Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 09-12-2015
Aflevering 7430
RubriekRedactioneel
TitelDe uitgeklede gemeente
CiteertitelGst. 2015/120
SamenvattingHet aantal ambtelijke fusies neemt toe in populariteit. Verwacht wordt dat in 2017 er 21 ambtelijke samenwerkingsverbanden zijn waarbij zo’n 52 gemeenten van circa 393 zijn betrokken (Binnenlands Bestuur 23 oktober 2015). Kernmotieven voor een ambtelijke fusie zijn verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, kostenreductie en vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. Vergroting van de bestuurlijke kracht van de bij de fusie betrokken gemeenten is het toverwoord. Voorwaarde is behoud van de coleur locale en de beleidsvrijheid van het autonome gemeentebestuur.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs het enthousiasme over de nieuwe Erfgoedwet terecht?
CiteertitelGst. 2015/121
SamenvattingNaar verwachting zal per 1 juli 2016 de Erfgoedwet in werking treden. De Erfgoedwet beoogt tot bundeling en vereenvoudiging van de regels op het terrein van het cultureel erfgoed te komen en met het oog daarop gaan in de Erfgoedwet vijf wetten en één regeling op. Dat zijn, naast de Regeling materieel beheer museale voorwerpen 2013, de volgende wetten: de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, de Monumentenwet 1988 (Monw 1998), de Wet tot behoud van cultuurbezit, de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen en de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied.
Auteur(s)Th. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGemeenten en onbevoegde vertegenwoordiging
CiteertitelGst. 2015/122
SamenvattingAmbtenaren verrichten vaak (rechts)handelingen ten behoeve van een gemeente ten opzichte van een derde (weder)partij. Zij fungeren als tussenpersoon voor de gemeente. Juridische geschillen omtrent tussenpersonen komen regelmatig voor. Geschillen ontstaan bijvoorbeeld indien een tussenpersoon ten opzichte van de wederpartij heeft gehandeld terwijl de tussenpersoon daartoe niet bevoegd was. De wederpartij kan de principaal dan eventueel aanspreken op grond van bijvoorbeeld schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid en onrechtmatige daad. De Hoge Raad heeft op 24 april 20152 een arrest gewezen over deze schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van een ambtenaar die onbevoegd als tussenpersoon voor een gemeente had opgetreden. Aan de hand van de casus van dit arrest worden hieronder genoemde mogelijkheden van de wederpartij om de gemeente aan te spreken onderzocht.
Auteur(s)L. Kloppenburg
LinkVolledige tekst annotatie (groenendijk.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-05-2015
CiteertitelGst. 2015/123
SamenvattingBesluit. Bestuurlijk rechtsoordeel. Bij brief gegeven rechtsoordeel is vanwege onevenredig belastende weg een besluit.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijk rechtsoordeel. Winkeltijdenwet
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 25-08-2015
CiteertitelGst. 2015/124
SamenvattingFaxbericht. Wijze van verzending, Geen tijdige verzending. Ontvangst. Vermoeden van ontvangst. Geen (tijdig) herstel verzuim. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Beroep niet-ontvankelijk. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft het beroep van appellant terecht niet-ontvankelijk verklaard. Appellant heeft met de blote ontkenning van de ontvangst van het faxbericht niet het vermoeden ontzenuwd dat het faxbericht hem heeft bereikt. In aanmerking genomen dat appellant op 1 augustus 2013 het betreffende faxbericht heeft ontvangen, heeft appellant voorts niet binnen de gestelde termijn de gronden van het beroep ingediend.
AnnotatorB. Kaya
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-08-2015
CiteertitelGst. 2015/125
SamenvattingGS weigeren ontheffing voor het innemen van een ligplaats onder verwijzing naar de toepasselijke beleidsregel. Toetsing van en aan deze beleidsregel. (Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om hem voor onbepaalde tijd ontheffing te verlenen voor het innemen van een ligplaats in de Oude Rijn, ter hoogte van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de ligplaats), afgewezen.
AnnotatorA. Klap
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelGst. 2015/126
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur, misbruik van recht, dwangsom, proceskostenvergoeding, procesgedrag, niet-ontvankelijkheid. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2013 heeft de minister 2282 verzoeken om informatie van het Gezelschap gedeeltelijk toegewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2997
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-10-2015
CiteertitelGst. 2015/127
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur, misbruik van recht, dwangsom, proceskostenvergoeding, procesgedrag, niet-ontvankelijkheid. (Valkenswaard)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 juli 2013 heeft [wederpartij] krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) verzocht om verstrekking van documenten.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelGst. 2015/128
SamenvattingMisbruik van recht. Gebruik WOB 1992 gelet op procesgedrag te kwader trouw en daarmee is ook het gebruik van de bevoegdheid om beroep in te stellen misbruikt. Beroep kan niet los worden gezien van het doel waarmee de WOB 1992 is gebruikt. Niet-ontvankelijkheid beroep. Geen strijd met art. 6 EVRM. (Leiden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2013 heeft het college aan [appellante] medegedeeld geen dwangsom te zijn verschuldigd. Voorts heeft het college daarbij beslist op het verzoek van [appellante] om informatie krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2995
Artikel aanvragenVia Praktizijn