SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 15-02-2005
Aflevering 2
TitelOver een opmerkelijk WW-plan
CiteertitelSMA, 2005, 59
SamenvattingHet jaar 2004 heeft een warme herfst laten zien. [...]
De reacties op de kabinetsplannen hielden met name een afkeuring in van het voornemen prepensioen financieel onaantrekkelijk te maken. Dat raakt immers iedereen die zo langzamerhand aan pensioen begint te denken (de samenstelling van de demonstranten was van deze groep een goede afspiegeling) direct in zijn Zwitserlevengevoel. In vergelijking hiermee waren de reacties op ingrepen in de WW lauw te noemen. Terwijl sommigen (lees: juristen) juist in de pen zijn geklommen over de plannen de vervolguitkering af te schaffen en de ontslagvergoeding met de WW te verrekenen, heb ik over de meest recente voorstellen niet meer dan een verdwaalde reactie gelezen. Dat is toch opmerkelijk, omdat een onderdeel van deze voorstellen belangrijke gevolgen kan hebben voor rechtspraktijkbeoefenaren. Het lijkt erop alsof deze wijzigingen in de WW zijn ondergesneeuwd onder het geweld van prepensioen, levensloop en kinderopvang.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina59-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet
CiteertitelSMA, 2005, 61
SamenvattingOp 5 oktober 2004 heeft de Tweede Kamer wetsvoorstel 28 167 aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe wettelijke regeling van het concurrentiebeding ex art. 7:653 BW. Zoals ook al blijkt uit de lange duur van het parlementaire traject tot nu toe (het wetsvoorstel is op 17 december 2001 aan de Tweede Kamer aangeboden), zijn de meningen over de inhoud van het wetsvoorstel verdeeld. In deze bijdrage wordt het nieuwe art. 7:653 BW beoordeeld vanuit art. 19 lid 3 Grondwet dat bepaalt dat iedere Nederlander recht heeft op vrije keuze van arbeid, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Dat het thans nog geldende art. 7:653 BW (stammend uit 1907) op gespannen voet staat met het grondwettelijk verankerde recht op vrije keuze van arbeid, wordt breed geaccepteerd. Beoordeeld wordt op welke wijze en in welke mate art. 19 lid 3 Grondwet de inhoud van wetsvoorstel 28 167 heeft bepaald en zal tevens de vraag worden beantwoord of dit in een juiste verhouding en op basis van een juiste belangenafweging heeft plaatsgevonden.
Auteur(s)C.J. Loonstra
Pagina61-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFooien: rumoer op de werkvloer!
CiteertitelSMA, 2005, 75
SamenvattingLevenbach schreef in 1938: 'De vraag naar het rechtskarakter van fooien is niet nieuw en werd reeds herhaaldelijk besproken. Maar zij keert telkens weer terug'. Anno 2005 geldt het vorenstaande onverkort. Dat fooien telkens weer onderwerp van discussie zijn, komt onder andere doordat deze gelden vrijwel geheel ongrijpbaar/onpeilbaar en tegelijkertijd interessant zijn voor werknemer en werkgever, wetgever en rechter, en het UWV en de belastingdienst. In deze bijdrage wordt voornamelijk aandacht besteed aan de civielrechtelijke verhouding tussen loon en fooien en de toelaatbaarheid van de zogeheten fooienbedingen.
Auteur(s)S.M.A. van Warmerdam
Pagina75-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 84
SamenvattingOpzegging. Ziekte. Ontbinding gewichtige redenen. Bewijs. Verjaring.

(PR Bouw / X).
Pagina84-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 84
SamenvattingOntslag op staande voet.

(X / Kubra).
Pagina84-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 84
SamenvattingGezagsverhouding.

(X / Laurus).
Pagina84-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, C03/220HR
CiteertitelSMA, 2005, 85
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling.

(Van Ree / Damco).
Samenvatting (Bron)3 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/220HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink, t e g e n DAMCO BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V., gevestigd te Vlaardingen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina85-85
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR1717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
CiteertitelSMA, 2005, 85
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Goed werkgeverschap.

(Vermeulen / Douwe Egberts).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/215HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/241HR
CiteertitelSMA, 2005, 86
SamenvattingOvergang onderneming.

(Verbeek / Process House).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/241HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n PROCESS HOUSE B.V., gevestigd te Sneek, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 86
SamenvattingOvergang onderneming. (X/Process House) [JOL 2004, 661]
Pagina86-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 86
SamenvattingOvergang onderneming.

(Wesselman / Veenman).
Pagina86-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingCAO. Reiskosten.

(X / CSU).
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 30-09-2004, KG 04/1603 SR
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingConcurrentiebeding. Directeur.
Samenvatting (Bron)Vordering van vermogensbeheerder Van Kempen om een zevental ex-werknemers te verbieden concurrerende werkzaamheden te verrichten bij een andere vermogensbeheerder afgewezen, nu niet is komen vast te staan dat zij hiermee onrechtmatig handelen.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2004:AR2995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 12-03-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingPensioen. (Bolijn/De BV) [JOL 2004, 139]
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 01-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingBeslag. VUT. (Leijten) [NJF 2004, 601]
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Middelburg, 29-09-2004, 03-1216
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingBedrijfsongeval. (Kool) [NJ 2004, 650]
Samenvatting (Bron)De kantonrechter vindt het vast staan de dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden langdurig zwaar belast is geweest. De werkgever was verantwoordelijk voor de organisatie van het werk in haar onderneming, voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en daarmee ook voor werkbelasting van haar werknemer. De werkgever kon niet aantonen dat aan de zorgplicht, zoals in de wet omschreven, is voldaan. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RBMID:2004:AR4225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 02-04-2004, C02/318HR
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingWederzijds goedvinden. Pensioen. Schadeloosstelling. (Havenga/Eemsmond c.s.) [NJ 2004, 656]
Samenvatting (Bron)2 april 2004 Eerste Kamer Nr. C02/318HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n 1. EEMSMOND BEHEER B.V., gevestigd te Delfzijl, 2. EEMSMOND BETONCENTRALE B.V., gevestigd te Delfzijl, 3. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN BETONBEDRIJVEN IN NEDERLAND (MEBIN) B.V., gevestigd te Amsterdam, 4. BETON MORTELBEDRIJVEN CEMENTBOUW B.V., gevestigd te Heemstede, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO1948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 31-10-2003, C02/143HR
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingVakantie. Wettelijke verhoging.

(Put / Frenaij).
Samenvatting (Bron)31 oktober 2003 Eerste Kamer Nr. C02/143HR JMH/MD Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.M. van der Linden, t e g e n [Verweerder], handelend onder de naam Holland Field Engineering, wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instantie...
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AJ3207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 21-07-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingOntslag op staande voet. Faillissement. Loon. (Hoogland), Prg. 2004, nr. 6297.
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-07-2003, ---
CiteertitelSMA, 2005, 87
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Pagina87-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Gorinchem, 26-08-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 88
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. (Roukema), Prg. 2004, nr. 6299.
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Apeldoorn, 24-03-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 88
SamenvattingConcurrentiebeding. Boete(beding). (Buijs), Prg. 2004, nr. 6302.
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Gravenhage, 23-07-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 88
SamenvattingOnderwijs. Ontbindende voorwaarde. Ziekte. (Ten Cate), Prg. 2004, nr. 6306.
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 11-10-2004, 2004-129
CiteertitelSMA, 2005, 88
SamenvattingGelijke behandeling. Goed werkgeverschap. Competitentie.
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 03-08-2004, 2003/8
CiteertitelSMA, 2005, 89
SamenvattingCAO. Overwerk. Verjaring. Bewijs. JAR 2004/284.
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-07-2004, C03/248 KA
CiteertitelSMA, 2005, 89
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst of freelance medewerker.
Pagina89-89
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2004:AR5339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-05-2004, KG C0301512/MA
CiteertitelSMA, 2005, 90
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina90-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 12-11-2004, C03/149HR
CiteertitelSMA, 2005, 89
SamenvattingBedrijfsongeval. Detachering in buitenland. Toepasselijk recht.

(Schulte / Deutag).
Samenvatting (Bron)12 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/149HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KCA DEUTAG NEDERLAND B.V., voorheen genaamd Deutag Nederland B.V., daarvoor genaamd Deutag Friesland Drilling B.V., gevestigd te Assen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/227HR
CiteertitelSMA, 2005, 91
SamenvattingBedrijfsongeval. Verjaring.

(De Jong / Optimodal).
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/227HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. D. Rijpma, t e g e n OPTIMODAL NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/276HR
CiteertitelSMA, 2005, 91
SamenvattingPensioen. Ziekte.

(Pensioenfonds / Beuving).
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/276HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING PENSIOENFONDS STORK, gevestigd te Amersfoort, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.V. Polak. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AQ7379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 11-11-2004, C-425/02
CiteertitelSMA, 2005, 91
SamenvattingOvergang onderneming. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

(Delahaye / Luxemburg).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2004. # Johanna Maria Delahaye, echtgenote Boor tegen Ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative - Luxemburg. # Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming op staat - Mogelijkheid voor staat publiekrechtelijke regels op te leggen - Vermindering van loon. # Zaak C-425/02.
Pagina91-92
UitspraakECLI:EU:C:2004:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 18-11-2004, C-284/02
CiteertitelSMA, 2005, 92
SamenvattingGelijke behandeling. Zwangerschap.

(Brandenburg / Sass).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 november 2004. # Land Brandenburg tegen Ursula Sass. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Sociale politiek - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Artikel 141 EG - Gelijke beloning - Richtlijn 76/207/EEG - Gelijke behandeling - Zwangerschapsverlof - Overgang naar een hogere salarisgroep - Niet-volledige meetelling van op grond van de wetgeving van de voormalige Duitse Democratische Republiek genomen zwangerschapsverlof. # Zaak C-284/02.
Pagina92-92
UitspraakECLI:EU:C:2004:722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 25-08-2004, 0400248
CiteertitelSMA, 2005, 92
SamenvattingFaillissement.
Samenvatting (Bron)Is sprake van misbruik van bevoegdheid om eigen faillissement aan te vragen?
Pagina92-93
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AR2549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropese Arbeidsrechters-conferentie over ontslagrecht - Verslag van het achtste jaarcongres van de EALCJ, Boedapest 2004
CiteertitelSMA, 2005, 98
SamenvattingDe invloed van de Europese integratie op het nationale arbeidsrecht doet zich voelen bij de praktische naleving van Europese normen, bij de regelgeving (implementatiewetgeving) maar vooral ook in de rechtspraak.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina98-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 03-08-2004, 2003/8
CiteertitelSMA 2005, 89
SamenvattingCAO. Overwerk. Verjaring. Bewijs.
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-06-2004, C03/034HR
CiteertitelSMA 2005, 90
SamenvattingBedrijfsongeval.

(Broug c.s. / Gemex).
Samenvatting (Bron)4 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/034HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiseres 1], wonende te [woonplaats], Spanje, 2. [Eiseres 2], wonende te [woonplaats], EISERESSEN tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweersters, advocaat: mr. M.J. Schenck, t e g e n GEMEX B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat: mr. R.S. Meijer. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina90-90
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO4596
Artikel aanvragenVia Praktizijn