lening en vervolgens daarvoor hypothecaire zekerheid te verlangen (vanwege de aanwezigheid van overwaarde op de eigen woning), omdat het college het destijds van onbehoorlijk bestuur vond getuigen om hiertoe over te gaan. Hieruit volgt echter niet dat aan appellante uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk is toegezegd dat de vorm van de bijstand nimmer gewijzigd zou worden naar die van een geldlening. De Svb was daarom niet gehouden af te zien van de gebonden bevoegdheid uit artikel 50, tweede lid, van de WWB om de AIO-aanvulling te verlenen in de vorm van een lening. Geen sprake van handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur door jaren na de eerste toekenning van de aanvullende bijstand alsnog de AIO-aanvulling om te zetten naar een lening.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:1255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 10-02-2015
CiteertitelAB 2015/435
SamenvattingArt. 17 Landschapsverordening Utrecht geen doorkruising van Wro.
Samenvatting (Bron).
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:911
Artikel aanvragenVia Praktizijn