AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 10-12-2015
Aflevering 47
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 06-10-2015, C-508/14, ECLI:EU:C:2015:657
CiteertitelAB 2015/436
SamenvattingVerbod van omgekeerde verticale werking. Einde van de Boxtel-uitspraak?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2015.#Cesky telekomunikacni urad tegen T-Mobile Czech Republic a.s. en Vodafone Czech Republic a.s.#Verzoek van de Nejvyssi spravni soud om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn) - Berekening van de kosten van de universeledienstverplichtingen - Inaanmerkingneming van het rendement op eigen kapitaal - Rechtstreekse werking - Toepassing ratione temporis.#Zaak C-508/14.
AnnotatorM.J.M. Verhoeven , R. Ortlep
UitspraakECLI:EU:C:2015:657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 01-10-2015, C-340/14, C-341/14
CiteertitelAB 2015/437
SamenvattingDienstenrichtlijn: reikwijdte en geldigheidsduur vergunningen. Situaties niet zuiver intern van aard. Vergunningen niet voor onbepaalde tijd verlenen als het aantal beperkt is.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015.#R.L. Trijber tegen College van burgemeester en wethouders van Amsterdam en J. Harmsen tegen Burgemeester van Amsterdam.#Verzoeken van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2006/123/EG - Diensten op de interne markt - Pleziervaart - Raamprostitutiebedrijven - Artikel 2, lid 2, onder d) - Werkingssfeer - Daarvan uitgesloten - Diensten op het gebied van vervoer - Vrijheid van vestiging - Vergunningsregeling - Artikel 10, lid 2, onder c) - Vergunningsvoorwaarden - Evenredigheid - Taalvereiste - Artikel 11, lid 1, onder b) - Vergunningsduur - Beperking van het aantal beschikbare vergunningen - Dwingende reden van algemeen belang.#Gevoegde zaken C-340/14 en C-341/14.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:EU:C:2015:641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelAB 2015/438
SamenvattingOmgevingsvergunning. Reguliere voorbereidingsprocedure. Uitblijven besluit na vernietiging leidt niet tot vergunning van rechtswege.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het legaliseren van een reeds opgerichte garage, berging en loods en bijbehorende kelder en putten aan de [locatie] te Maria Hoop.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelAB 2015/439
SamenvattingExceptieve toetsing bestemmingsplan aan provinciale instructieregels. Geen implementatieverplichting. Bestemmingsplan hoeft niet buiten toepassing te worden gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2013 heeft het college aan Focus Retail Development B.V. (hierna: vergunninghouder) omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van het zogeheten Focus-U-Park op het perceel Eeser Campus 1 te Steenwijk (hierna: het perceel).
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelAB 2015/440
SamenvattingInstructieregel kan er niet aan in de weg staan dat bestaand legaal gebruik als zodanig wordt bestemd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" vastgesteld (hierna: het vaststellingsbesluit).
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelAB 2015/441
SamenvattingBestuurlijke aangelegenheid. Zorgvuldige bezwaarprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2012 heeft de minister het verzoek van [appellante] om verstrekking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) deels toegewezen, deels afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-10-2013
CiteertitelAB 2015/442
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; toezeggingen drie raadsleden, twee wethouders en een ambtenaar binden de raad niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2010 heeft de raad van de gemeente Wieringen (thans Hollands Kroon), voor zover thans van belang, geweigerd het bestemmingsplan "Eerste partiŽle herziening bestemmingsplan Buitengebied 2002" te herzien.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelAB 2015/443
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; voorstel B&W bindt raad niet, maar die moet wel adequaat motiveren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2015, kenmerk 2014-084, heeft de raad besloten het bestemmingsplan "Bedrijfsverplaatsing [appellant]" niet vast te stellen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-07-2014
CiteertitelAB 2015/444
SamenvattingVertrouwensbeginsel: organiseren van inspraak levert geen gerechtvaardigd vertrouwen op.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2011 heeft het college de aanvraag van [appellant] tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen 2004 van 14 september 2004 (hierna: het Aanwijzingsbesluit) afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 14-10-2015
CiteertitelAB 2015/445
SamenvattingTussen appellant en zijn moeder is sprake geweest van een arbeidsovereenkomst. Appellant moet daarom worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet WIA.
Samenvatting (Bron)Tussen appellant en zijn moeder is sprake geweest van een arbeidsovereenkomst. Appellant moet daarom worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet WIA.
AnnotatorF.P. Krijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-09-2015
CiteertitelAB 2015/446
SamenvattingCriteria bij de beantwoording van de vraag of een last strekt ter voorkoming van herhaling van een eerdere overtreding.
Samenvatting (Bron)Dierenwelzijn, last onder bestuursdwang om hethaling te voorkomen
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:354
Artikel aanvragenVia Praktizijn